Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
296 lines (295 sloc) 23 KB
---
parties:
update-available: "&9Dostepna jest nowa wersja pluginu Parties: %version% (Aktualna: %thisversion%)"
common-messages:
invalid-command: "&cNiepoprawna komenda"
configuration-reloaded: "&aKonfiguracja przeladowana"
not-in-party: "&cNie jestes w grupie"
already-in-party: "&cJuz jestes w grupie!"
party-not-found: "&cGrupa %party% nie istnieje"
party-full: "&cTa grupa jest pelna!"
permissions:
no-permission: "&cNie masz uprawnien do tej komendy"
no-permission-in-party: "&cMusisz byc %rank_name% by wykonac ta komende"
main-commands:
accept:
broadcast: "&b&l%player% dolaczyl do grupy"
accepted: "&aZaakceptowales zaproszenie do grupy"
accept-receipt: "&a%player% zaakceptowal twoje zaproszenie"
no-invite: "&cNie masz oczekujacych zaproszen"
no-exists: "&cZaproszenie juz nie istnieje"
chat:
enabled: "&aCzat ustawiony na grupowy"
disabled: "&aCzat ustawiony na publiczny"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party chat [on/off]"
create:
created: "[{\"text\":\"Stworzyles grupe o nazwie %party%.\n\",\"color\":\"aqua\",\"bold\":true},{\"text\":\"Wpisz \",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"/party invite\",\"color\":\"gray\",\"clickEvent\":{\"action\":\"suggest_command\",\"value\":\"/party invite \"}},{\"text\":\" by zaprosic przyjaciela.\",\"color\":\"aqua\"}]"
created-fixed: "&b&lUtworzyles stala grupe o nazwie %party%"
name-already-exists: "&cGrupa o nazwie %party% juz istnieje, wybierz inna nazwe"
name-too-long: "&cNazwa tej grupy jest za dluga!"
name-too-short: "&cNazwa tej grupy jest za krotka!"
invalid-name: "&cBledne znaki. Uzyj: a-Z lub 0-9."
censored: "&cNazwa grupy zawiera niecenzuralne slowa!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party create <nazwa>"
delete:
deleted: "&cGrupa %party% usunieta"
deleted-silently: "&aGrupa %party% usunieta po cichu"
broadcast: "&6&lTwoja grupa zostala usunieta"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party delete <grupa> [po cichu]"
deny:
denied: "&7Odrzuciles zaproszenie do grupy"
deny-receipt: "&7%player% odrzucil twoje zaproszenie"
no-invite: "&cNie masz oczekujacych zaproszen"
no-exists: "&cZaproszenie juz nie istnieje"
ignore:
start-ignore: "&7Od teraz ignorujesz zaproszenia %party%"
stop-ignore: "&7Przestales ignorowac zaproszenia %party%"
ignore-list:
header: "&b&lLista ignorowanych grup:"
party-prefix: "&c"
separator: "&7, "
empty: "&7Brak"
wrong-command: "&bBledne uzycie: Wpisz &7/party ignore [grupa]"
info:
content:
- "&b============ &lInfo o %party% &r&b============"
- "&b&lOpis&r&7: %desc%"
- "&b&lMotd&r&7: %motd%"
- "&bLider&7: %list_leader%"
- "&bModeratorzy&7: %list_moderator%"
- "&bCzlonkowie&7: %list_member%"
- "&bGracze online&7: %onlinenumber%"
list:
player-online-format: "&b%player%"
player-offline-format: "&7%player%"
player-separator: "&7, "
player-empty: "&7Nikt"
player-unknown: "&6Ktos"
missing-value: "&7Zgubiony"
invite:
sent: "&bZaprosiles gracza %player% do twojej grupy"
player-invited: "[{\"text\":\"%player% zaprosil cie do grupy.\n\",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Czy chcesz \",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"zaakceptowac\",\"color\":\"blue\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party accept\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Zaakceptuj zaproszenie\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\" lub \",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"odrzucic\",\"color\":\"red\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party deny\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Odrzuc zaproszenie\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\"?\n\",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"Mozesz uzyc \",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"/party <accept/deny>\",\"color\":\"gray\"},{\"text\":\" by wybrac.\",\"color\":\"aqua\"}]"
timeout:
noresponse: "&7%player% nie zaakceptowal zaproszenia do grupy"
timeout: "&7Nie zaakceptowales zaproszenia do grupy"
revoke:
sent-revoked: "&7Anulowales zaproszenie dla %player%"
player-invite-revoked: "&7Zaproszenie od grupy %party% zostalo anulowane"
cooldown:
global: "&cMusisz poczekac %seconds% zanim zaprosisz kolejnego gracza"
individual: "&cMusisz poczekac %seconds% zanim zaprosisz tego samego gracza"
player-offline: "&cMozesz zaprosic wylacznie graczy online"
player-no-permission: "&c%player% nie ma uprawnien by dolaczyc"
player-in-party: "&c%player% jest juz w grupie"
already-invited: "&c%player% zostal juz zaproszony"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party invite <nazwa>"
kick:
sent: "&aWyrzuciles %player% z grupy!"
