Skip to content
No description or website provided.
JavaScript Dockerfile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
modules/ROOT
preview
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.adoc
antora.yml
netlify.toml

README.adoc

Sobirania tecnològica

Implementació pràctica de la sobirania tecnològica per a participants i interessats dels serveis digitals de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document és part de Estàndards Digitals Ètics de l’Ajuntament de Barcelona.

Metadata

Títol

Sobirania tecnològica

Versió

0.1

Autors

Francesca Bria, Paco Rodríguez, Malcolm Bain, Joan Batlle, Ana Bastida Vila, Xabier Barandiaran Fernández, Marius Boada Pla, Guillem Marpons, Xavier Roca Vilalta, Xavier Bes Segovia, Josep Carles Collazos, Joan Domènech Bas, Oscar Sanz García, Carlos Echevarría Meseguer, LLuís Girona Frisach, Anna Majó Crespo, Tomás Gea Calza, Javier Ruiz, Gemma Galdon, John Michaelides, Esther Bretschneider

Paraules clau

estàndards ètics digitals, drets digitals, barcelona, ajuntament de barcelona, sobirania tecnològica

Com citar

Francesca Bria, Paco Rodríguez, Malcolm Bain, Joan Batlle, Ana Bastida Vila, Xabier Barandiaran Fernández, Marius Boada Pla, Guillem Marpons, Xavier Roca Vilalta, Xavier Bes Segovia, Josep Carles Collazos, Joan Domènech Bas, Oscar Sanz García, Carlos Echevarría Meseguer, LLuís Girona Frisach, Anna Majó Crespo, Tomás Gea Calza, Javier Ruiz, Gemma Galdon, John Michaelides, Esther Bretschneider, 2019, Sobirania tecnològica

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i els autors d’aquest text

Llicència

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Contribuir i Forking (duplicar)

Es pot fer un fork (duplicat) d’aquest document, adaptar-lo, i reutilitzar-lo en les condicions de la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0).

Aquest repositori conté el codi original per al document, escrit en Asciidoc. La versió pública estilitzada del document es pot trobar a https://ethical-digital-standards-bcn.netlify.com/ [Sobirania tecnològica]. Trobareu instruccions sobre com aconseguir la versió estilitzada d’aquest i altres documents relacionats a https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/ethical-digital-standards-site.

Nosaltres - els mantenidors d’aquest projecte i la Ciutat de Barcelona - valorem els vostres inputs, ens agrada rebre feedback i donem la benvinguda a l’aportació de millores per als nostres projectes de programari lliure i documentació. Per a més detalls consultar el fitxer CONTRIBUTING en l’arrel del repositori principal.

You can’t perform that action at this time.