Permalink
Browse files

How To Commit Common Code in Esperanto

  • Loading branch information...
1 parent 020baef commit 7a3f2bdd867291bfb87f5a10a550c0cdc4fdba47 Lemon committed Apr 17, 2016
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
@@ -47,7 +47,7 @@
<header id="ScoreHeader">
<div class="inner score-holder">
<div class="box score-box"><span class="score label">score</span><span id="ScoreNumber" class="score number">0</span></div>
- <div class="box percent-box"><span class="percent label">percent</span><span id="ScorePercent" class="percent number">0%</span></div>
+ <div class="box percent-box"><span class="percent label">correct</span><span id="ScorePercent" class="percent number">0%</span></div>
<div class="box hamburger-holder">
<button class="hamburger">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32">
@@ -65,7 +65,8 @@
<div class="sidebar">
<ul>
<li><span class="label">Game by</span><span class="indent"><a href="https://thefpl.us/meet/lemon" target="blank" onclick="sendGA('outside link', 'https://thefpl.us/meet/lemon')">Lemon</a></span></li>
- <li> <span class="label">Current round count</span><span class="indent"><span class="number-of-rounds">XXX</span></span></li>
+ <li> <span class="label">Current round count</span><span class="indent"><span class="number-of-rounds"></span></span></li>
+ <li><span class="label">Global average</span><span class="indent">63% correct</span></li>
<li> <span class="label">There's a</span><span class="indent"><a href="https://github.com/AhoyLemon/Damn-Dog" target="blank" onclick="sendGA('outside link', 'https://github.com/AhoyLemon/Damn-Dog')">GitHub repo</a></span></li>
<li><span class="label">You can</span><span class="indent"><a id="OpenSharebox">share this round.</a></span></li>
<li class="smaller">Your progress will be saved if you close this browser.</li>
@@ -4,7 +4,7 @@ header#ScoreHeader
span.score.label score
span.score.number#ScoreNumber 0
.box.percent-box
- span.percent.label percent
+ span.percent.label correct
span.percent.number#ScorePercent 0%
.box.hamburger-holder
button.hamburger
@@ -7,7 +7,11 @@
li
span.label Current round count
span.indent
- span.number-of-rounds XXX
+ span.number-of-rounds
+ li
+ span.label Global average
+ span.indent
+ | 63% correct
li
span.label There's a
span.indent
View
@@ -1,15 +1,19 @@
// jshint -W117
//@prepros-prepend partials/_photos.js
//@prepros-prepend partials/_analytics.js
-//@prepros-prepend partials/_footer.js
$(document).ready(function() {
- console.log('total rounds: '+wikiHow.length);
$('.number-of-rounds').text(wikiHow.length);
if(window.location.hash) {
var hash = window.location.hash.substring(1);
- getPhoto(hash);
- getChoices();
+
+ if (hash < wikiHow.length) {
+ getPhoto(hash);
+ getChoices();
+ } else {
+ getPhoto();
+ getChoices();
+ }
} else {
getPhoto();
getChoices();
@@ -83,8 +87,6 @@ function getPhoto(p) {
if (p) {
r = p;
reroll = 0;
- //roundsPlayed.push(r);
- //localStorage.setItem('roundsPlayed', roundsPlayed.toString());
wiki.gid = r;
if (!wikiHow[r].pic) {
wiki.pic = 'img/pics/'+wikiHow[r].slug.toLowerCase()+'.jpg';
@@ -106,8 +108,6 @@ function getPhoto(p) {
}
} else {
reroll = 0;
- //roundsPlayed.push(r);
- //localStorage.setItem('roundsPlayed', roundsPlayed.toString());
wiki.gid = r;
if (!wikiHow[r].pic) {
wiki.pic = 'img/pics/'+wikiHow[r].slug.toLowerCase()+'.jpg';
@@ -190,7 +190,7 @@ function showScore() {
$('header .percent').fadeIn(600);
$('#ScorePercent').text(player.percent+'%');
- if (player.percent < 50) {
+ if (player.percent < 60) {
$('#ScorePercent').addClass('bad');
} else {
$('#ScorePercent').removeClass('bad');
View
Oops, something went wrong.
