Różności związane z działalnością
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
FAQ
bot
grafika
persony
prezentacje
.gitignore
README.md

README.md

Wizytówka

Agile Warsaw to nieformalna grupa osób, które są związane z metodykami Agile i Lean oraz Warszawą. Naszym celem jest wymiana wiedzy i networking.Naszym środkiem do celu jest grupa dyskusyjna i spotkania, które przybierają formę prezentacji, lean coffee i/lub spotkania nieformalnego przy piwie.

Logotyp jest w katalogu grafika

Gdzie nas szukać?

strona: http://www.agilewarsaw.com/
spotkania: http://www.meetup.com/AgileWarsaw/
grupa dyskusyjna: https://groups.google.com/forum/#!forum/agile-warsaw
YouTube: https://www.youtube.com/agilewarsaw
twitter: http://twitter.com/agilewarsaw

Różne sprawy na potrzeby AgileWarsaw