ربات ساز تلگرام گیسو بات سورس رایگان وحرفه ای با پنل مدیریت و فایل نصب آسان
JavaScript HTML CSS PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 78b042c Jul 3, 2017 @ARaminco ARaminco new
Permalink
Failed to load latest commit information.
Bot GO Feb 19, 2017
Gisoo_Admin_Super_80PORT GO Feb 19, 2017
cgi-bin GO Feb 19, 2017
classes GO Feb 19, 2017
install info Feb 22, 2017
js GO Feb 19, 2017
lang GO Feb 19, 2017
.htaccess GO Feb 19, 2017
README.md new Jul 3, 2017
_config.yml Set theme jekyll-theme-cayman May 1, 2017
config.php GO Feb 19, 2017
core.php GO Feb 19, 2017
index.php GO Feb 19, 2017
logo.gif GO Feb 19, 2017

README.md

GisooBotPHP - phptelegrambot

Persian Telegram php Bot and web panel FREE AND Open Source

Progeraming by : Aliasghar Ramin -> www.aliasgharramin.ir

Project by : www.aramin.co