Skip to content
No description or website provided.
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
modules/ROOT
preview
.gitignore
.travis.yml
CONTRIBUTING.adoc
LICENSE
README.adoc
antora.yml

README.adoc

Directrius de gestió de programari lliure

Una sèrie de mesures i recomanacions per ajudar el personal de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en el seu treball diari en projectes basats en programari lliure. Cobreix aspectes tècnics, socials i legals de la contractació, ús i producció de programari lliure.

Aquest document és part de Estàndards Digitals Ètics de l’Ajuntament de Barcelona.

Metadata

Títol

Directrius de gestió de programari lliure

Versió

0.2

Autors

Guillem Marpons

Revisors

Richard Stallman, Roberto Di Cosmo, Javier Ruiz, Boris van Hoytema

Paraules clau

estàndards ètics digitals, drets digitals, barcelona, ajuntament de barcelona, sobirania tecnològica, programari lliure, codi obert, floss, foss

Com citar

Guillem Marpons, 2019, Directrius de gestió de programari lliure

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i els autors d’aquest text

Llicència

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Contribuir i Forking (duplicar)

Es pot fer un fork (duplicat) d’aquest document, adaptar-lo, i reutilitzar-lo en les condicions de la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0).

Aquest repositori conté el codi original per al document, escrit en Asciidoc. La versió pública estilitzada del document es pot trobar a https://barcelona.cat/digitalstandards/ca/free-soft/ [Directrius de gestió de programari lliure]. Trobareu instruccions sobre com aconseguir la versió estilitzada d’aquest i altres documents relacionats a https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/ethical-digital-standards-site.

Nosaltres - els mantenidors d’aquest projecte i la Ciutat de Barcelona - valorem els vostres inputs, ens agrada rebre feedback i donem la benvinguda a l’aportació de millores per als nostres projectes de programari lliure i documentació. Per a més detalls consultar el fitxer CONTRIBUTING en l’arrel d’aquest repositori.

You can’t perform that action at this time.