@@ -1 +1 @@
-{"version":3,"sources":["../partials/_photos.js","../partials/_analytics.js","../partials/_footer.js","../damn.js"],"names":["wikiHow","slug","sendGA","c","a","l","v","ga","eventCategory","eventAction","eventLabel","eventValue","console","log","$","click","css","remove","shuffle","o","j","x","i","length","Math","floor","random","newRound","hide","fadeIn","choices","choiceids","getPhoto","getChoices","p","r","reroll","wiki","gid","pic","toLowerCase","attr","title","replace","url","roundsPlayed","indexOf","gameOver","history","pushState","choice","guid","push","empty","append","each","idx","obj","goodGuess","player","rounds","score","correct","localStorage","playerRounds","playerScore","playerCorrect","badGuess","incorrect","playerIncorrect","calculatePercent","percent","showScore","text","addClass","removeClass","verifyTitle","tl","g","val","toLocaleLowerCase","setItem","toString","removeItem","document","ready","window","location","hash","substring","undefined","split","parseInt","change","whURL","this","toggleClass","show"],"mappings":"AAAA,GAAIA,WAEAC,KAAM,mBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,qDAGNA,KAAM,2DAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,uDAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,0CAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,mCAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,6CAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,yCAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,mCAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,WAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,0CAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oDAGNA,KAAM,qCAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,gBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,0DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,4CAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,8BAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,SAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,mDAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,0DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,6EAGNA,KAAM,sDAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,8BAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,yDAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,2CAGNA,KAAM,8DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,YAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,iDAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,WAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,yCAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,qFAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,2CAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,gDAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,gBAGNA,KAAM;AC9hBV,QAASC,QAAOC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACnBA,GACFC,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,EAAGM,WAAYL,EAAGM,WAAWL,IAClFM,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC,EAAE,WAAWC,EAAE,WAAWC,IACxDD,GACTE,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,EAAGM,WAAYL,IACpEO,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC,EAAE,WAAWC,KAEpDE,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,IACrDQ,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC;CCT3CU,EAAE,kBAAkBC,MAAM,WACxBD,EAAE,iBAAiBE,IAAI,iBAAiB,KACxCF,EAAE,UAAUG;ACgEd,QAASC,SAAQC,GACf,IAAI,GAAIC,GAAGC,EAAGC,EAAIH,EAAEI,OAAQD,EAAGF,EAAII,KAAKC,MAAMD,KAAKE,SAAWJ,GAAID,EAAIF,IAAIG,GAAIH,EAAEG,GAAKH,EAAEC,GAAID,EAAEC,GAAKC,GAClG,MAAOF,GAGT,QAASQ,YACPb,EAAE,iFAAiFc,OACnFd,EAAE,0BAA0Be,OAAO,KACnCC,WACAC,aACAC,WACAC,aAGF,QAASD,UAASE,GAChB,GAAIC,EACJ,IAAID,EACFC,EAAID,EACJE,OAAS,EAGTC,KAAKC,IAAMH,EACNnC,QAAQmC,GAAGI,IAGdF,KAAKE,IAAMvC,QAAQmC,GAAGI,IAFtBF,KAAKE,IAAM,YAAYvC,QAAQmC,GAAGlC,KAAKuC,cAAc,OAIvD1B,EAAE,YAAY2B,KAAK,MAAOJ,KAAKE,KAC/BF,KAAKK,MAAQ,UAAU1C,QAAQmC,GAAGlC,KAAK0C,QAAQ,KAAM,KACrDN,KAAKO,IAAM,0BAA0B5C,QAAQmC,GAAGlC,SAC3C,CACLkC,EAAIX,KAAKC,MAAOD,KAAKE,SAAW1B,QAAQuB,OACxC,IAAInB,GAAIyC,aAAaC,QAAQX,EACzB/B,GAAI,IACNgC,SACa,EAATA,OACFJ,WAEAe,aAGFX,OAAS,EAGTC,KAAKC,IAAMH,EACNnC,QAAQmC,GAAGI,IAGdF,KAAKE,IAAMvC,QAAQmC,GAAGI,IAFtBF,KAAKE,IAAM,YAAYvC,QAAQmC,GAAGlC,KAAKuC,cAAc,OAIvD1B,EAAE,YAAY2B,KAAK,MAAOJ,KAAKE,KAC/BF,KAAKK,MAAQ,UAAU1C,QAAQmC,GAAGlC,KAAK0C,QAAQ,KAAM,KACrDN,KAAKO,IAAM,0BAA0B5C,QAAQmC,GAAGlC,KAEhD+C,QAAQC,UAAU,KAAM,KAAM,IAAId,KAKxC,QAASF,cAEP,IADA,GAAIX,GAAI,EACG,EAAJA,GAAO,CACZ,GAAIa,GAAIX,KAAKC,MAAOD,KAAKE,SAAW1B,QAAQuB,QACxCnB,EAAI2B,UAAUe,QAAQX,EAC1B,IAAIA,GAAKE,KAAKC,SAEP,IAAIlC,EAAI,QAER,CACLkB,GACA,IAAI4B,IACFR,MAAO,UAAU1C,QAAQmC,GAAGlC,KAAK0C,QAAQ,KAAM,KAC/CQ,KAAMhB,EAERJ,WAAUqB,KAAKjB,GACfL,QAAQsB,KAAKF,IAGjBpB,QAAQsB,MACNV,MAAML,KAAKK,MACXJ,IAAID,KAAKC,MAEXpB,QAAQY,SACRhB,EAAE,eAAeuC,QACjBvC,EAAE,eAAewC,OAAO,oEACxBxC,EAAEyC,KAAKzB,QAAS,SAAS0B,EAAKC,GAC5B3C,EAAE,eAAewC,OAAO,WAAWG,EAAIf,MAAM,eAIjD,QAASgB,aACPC,OAAOC,SACPD,OAAOE,QACPF,OAAOG,UACPC,aAAaC,aAAeL,OAAOC,OACnCG,aAAaE,YAAcN,OAAOE,MAClCE,aAAaG,cAAgBP,OAAOG,QACpC5D,OAAO,QAAS,UAAWmC,KAAKK,OAGlC,QAASyB,YACPR,OAAOC,SACPD,OAAOS,YACPL,aAAaC,aAAeL,OAAOC,OACnCG,aAAaM,gBAAkBV,OAAOS,UACtClE,OAAO,QAAS,YAAamC,KAAKK,OAGpC,QAAS4B,oBACHX,OAAOG,QAAU,GAAKH,OAAOS,UAAY,IAC3CT,