Skip to content
Permalink
Browse files

task updates

  • Loading branch information...
alu042 committed Nov 16, 2017
1 parent 9b9b5ea commit 94112cbdd8764b9b4067e88029ccf93115b18b36
@@ -13,30 +13,30 @@ The slides from the introduction are here: [Intro presentation](http://alexander

## Tasks
Start with Task 1. When you have completed Tasks 1–7 you'll be able to produce your own AkademiX course.
The remaining tasks touch on more advanced functionality in Open edX.
The remaining tasks touch on some more advanced functionality.

## Need help?
* Ask Akademix (Alexander, Jonas, Arvid)
* Ask a peer
* Check the documentation: [Building and Running an Open edX Course](http://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/open-release-eucalyptus.master)

### [Task 1](Task_1/Task_1.md#task-1): Getting started
**Aim**: Establish an user account on akademix.no. Become a developer of your own test-course on *AkademiX Studio* https://akademix.no:18010.
**Aim**: Create a user account on akademix.no. Become a course developer on your own NordBiomed course in *AkademiX Studio* https://akademix.no:18010.

Click here to start [Task 1](Task_1/Task_1.md#task-1)

### [Task 2](Task_2/Task_2.md#task-2): Construct your first course module
**Aim**: Establish a course module incorporating a video, some text, and an excercise.
**Aim**: Create a course module, incorporating a video, some text, and an exercise.

Click here to start [Task 2](Task_2/Task_2.md#task-2)

### [Task 3](Task_3/Task_3.md#task-3): Construct the framework for a complete course
**Aim**: Make sections and subsections for a e-learning course, including assignments, midterm and a final exam.
**Aim**: Make sections and subsections for an e-learning course, including assignments, midterm and a final exam.

Click here to start [Task 3](Task_3/Task_3.md#task-3)

### [Task 4](Task_4/Task_4.md#task-4): Course description
**Aim**: Make a course description ([Example](https://akademix.no/courses/course-v1:UiB+ELMED219x+2018/about)).
**Aim**: Write the course description ([Example](https://akademix.no/courses/course-v1:UiB+ELMED219x+2018/about)).

Click here to start [Task 4](Task_4/Task_4.md#task-4)

@@ -45,8 +45,8 @@ The remaining tasks touch on more advanced functionality in Open edX.

## Extra

### [Task 5](Task_5/Task_5.md#task-5): Basic settings for the course
**Aim**: Select / adjust date for start and end of the course, procedures for grading, adding course updates.
### [Task 5](Task_5/Task_5.md#task-5): Adjust basic settings for the course
**Aim**: Select / adjust dates for course start and end, procedures for grading, adding course updates.

Click here to start [Task 5](Task_5/Task_5.md#task-5)

@@ -56,22 +56,22 @@ The remaining tasks touch on more advanced functionality in Open edX.
Click here to start [Task 6](Task_6/Task_6.md#task-6)

### [Task 7](Task_7/Task_7.md#task-7): Launch the course
**Mål**: Make the course available to students.
**Mål**: Release the course to students.

Click here to start [Task 7](Task_7/Task_7.md#task-7)

### [Task 8](Task_8/Task_8.md#task-8): Export the course (backup)
**Aim**: Save/export the course to file (working as a backup).
**Aim**: Save/export the course to file (i.e. create a backup).

Click here to start [Task 8](Task_8/Task_8.md#task-8)

### [Task 9](Task_9/Task_9.md#task-9): Forum and wiki
**Aim**: Getting to know the course forum and course wiki build into the Open edX platform.
**Aim**: Getting to know the built-in course forum and course wiki.

Click here to start [Task 9](Task_9/Task_9.md#task-9)

### [Task 10](Task_10/Task_10.md#task-10): Add files and handouts
**Aim**: Add files being used in the course, handouts for the students. Add textbooks.
**Aim**: Add files to the course. Handouts for the students, textbooks etc.

Click here to start [Task 10](Task_10/Task_10.md#task-10)

@@ -1,7 +1,7 @@
# Task 3

### What you'll learn
* Use what you learned in the previous task to create the framework of an entire (mini) course
* Use what you learned in the previous task to create the framework of an entire course
* Add obligatory assignments, midterm exam and final exam

### a)
@@ -19,36 +19,37 @@

### b)

(i) Add a section called "midterm" in the middle of the course somewhere. Legg til en seksjon kalt "deleksamen" midt i kurset. Merk: Seksjoner kan ommøbleres ved å dra i høyre ende av seksjonsboksene.
(i) Add a section called "midterm" in the middle of the course somewhere. Remark: Sections can be rearranged by dragging the right hand side of the section boxes.

![Deleksamen](deleksamen.png)

Legg til noen **Units** med spørsmål i eksamen. Trykk på **Problem** under **Add New Component**. Her får du opp vanlige spørsmålstyper. Under fanen kalt **Advanced** finner du mer.
![Midterm](deleksamen.png)

Add some **Units** with exam questions. Click **Problem** under **Add New Component**. You'll see a list of regular question types. Under **Advanced** you'll find more.

![Advanced problems](problems_advanced.png)

Du finner også spørsmålstyper ved å trykke på **Advanced**-knappen under **Add New Component**.
You'll also find other question types by clicking **Advanced** under **Add New Component**.

![Advanced components](advanced.png)

Se [dokumentasjonen](http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/exercises_tools/index.html) for mer om de ulike oppgavetypene.
See [the documentation](http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/exercises_tools/index.html) for more about the various kinds of questions available.

----
(ii) Gå tilbake til **Content** --> **Outline**. Under **Deleksamen**, velg settings på hver av underseksjonene.
(ii) Return to **Content** --> **Outline**. Click **Deleksamen** and select **Settings** on each of the subsections.

