Permalink
Browse files

Update FAQ_sponsorzy.md

Jurgen raz wypełnił na sztywno największa salę na MIMie :)
  • Loading branch information...
mateuszsrebrny committed Jan 6, 2018
1 parent df65f71 commit 80dfb622946bf1f28bf41f622828c2a9dac80204
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 FAQ/FAQ_sponsorzy.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Niemniej do funkcjonowania potrzebuje kilku rzeczy, które nie są darmowe.

## Miejsce spotkań

Na spotkania Agile Warsaw przychodzi zwykle pomiędzy 30 a 60 osób. Warsztaty zwykle są mniejsze a rekordowy prelegent ściągnął 120 uczestników.
Na spotkania Agile Warsaw przychodzi zwykle pomiędzy 30 a 60 osób. Warsztaty zwykle są mniejsze a rekordowy prelegent ściągnął 275 uczestników.

Spotkania odbywają się w poniedziałki co 3 tygodnie. Zaczynamy o 19:00 tak, żeby spokojnie zdążyć po pracy, salę opuszczamy zwykle około 21:00. Spotkania są planowane z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Czasem mamy dużo dłuższą kolejkę prelegentów, czasem wypada nam coś nagłego—zwykle gość zza granicy.

0 comments on commit 80dfb62

Please sign in to comment.