OAAOY,QAAU/C,KAAKC,MAAOkC,OAAOG,QAAUH,OAAOC,OAAW,MAIpE,QAASY,aACPF,mBACAxD,EAAE,gBAAgB2D,KAAKd,OAAOE,OAC9B/C,EAAE,iBAAiB2D,KAAKd,OAAOY,SAE3BZ,OAAOC,QAAU,GACnB9C,EAAE,gBAAgBe,OAAO,KAEvB8B,OAAOY,QAAU,IACnBzD,EAAE,mBAAmBe,OAAO,KAC5Bf,EAAE,iBAAiB2D,KAAKd,OAAOY,QAAQ,KAEnCZ,OAAOY,QAAU,GACnBzD,EAAE,iBAAiB4D,SAAS,OAE5B5D,EAAE,iBAAiB6D,YAAY,QAKrC,QAASC,eACP,GAAIC,GAAKxC,KAAKK,MAAMF,cAChBsC,EAAIhE,EAAE,eAAeiE,MAAMC,mBAC/BnC,cAAaO,KAAKf,KAAKC,KACvByB,aAAakB,QAAQ,eAAgBpC,aAAaqC,YAC9CJ,GAAKD,GACP/D,EAAE,gBAAgB2D,KAAKpC,KAAKK,OAC5B5B,EAAE,gBAAgB2B,KAAK,OAAOJ,KAAKO,KACnC9B,EAAE,0BAA0Bc,OAC5Bd,EAAE,yDAAyDe,OAAO,KAClE6B,cAEA5C,EAAE,iBAAiB2D,KAAKpC,KAAKK,OAC7B5B,EAAE,iBAAiB2B,KAAK,OAAOJ,KAAKO,KACpC9B,EAAE,0BAA0Bc,OAC5Bd,EAAE,uDAAuDe,OAAO,KAChEsC,YAEFK,YAGF,QAASzB,YACPjC,EAAE,gBAAgB2D,KAAKd,OAAOC,QAC9B9C,EAAE,iBAAiB2D,KAAKd,OAAOG,SAC/BhD,EAAE,kBAAkB2D,KAAKd,OAAOS,WAChCtD,EAAE,iBAAiB2D,KAAKd,OAAOY,QAAQ,KACvCzD,EAAE,aAAae,OAAO,KAEtBkC,aAAaoB,WAAW,gBACxBpB,aAAaoB,WAAW,gBACxBpB,aAAaoB,WAAW,eACxBpB,aAAaoB,WAAW,iBACxBpB,aAAaoB,WAAW,mBAnO1BrE,EAAEsE,UAAUC,MAAM,WAGhB,GAFAzE,QAAQC,IAAI,iBAAiBb,QAAQuB,QACrCT,EAAE,qBAAqB2D,KAAKzE,QAAQuB,QACjC+D,OAAOC,SAASC,KAAM,CACvB,GAAIA,GAAOF,OAAOC,SAASC,KAAKC,UAAU,EAC1CzD,UAASwD,GACTvD,iBAEAD,YACAC,cAIJ,IAAII,OACFE,IAAI,GACJG,MAAM,GACNE,IAAI,GACJN,IAAK,IAGHqB,QACFC,OAAO,EACPC,MAAM,EACNC,QAAQ,EACRM,UAAU,EACVG,QAAQ,GAGN1B,gBACAT,OAAS,EACTN,WACAC,YAEJ,IAAuB,mBAAd,SAEP,GAAkC2D,SAA9B3B,aAAalB,cAA4D,OAA9BkB,aAAalB,aAC1DkB,aAAakB,QAAQ,eAAgB,QAChC,CACLpC,aAAekB,aAAalB,aAAa8C,MAAM,IAC/C,KAAI,GAAIrE,GAAE,EAAGA,EAAEuB,aAAatB,OAAQD,IAAOuB,aAAavB,GAAKsE,SAAS/C,aAAavB,GAAI,GAEnFyC,cAAaC,aAAe,IAC9BL,OAAOC,OAASG,aAAaC,cAE3BD,aAAaE,YAAc,IAC7BN,OAAOE,MAAQE,aAAaE,aAE1BF,aAAaG,cAAgB,IAC/BP,OAAOG,QAAUC,aAAaG,eAE5BH,aAAaM,gBAAkB,IACjCV,OAAOS,UAAYL,aAAaM,iBAElCzD,QAAQC,IAAIgC,cACZ2B,YAgLJ1D,EAAE,eAAe+E,OAAO,WACtBjB,gBAGF9D,EAAE,gBAAgBC,MAAM,WACtB,GAAI+E,GAAQhF,EAAEiF,MAAMtD,KAAK,OACzBvC,QAAO,eAAgB4F,KAGzBhF,EAAE,cAAcC,MAAM,WACpBY,aAGFb,EAAE,oBAAoBC,MAAM,WAC1BD,EAAEiF,MAAMC,YAAY,aACpBlF,EAAE,YAAYkF,YAAY,aAG5BlF,EAAE,iBAAiBC,MAAM,WACvBD,EAAE,uBAAuBmF,SAG3BnF,EAAE,kBAAkBC,MAAM,WACxBD,EAAE,uBAAuBc"}
+{"version":3,"sources":["../partials/_photos.js","../partials/_analytics.js","../damn.js"],"names":["wikiHow","slug","sendGA","c","a","l","v","ga","eventCategory","eventAction","eventLabel","eventValue","console","log","shuffle","o","j","x","i","length","Math","floor","random","newRound","$","hide","fadeIn","choices","choiceids","getPhoto","getChoices","p","r","reroll","wiki","gid","pic","toLowerCase","attr","title","replace","url","roundsPlayed","indexOf","gameOver","history