Skip to content
No description or website provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
modules/ROOT
.gitignore
LICENSE
README.adoc
antora.yml

README.adoc

Glossari dels estàndards digitals ètics

Aquest glossari inclou una llista de termes clau emprats en els documents que conformen els Estàndards Digitals Ètics de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document és part de Estàndards Digitals Ètics de l’Ajuntament de Barcelona.

Metadata

Títol

Glossari dels estàndards digitals ètics

Versió

0.1

Autors

Ajuntament de Barcelona

Paraules clau

estàndards digitals ètics, drets digitals, barcelona, ajuntament de barcelona, glossari

Com citar

Ajuntament de Barcelona, 2019, Glossari dels estàndards digitals ètics

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i els autors del text.

Llicència

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA-4.0)

Contribuir i Forking (duplicar)

Es pot fer un fork (duplicat) d’aquest document, adaptar-lo, i reutilitzar-lo en les condicions de la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA-4.0).

Aquest repositori conté el codi original per al document, escrit en Asciidoc. La versió pública estilitzada del document es pot trobar a https://ethical-digital-standards-bcn.netlify.com/glossari/ [Glossari dels estàndards digitals ètics]. Trobareu instruccions sobre com aconseguir la versió estilitzada d’aquest i altres documents relacionats a https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/ethical-digital-standards-site.

Nosaltres - els mantenidors d’aquest projecte i la Ciutat de Barcelona - valorem els vostres inputs, ens agrada rebre feedback i donem la benvinguda a l’aportació de millores per als nostres projectes de programari lliure i documentació. Per a més detalls consultar el fitxer CONTRIBUTING en l’arrel del repositori principal.

You can’t perform that action at this time.