player-kicked: "&bZostales wyrzucony z grupy %party%"
broadcast: "&b&l%player% zostal wyrzucony z grupy"
broadcast-disband: "&b&lGrupa zostala rozwiazana, poniewaz lider zostal wyrzucony"
player-higher-rank: "&cNie mozesz wyrzucic osoby wyzszej ranga!"
player-not-in-party: "&c%player% nie jest w twojej grupie"
player-not-in-other-party: "&c%player% nie jest w zdanej grupie"
players-conflict:
content:
- "&cZnalezismy kilku graczy o tej nazwie:"
- "%list_players%"
- "&cUzyj '&7/party kick <nazwa gracza> <numer>&c' by wyrzucic danego gracza"
player: '{"text":"","extra":[{"text":"[%number%] ","color":"gray"},{"text":"%username%","color":"gold"},{"text":" [","color":"gray"},{"text":"%party%","color":"aqua"},{"text":"]: ostatnio logowany %lastseen%","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"run_command","value":"/party kick %old_username% %number%"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wyrzuc tego gracza","color":"gold"}}}'
wrong-command: "&cBledne uzycie: Uzyj &7/party kick <nazwa>"
leave:
left: "&b&lOpusciles grupe %party%"
broadcast: "&b&l%player% opuscil grupe"
party-disbanded: "&6&lGrupa zostala rozwiazana, poniewaz lider ja opuscil"
migrate:
info: "&aAktualnie uzywasz: %database%\n&aMozesz przeniesc przy uzyciu: &7/party migrate <od> <do>"
completed: "&aSkopiowano dane z %database_from% do %database_to%"
failed:
database-offline: "&cBaza %database% musi byc online!"
failed: "&cMigracja bazy danych z %database_from% do %database_to% sie nie powiodla!"
same-database: "&cMusisz wyznaczyc 2 rozne bazy danych!"
wrong-database: "&cBaza nie znaleziona. Mozesz wybrac: YAML, MySQL, SQLite!"
p:
cooldown: "&cMusisz poczekac %seconds% sekund"
censored: "&cThe message contains censored words!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/p <wiadomosc>"
rank:
changed: "&aStopien %player% zmieniony na %rank_name%"
broadcast: ""
wrong-rank: "&cStopien '%rank_name%' nie istnieje!"
same-rank: "&c%player% juz jest %rank_name%!"
low-rank: "&cNie mozesz edytowac graczy z ranga ta sama lub wyzsza co twoja!"
to-higher-rank: "&cNie mozesz awansowac graczy z ranga ta sama lub wyzsza co twoja!"
fixed-leader: "&cNie mozesz zmienic lidera w grupie stalej!"
changing-yourself: "&cNie mozesz zmienic sobie stopnia!"
player-not-in-party: "&c%player% nie jest w twojej grupie"
player-not-in-other-party: "&c%player% nie ma zadnej grupy"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party rank <gracz> <stopien>"
rename:
renamed: "&aNazwa grupy %old% zostala zmieniona na %party%"
broadcast: "&6Nazwa twojej grupy zostala zmieniona na %party%!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party rename <nowa nazwa>"
wrong-command-admin: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party rename <grupa> <nowa nazwa>"
spy:
enabled: "&7Jestes teraz w trybie szpiega!"
disabled: "&7Nie jestes dluzej w trybie szpiega"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party spy [on/off]"
version:
updated: "&b&lParties &b%version% &7- Developed by &6AlessioDP"
outdated: "&b&lParties &b%version% &7- Developed by &6AlessioDP\n&aNew version found: &2%newversion%"
additional-commands:
claim:
claimed: "&aPrzyznano uprawnienia do grupy"
removed: "&aZabrano uprawnienia do grupy"
no-manager: "&cYou need to be the manager of the claim"
claim-no-exists: "&cClaim not found"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party claim <permission>\n&cPermissions: trust, container & access"
color:
info: "&bKolor twojej grupy to: %color_code%%color_command%"
empty: "&bTwoja grupa nie ma ustawionego koloru"
changed: "&bKolor grupy zmieniony na %color_command%"
removed: "&bKolor grupy usuniety"
broadcast: ""
wrong-color: "&cKolor nie znaleziony. Mozesz wybrac: red, green or special!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party color <kolor>"
desc:
changed: "&bOpis grupy zmieniony"
removed: "&bOpis grupy usuniety"
broadcast: ""
invalid-chars: "&cBledne znaki. Uzyj: a-Z lub 0-9. Minimum 3 i maximum 16 znakow."