","pushState","choice","guid","push","empty","append","each","idx","obj","goodGuess","player","rounds","score","correct","localStorage","playerRounds","playerScore","playerCorrect","badGuess","incorrect","playerIncorrect","calculatePercent","percent","showScore","text","addClass","removeClass","verifyTitle","tl","g","val","toLocaleLowerCase","setItem","toString","removeItem","document","ready","window","location","hash","substring","undefined","split","parseInt","change","click","whURL","this","toggleClass","show"],"mappings":"AAAA,GAAIA,WAEAC,KAAM,mBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,qDAGNA,KAAM,2DAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,uDAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,0CAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,mCAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,6CAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,yCAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,mCAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,WAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,0CAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oDAGNA,KAAM,qCAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,gBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,0DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,4CAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,8BAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,SAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,mDAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,0DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,6EAGNA,KAAM,sDAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,8BAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,yDAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,2CAGNA,KAAM,8DAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,eAGNA,KAAM,YAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,+BAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,kBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,aAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,iDAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,sBAGNA,KAAM,WAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM,yCAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,qBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,qFAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,gCAGNA,KAAM,yBAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,cAGNA,KAAM,wCAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,iBAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,2CAGNA,KAAM,kCAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,wBAGNA,KAAM,0BAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,oCAGNA,KAAM,gDAGNA,KAAM,4BAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,uBAGNA,KAAM,sCAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,oBAGNA,KAAM,2BAGNA,KAAM,iCAGNA,KAAM,gBAGNA,KAAM,8CAGNA,KAAM,6BAGNA,KAAM,uCAGNA,KAAM,yCAGNA,KAAM,mBAGNA,KAAM;AC7iBV,QAASC,QAAOC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACnBA,GACFC,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,EAAGM,WAAYL,EAAGM,WAAWL,IAClFM,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC,EAAE,WAAWC,EAAE,WAAWC,IACxDD,GACTE,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,EAAGM,WAAYL,IACpEO,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC,EAAE,WAAWC,KAEpDE,GAAG,OAAQ,SAAWC,cAAeL,EAAGM,YAAaL,IACrDQ,QAAQC,IAAI,aAAaV,EAAE,YAAYC;CC6D3C,QAASU,SAAQC,GACf,IAAI,GAAIC,GAAGC,EAAGC,EAAIH,EAAEI,OAAQD,EAAGF,EAAII,KAAKC,MAAMD,KAAKE,SAAWJ,GAAID,EAAIF,IAAIG,GAAIH,EAAEG,GAAKH,EAAEC,GAAID,EAAEC,GAAKC,GAClG,MAAOF,GAGT,QAASQ,YACPC,EAAE,iFAAiFC,OACnFD,EAAE,0BAA0BE,OAAO,KACnCC,WACAC,aACAC,WACAC,aAGF,QAASD,UAASE,GAChB,GAAIC,EACJ,IAAID,EACFC,EAAID,EACJE,OAAS,EACTC,KAAKC,IAAMH,EACNhC,QAAQgC,GAAGI,IAGdF,KAAKE,IAAMpC,QAAQgC,GAAGI,IAFtBF,KAAKE,IAAM,YAAYpC,QAAQgC,GAAG/B,KAAKoC,cAAc,OAIvDb,EAAE,YAAYc,KAAK,MAAOJ,KAAKE,KAC/BF,KAAKK,MAAQ,UAAUvC,QAAQgC,GAAG/B,KAAKuC,QAAQ,KAAM,KACrDN,KAAKO,IAAM,0BAA0BzC,QAAQgC,GAAG/B,SAC3C,CACL+B,EAAIZ,KAAKC,MAAOD,KAAKE,SAAWtB,QAAQmB,OACxC,IAAIf,GAAIsC,aAAaC,QAAQX,EACzB5B,GAAI,IACN6B,SACa,EAATA,OACFJ,WAEAe,aAGFX,OAAS,EACTC,KAAKC,IAAMH,EACNhC,QAAQgC,GAAGI,IAGdF,KAAKE,IAAMpC,QAAQgC,GAAGI,IAFtBF,KAAKE,IAAM,YAAYpC,QAAQgC,GAAG/B,KAAKoC,cAAc,OAIvDb,EAAE,YAAYc,KAAK,MAAOJ,KAAKE,KAC/BF,KAAKK,MAAQ,UAAUvC,QAAQgC,GAAG/B,KAAKuC,QAAQ,KAAM,KACrDN,KAAKO,IAAM,0BAA0BzC,QAAQgC,GAAG/B,KAEhD4C,QAAQC,UAAU,KAAM,KAAM,IAAId,KAKxC,QAASF,cAEP,IADA,GAAIZ,GAAI,EACG,EAAJA,GAAO,CACZ,GAAIc,GAAIZ,KAAKC,MAAOD,KAAKE,SAAWtB,QAAQmB,QACxCf,EAAIwB,UAAUe,QAAQX,EAC1B,IAAIA,GAAKE,KAAKC,SAEP,IAAI/B,EAAI,QAER,CACLc,GACA,IAAI6B,IACFR,MAAO,UAAUvC,QAAQgC,GAAG/B,KAAKuC,QAAQ,KAAM,KAC/CQ,KAAMhB,EAERJ,WAAUqB,KAAKjB,GACfL,QAAQsB,KAAKF,IAGjBpB,QAAQsB,MACNV,MAAML,KAAKK,MACXJ,IAAID,KAAKC,MAEXrB,QAAQa,SACRH,EAAE,eAAe0B,QACjB1B,EAAE,eAAe2B,OAAO,oEACxB3B,EAAE4B,KAAKzB,QAAS,SAAS0B,EAAKC,GAC5B9B,EAAE,eAAe2B,OAAO,WAAWG,EAAIf,MAAM,eAIjD,QAASgB,aACPC,OAAOC,SACPD,OAAOE,QACPF,OAAOG,UACPC,aAAaC,aAAeL,OAAOC,OACnCG,aAAaE,YAAcN,OAAOE,MAClCE,aAAaG,cAAgBP,OAAOG,QACpCzD,OAAO,QAAS,UAAWgC,KAAKK,OAGlC,QAASyB,YACPR,OAAOC,SACPD,OAAOS,YACPL,aAAaC,aAAeL,OAAOC,OACnCG,aAAaM,gBAAkBV,OAAOS,UACtC/D,OAAO,QAAS,YAAagC,KAAKK,OAGpC,QAAS4B,oBACHX,OAAOG,QAAU,GAAKH,OAAOS,UAAY,IAC3CT,OAAOY,QAAUhD,KAAKC,MAAOmC,OAAOG,QAAUH,OAAOC,OAAW,MAIpE,QAASY,aACPF,mBACA3C,EAAE,gBAAgB8C,KAAKd,OAAOE,OAC9BlC,EAAE,iBAAiB8C,KAAKd,OAAOY,SAE3BZ,OAAOC,QAAU,GACnBjC,EAAE,gBAAgBE,OAAO,KAEvB8B,OAAOY,QAAU,IACnB5C,EAAE,mBAAmBE,OAAO,KAC5BF,EAAE,iBAAiB8C,KAAKd,OAAOY,QAAQ,KAEnCZ,OAAOY,QAAU,GACnB5C,EAAE,iBAAiB+C,SAAS,OAE5B/C,EAAE,iBAAiBgD,YAAY,QAKrC,QAASC,eACP,GAAIC,GAAKxC,KAAKK,MAAMF,cAChBsC,EAAInD,EAAE,eAAeoD,MAAMC,mBAC/BnC,cAAaO,KAAKf,KAAKC,KACvByB,aAAakB,QAAQ,eAAgBpC,aAAaqC,YAC9CJ,GAAKD,GACPlD,EAAE,gBAAgB8C,KAAKpC,KAAKK,OAC5Bf,EAAE,gBAAgBc,KAAK,OAAOJ,KAAKO,KACnCjB,EAAE,0BAA0BC,OAC5BD,EAAE,yDAAyDE,OAAO,KAClE6B,cAEA/B,EAAE,iBAAiB8C,KAAKpC,KAAKK,OAC7Bf,EAAE,iBAAiBc,KAAK,OAAOJ,KAAKO,KACpCjB,EAAE,0BAA0BC,OAC5BD,EAAE,uDAAuDE,OAAO,KAChEsC,YAEFK,YAGF,QAASzB,YACPpB,EAAE,gBAAgB8C,KAAKd,OAAOC,QAC9BjC,EAAE,iBAAiB8C,KAAKd,OAAOG,SAC/BnC,EAAE,kBAAkB8C,KAAKd,OAAOS,WAChCzC,EAAE,iBAAiB8C,KAAKd,OAAOY,QAAQ,KACvC5C,EAAE,aAAaE,OAAO,KAEtBkC,aAAaoB,WAAW,gBACxBpB,aAAaoB,WAAW,gBACxBpB,aAAaoB,WAAW,eACxBpB,aAAaoB,WAAW,iBACxBpB,aAAaoB,WAAW,mBApO1BxD,EAAEyD,UAAUC,MAAM,WAEhB,GADA1D,EAAE,qBAAqB8C,KAAKtE,QAAQmB,QACjCgE,OAAOC,SAASC,KAAM,CACvB,GAAIA,GAAOF,OAAOC,SAASC,KAAKC,UAAU,EAEtCD,GAAOrF,QAAQmB,QACjBU,SAASwD,GACTvD,eAEAD,WACAC,kBAGFD,YACAC,cAIJ,IAAII,OACFE,IAAI,GACJG,MAAM,GACNE,IAAI,GACJN,IAAK,IAGHqB,QACFC,OAAO,EACPC,MAAM,EACNC,QAAQ,EACRM,UAAU,EACVG,QAAQ,GAGN1B,gBACAT,OAAS,EACTN,WACAC,YAEJ,IAAuB,mBAAd,SAEP,GAAkC2D,SAA9B3B,aAAalB,cAA4D,OAA9BkB,aAAalB,aAC1DkB,aAAakB,QAAQ,eAAgB,QAChC,CACLpC,aAAekB,aAAalB,aAAa8C,MAAM,IAC/C,KAAI,GAAItE,GAAE,EAAGA,EAAEwB,aAAavB,OAAQD,IAAOwB,aAAaxB,GAAKuE,SAAS/C,aAAaxB,GAAI,GAEnF0C,cAAaC,aAAe,IAC9BL,OAAOC,OAASG,aAAaC,cAE3BD,aAAaE,YAAc,IAC7BN,OAAOE,MAAQE,aAAaE,aAE1BF,aAAaG,cAAgB,IAC/BP,OAAOG,QAAUC,aAAaG,eAE5BH,aAAaM,gBAAkB,IACjCV,OAAOS,UAAYL,aAAaM,iBAElCtD,QAAQC,IAAI6B,cACZ2B,YA4KJ7C,EAAE,eAAekE,OAAO,WACtBjB,gBAGFjD,EAAE,gBAAgBmE,MAAM,WACtB,GAAIC,GAAQpE,EAAEqE,MAAMvD,KAAK,OACzBpC,QAAO,eAAgB0F,KAGzBpE,EAAE,cAAcmE,MAAM,WACpBpE,aAGFC,EAAE,oBAAoBmE,MAAM,WAC1BnE,EAAEqE,MAAMC,YAAY,aACpBtE,EAAE,YAAYsE,YAAY,aAG5BtE,EAAE,iBAAiBmE,MAAM,WACvBnE,EAAE,uBAAuBuE,SAG3BvE,EAAE,kBAAkBmE,MAAM,WACxBnE,EAAE,uBAAuBC"}
@@ -540,6 +540,21 @@ var wikiHow = [
slug: "Track-Money"
},
{
+ slug: "Be-a-Stripper-Who-Knows-What-She-is-Doing"
+ },
+ {
+ slug: "Be-a-True-Hip-Hop-Artist"
+ },
+ {
+ slug: "Exercise-Mindfulness-to-Be-Happier"
+ },
+ {
+ slug: "Say-Some-Common-Phrases-in-Esperanto"
+ },
+ {
+ slug: "Spot-a-Catfish"
+ },
+ {
slug: "Be-Unique"
}
];
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7a3f2bd

Please sign in to comment.