![Settings subsection](subsection_settings.png)

Under **Grade as:** kan du sette at seksjonen skal være en **Midterm exam**.
Via **Grade as:** you can mark the section as a **Midterm exam**.

----
(iii) Tilsvarende kan gjøres med andre oppgaver i kurset ditt. Du kan f.eks. velge at de skal regnes som **Homework**.
(iii) You can do the same with other questions and exercises in your course. They can, for example, be marked as **Homework**.

Legg til en avsluttende eksamen (**Grade as: Final exam**).
Add a final exam (**Grade as: Final exam**).

----
(iv) Gå tilbake til **Content** --> **Outline** og sørg for at alt innhold er publisert. Trykk deretter **View live**. Du har nå rammeverket til et komplett kurs.
(iv) Return to **Content** --> **Outline** and make sure all the content is published. Then click **View live**. You have created the framework for a complete course.


### Ekstra

Du må gjerne eksperimentere litt med AkademiX Studio før du går tilbake til [startsiden](../README.md#oppgaver) og velger Oppgave 4.
Feel free to experiment further in the AkademiX Studio before returning to [the start page](../README.md#tasks) and choosing Task 4.
@@ -1,22 +1,19 @@
# Task 4

### What will you learn?
* Hvordan modifisere kursbeskrivelsen som blir vist på https://beta.akademix.no
### What you'll learn?
* How to modify the course description shown on https://nordbiomed.akademix.no


### a)

(i) Trykk på **Setting** og **Schedule & Details**. Trykk på lenken under **Course Summary Page**. Målet til denne oppgaven er å endre denne beskrivelsen.
(i) Click **Setting** and **Schedule & Details**. Click the link under **Course Summary Page**. The goal of Task 4 is to change this description.

----
(ii) Under **Schedule & Details**, rull ned til **Introducing Your Course**. I boksen **Course Overview** finner du HTML-koden for websiden om kurset. Teksten inneholder forslag til innhold. Gjør noen endringer her og der, trykk **Save Changes**. Gå deretter til lenken øverst på samme side for å se effekten av dine endringer.
(ii) Under **Schedule & Details**, scroll down to **Introducing Your Course**. In the **Course Overview** box you'll find the HTML for the course about page. The text contains suggested content. Make some adjustments and then click **Save Changes**. Return to the link at the top of the page to view your changes.

----
(iii) Under **Course Image** finner du kursbildet som vises på https://beta.akademix.no. Endre URL-en til bildet (som starter med "/asset-v1") til følgende: https://beta.akademix.no/asset-v1:HiB+Oppfrisk+2016_T2+type@asset+block@oppfrisk.jpg. Trykk **Save Changes**.
(iii) Below **Course Image** you'll find the course image shown on https://nordbiomed.akademix.no. Change the URL to another suitable image. Click **Save Changes**.
You can upload an image using **Upload Course Image**. The dimensions of the image should be adjusted. Experiment until you get something that looks alright (220x140 is an example of a suitable dimension).


### Ekstra

Om du ønsker det kan du alternativt laste opp kursbilde fra egen maskin ved å bruke **Upload Course Image**. Dimensjonene på bildet må være tilpasset størrelsen det får av systemet. Eksperimenter deg frem for å finne passende dimensjoner (220x140 vil f.eks. fungere bra).

Gjør deg litt kjent med de andre innstillingene under **Schedule & Details** før du går tilbake til [startsiden](../README.md#oppgaver) og velger Oppgave 5.
Familiarize yourself with other settings under **Schedule & Details** before returning to [the start page](../README.md#tasks), selecting Task 5.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,37 @@
# Task 5

### What you'll learn
* How to set the course start and end dates
* How to adjust grading settings
* How to add course updates

### a)

(i) Click **Settings** and **Schedule & Details**

![Settings](settings.png)

Have a look around the various settings available on this page.

----
(ii) Adjust the start and end date for the course to 01.11.2017 og 30.02.2018. Click **Save Changes**.

### b)

Go to **Settings** --> **Grading**:

![Grading settings](grading.png)

This is where you can change, remove and add various assessment elements, and adjust the passing grade. Specify a suitable number of obligatory exercises.


### c)

Course updates are added via **Content** --> **Updates**. Add an update welcoming the students to the course.

### Ekstra

Click **Settings** --> **Advanced Settings**. Scroll through these to get an overview of what's available.


Return to [the start page](../README.md#oppgaver) and select Task 6.
File renamed without changes.
@@ -0,0 +1,33 @@
# Task 6

### What you'll learn
* Hvordan legge til kursutviklere
* Hvordan legge til studenter

### a)

Legg til en av de andre workshopdeltakerne i **Course Team** for ditt kurs og vice versa.
![Course team](team.png)

Sjekk at dere har tilgang til hverandres kurs på [Studio-hjemmesiden](https://beta.akademix.no:18010).

### b)

(i) Studenter legges til gjennom kurssiden, ikke i Studio. Gå til https://beta.akademix.no, logg inn, og gå inn på kurset ditt.

Trykk på **Instructor**:

![Instructor tab](instructor.png)

Under **MEMBERSHIP** finner du funksjonalitet for å legge til studenter (og "Staff"). Legg til et par studenter (blant workshop-deltakerne eller andre).

Merk at om startdato er frem i tid får ikke studentene logget seg inn.

----

(ii) Forsøk å legge til betatestere og sett antall dager med betatesting slik at kurset blir tilgjengelig for disse. Hint: under **Advanced Settings** i Studio.


### Ekstra

Du må gjerne eksperimentere litt med **Instructor**-siden før du går tilbake til [startsiden](../README.md#oppgaver).
File renamed without changes.

0 comments on commit 94112cb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.