censored: "&cOpis zawiera niecenzuralne slowa!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party desc <description/remove>"
exp:
party:
gained: "&bZdobyto %exp% doswiadczenia do grupy za zabicie stwora"
normal:
gained-killer: "&bZdobyto %exp% doswiadczenia za zabicie stwora"
gained-others: "&b%player% zabil stwora, zdobyles %exp% doswiadczenia"
skillapi:
gained-killer: "&bZdobyto %exp% doswiadczenia za zabicie stwora"
gained-others: "&b%player% zabil stwora, zdobyles %exp% doswiadczenia"
follow:
toggle-on: "&aNow your party members will follow your leader"
toggle-off: "&aYour party members will not follow your leader anymore"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party follow [on/off]"
home:
teleported: "&7Teleportowano do domu grupy"
teleport-in: "&7Zostaniesz teleportowany za %time% sekund..."
teleport-denied: "&7Teleportacja odrzucona"
teleport-waiting: "&cJuz czekasz na teleportacje!"
no-home: "&cNie ma ustawionego domu"
no-exists: "&cGrupa %party% nie isnieje"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party home"
wrong-command-admin: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party home [grupa]"
join:
joined: "&aDolaczyles do grupy %party%"
player-joined: "&b&l%player% dolaczyl do grupy"
wrong-password: "&cBledne haslo!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party join <grupa> [haslo]"
list:
header: "&b============ &lLista grup online &r&b============"
footer: "&b================ &lStrona %page% z %maxpages% &r&b================"
no-one: "&7Brak"
format-party: '[{"text":"%party%","color":"aqua","clickEvent":{"action":"run_command","value":"/party info %party%"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"","extra":[{"text":"Pokaz info","color":"gold"}]}}},{"text":" [","color":"gray"},{"text":"Online %onlinenumber%","color":"gold"},{"text":"] %desc%","color":"gray"}]'
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party list [strona]"
motd:
changed: "&bMOTD grupy zmienione"
removed: "&bMOTD grupy usuniete"
broadcast: ""
content:
- "&bMOTD grupy:"
- "&b%motd%"
invalid-chars: "&cBledne znaki. Mozesz takze uzyc '. , /'. Minimum 3 i maximum 100 znakow."
censored: "&cMOTD zawiera niecenzuralne slowa!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party motd <motd/remove>"
mute:
toggle-on: "&7Wylaczyles powiadomienia!"
toggle-off: "&7Wlaczyles powiadomienia!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party mute [on/off]"
password:
changed: "&aHaslo grupy zmienione"
removed: "&aHaslo grupy usuniete"
broadcast: ""
invalid-chars: "&cBledne znaki. Uzyj: a-Z lub 0-9. Minimum 1 i maximum 16 znakow."
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party password <haslo/remove>"
protection:
toggle-on: "&aTwoja grupa jest teraz chroniona przed ogniem bratobojczym"
toggle-off: "&aTwoja grupa nie jest juz chroniona przed ogniem bratobojczym"
protected: "&cNie mozesz bic kumpli z grupy"
warn-on-attack: "&c%player% probowal uderzyc %victim%!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party protection [on/off]"
sethome:
changed: ""
removed: "&bDom grupy usuniety"
broadcast: "&aGrupa ma nowy dom!"
wrong-command: "&cBledne uzycie: Wpisz &7/party sethome [remove]"
teleport:
teleporting: "&7Teleportowano tutaj twoja grupe!"
player-teleported: "&bTeleportowano do %player%"
cooldown: "&cMusisz poczekac %seconds% sekund!"
vault:
no-money:
claim: "&cYou don't have enough money to perform a claim [%price%$]"
color: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by kupic zmiane koloru [%price%$]"
create: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by stworzyc grupe [%price%$]"
desc: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by ustawic opis [%price%$]"
home: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by przeniesc sie do domu [%price%$]"
join: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by dolaczyc do grupy [%price%$]"
motd: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by ustawic MOTD [%price%$]"
sethome: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by ustawic dom [%price%$]"
teleport: "&cNie masz wystarczajaco pieniedzy by sie teleportowac [%price%$]"
confirm:
warn-onbuy: "[{\"text\":\"Komenda %cmd% kosztuje %price%$.\n\",\"color\":\"green\"},{\"text\":\"Kliknij by potwierdzic\",\"color\":\"dark_green\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party confirm\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Zaplac za komende\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\" albo wpisz \",\"color\":\"green\",\"bold\":false},{\"text\":\"/party confirm\",\"color\":\"gray\"},{\"text\":\" by uzyc jej.\",\"color\":\"green\"}]"
confirmed: "&aWykonywanie komendy."
