Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (20 sloc) 1.53 KB

Agile Warsaw jest grupą nieformalną, opiera się całkowicie na ochotnikach, nie posiada żadnej formy prawnej i nie dotyka pieniędzy w żaden sposób.

TODO: trochę faktów: liczba członków, linki do Meetup, YT, ...

Niemniej do funkcjonowania potrzebuje kilku rzeczy, które nie są darmowe.

Nasze potrzeby

Miejsce spotkań

Na spotkania Agile Warsaw przychodzi zwykle pomiędzy 30 a 60 osób. Warsztaty zwykle są mniejsze a rekordowy prelegent ściągnął 275 uczestników.

Spotkania odbywają się w poniedziałki co 3 tygodnie. Zaczynamy o 19:00 tak, żeby spokojnie zdążyć po pracy, salę opuszczamy zwykle około 21:00. Spotkania są planowane z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Czasem mamy dużo dłuższą kolejkę prelegentów, czasem wypada nam coś nagłego—zwykle gość zza granicy.

Regularne spotkania gości Aviva a większe, na ponad 100 osób Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Nagrania wystąpień

Mamy nawiązaną stałą współpracę ze sprawdzoną firmą, która wystawia fakturę bezpośrednio sponsorowi.

Nagrania sponsoruje Sollers Consulting.

Konto w serwisie Meetup.com

Konto jest sponsorowane przez konferencję AgileByExample.

Co wzamian?

Ogłoszenia rekrutacyjne

Pracujemy nad tym żeby były zarówno skuteczne dla sponsora jak i nienapastliwe dla naszych członków...

Logo na nagraniu

TODO: Opisać oglądalność

Możliwość ,,zagajenia'' uczestników spotkania