Permalink
Browse files

lekkie zmiany wokół zapisów przez listę

  • Loading branch information...
ls6 committed Jan 5, 2018
1 parent 6a9be63 commit ae857a9bbb89c8a428ff31c7bd5732ea6edac2db
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 FAQ/FAQ_prelegenci.md
  2. +1 −1 FAQ/FAQ_uczestnicy.md
@@ -20,7 +20,7 @@ Ręczna selekcja działa tak:

- W momencie zapisywania się na spotkanie potencjalni uczestnicy dostają pytanie. Pytanie może być tylko jedno.
- Odpowiadają (limit 250 znaków) i trafiają na listę oczekujących.
- Na ~2 dni przed spotkaniem dostaniesz rano od organizatorów tę listę z prośbą o poukładanie uczestników w kolejności.
- Na ~2 dni przed spotkaniem dostaniesz rano od organizatorów tę listę z prośbą o poukładanie uczestników w kolejności akceptowania.
- Lista musi wrócić wczesnym popołudniem, organizatorzy odfiltrują jeszcze z niej osoby z historią zapisywania się i nieprzychodzenia i ogłoszą listę zakwalifikowanych osób.

Timing ostatnich dwóch kroków jest ważny bo przekazanie Ci listy wiąże się z zamknięciem zapisów a jej zwrot z odpowiednio wczesnym komunikatem dla uczestników. Jeśli spotkanie jest tradycyjnie w poniedziałek to listę dostaniesz w piątek rano i będziemy oczekiwać zwrotu najpóźniej o 14:00.
@@ -23,7 +23,7 @@ Ręczny sposób przebiega tak:

- Przy zapisie zobaczysz pytanie dotyczące spotkania. *Uwaga: pytanie nie pojawia się jeśli zapisujesz się przez apkę na telefon!*<sup>1</sup>
- Po udzieleniu odpowiedzi trafisz na listę oczekujących. Kolejność na tej liście nie ma znaczenia bo:
- Na ~2 dni przed spotkaniem prelegenci wybiorą ręcznie na podstawie odpowiedzi osoby, które wg. nich najbardziej skorzystają na spotkaniu.
- Na ~2 dni przed spotkaniem zapisy zostaną zamknięte i prelegenci wybiorą ręcznie na podstawie odpowiedzi osoby, które wg. nich najbardziej skorzystają na spotkaniu.
- Organizatorzy jeszcze odflitrowują z listy osoby, które mają historię zapisywania się i nieprzychodzenia (no-show), żeby nie te ograniczone miejsca się nie marnowały.
- Pod koniec dnia organizatorzy wszystko wyklikają i wybrane osoby trafią na listę uczestników.

0 comments on commit ae857a9

Please sign in to comment.