Skip to content
Permalink
Browse files

Wyraźnie o preferowaniu osób z pozytywną historią przychodzenia

  • Loading branch information...
ls6 committed Aug 26, 2019
1 parent 0c6852a commit 4b654e3b75a36a9c914db6e6ac8baa81fe79ef64
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 FAQ/FAQ_uczestnicy.md
@@ -17,6 +17,8 @@ Lista nie jest zamykana tuż przed rozpoczęciem spotkania--nie spełniałaby wt

# Zapisy przy ograniczonej liczbie miejsc

**Ważne:** sposoby wybierania osób będą zmieniać się z czasem (idealnie, żeby kiedyś robił to nasz algorytm) ale zawsze preferowane będą osoby z historią przewidywalnego przychodzenia na spotkania. Oczywiście osoby, które się zapisują i nie przychodzą mają małe szanse ale, idąc tym samym tropem, osoby jeszcze bez historii mają mniejsze szanse niż osoby z historią pozytywną. To na szczęście szybko się wyrównuje.

Czasem, na przykład przy okazji warsztatów, liczba miejsc musi być ograniczona. Mamy dwa sposoby wyboru uczestników:

1. Według kolejności zapisów

This comment has been minimized.

Copy link
@mateuszsrebrny

mateuszsrebrny Aug 26, 2019

Collaborator

A jakby jeszcze tę linijkę zamienić na:

  1. Według historycznej przewidywalności przychodzenia

?

0 comments on commit 4b654e3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.