no-cmd: "&cNie ma komendy do wykonania"
other:
follow:
following-world: "&7Ogladanie gracza %player% na swiecie %world%"
fixed-parties:
default-join: "&bDolaczyles do grupy %party%"
join-leave:
server-join: "&b%player% jest teraz online!"
server-leave: "&7%player% jest teraz offline!"
help:
header: "&b================= &lPomoc do grup %page%/%maxpages% &r&b================="
footer: ""
console-help:
- "Mozesz wykonac tylko te komendy:"
- "/party migrate - Kopiuj baze danych do innej"
- "/party reload - Przeladuj konfiguracje"
main-commands:
help: '{"text":"","extra":[{"text":"/party help [strona]","color":"aqua"},{"text":" - Pokazuje strone pomocy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party help "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
accept: '{"text":"","extra":[{"text":"/party accept","color":"aqua"},{"text":" - Akceptuje zaproszenie do grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party accept"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
chat: '{"text":"","extra":[{"text":"/party chat [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Przelacza czat grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party chat "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
create: '{"text":"","extra":[{"text":"/party create <nazwa>","color":"aqua"},{"text":" - Tworzy nowa grupe","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party create "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
delete: '{"text":"","extra":[{"text":"/party delete <grupa>","color":"aqua"},{"text":" - Usuwa grupe","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party delete "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
deny: '{"text":"","extra":[{"text":"/party deny","color":"aqua"},{"text":" - Odrzuca zaproszenie do grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party deny"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
ignore: '{"text":"","extra":[{"text":"/party ignore [grupa]","color":"aqua"},{"text":" - Dodaj/usun/pokaz ignorowane grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party ignore "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
info: '{"text":"","extra":[{"text":"/party info [grupa]","color":"aqua"},{"text":" - Pokaz informacje o grupie","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party info "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
invite: '{"text":"","extra":[{"text":"/party invite <gracz>","color":"aqua"},{"text":" - Zapros gracza do grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party invite "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
kick: '{"text":"","extra":[{"text":"/party kick <gracz>","color":"aqua"},{"text":" - Wyrzuc gracza z grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party kick "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
leave: '{"text":"","extra":[{"text":"/party leave","color":"aqua"},{"text":" - Opusc grupe","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party leave "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
migrate: '{"text":"","extra":[{"text":"/party migrate <od> <do>","color":"aqua"},{"text":" - Kopiuj baze danych do innej","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party migrate "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
p: '{"text":"","extra":[{"text":"/p <wiadomosc>","color":"aqua"},{"text":" - Wyslij wiadomosc do grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/p "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
rank: '{"text":"","extra":[{"text":"/party rank <gracz> <stopien>","color":"aqua"},{"text":" - Zmienia stopien gracza","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party rank "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
reload: '{"text":"","extra":[{"text":"/party reload","color":"aqua"},{"text":" - Przeladowuje konfiguracje","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party reload"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
rename: '{"text":"","extra":[{"text":"/party rename [grupa] <nowa nazwa>","color":"aqua"},{"text":" - Zmienia nazwe grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party rename "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
spy: '{"text":"","extra":[{"text":"/party spy [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Przegladaj wiadomosci innych grup","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party spy"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
version: '{"text":"","extra":[{"text":"/party version","color":"aqua"},{"text":" - Show Parties information","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party version"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Perform the command","color":"gold"}}}'
additional-commands:
claim: '{"text":"","extra":[{"text":"/party claim <permission>","color":"aqua"},{"text":" - Grant permissions to the claim","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party claim "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
color: '{"text":"","extra":[{"text":"/party color <kolor>","color":"aqua"},{"text":" - Zmien kolor grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party color "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
desc: '{"text":"","extra":[{"text":"/party desc <opis/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Dodaj/usun opis","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party desc "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
follow: '{"text":"","extra":[{"text":"/party follow [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Toggle follow leader","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party follow "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Perform the command","color":"gold"}}}'
home: '{"text":"","extra":[{"text":"/party home [grupa]","color":"aqua"},{"text":" - Teleporuj sie do domu grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party home "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
join: '{"text":"","extra":[{"text":"/party join <grupa> [haslo]","color":"aqua"},{"text":" - Dolacz do grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party join "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
list: '{"text":"","extra":[{"text":"/party list [strona]","color":"aqua"},{"text":" - Lista grup online","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party list "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
motd: '{"text":"","extra":[{"text":"/party motd <motd/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Dodaj/usun motd","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party motd "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
mute: '{"text":"","extra":[{"text":"/party mute [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Przelacz powiadomienia","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party mute "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
password: '{"text":"","extra":[{"text":"/party password <pw/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Zmien haslo grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party password "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
protection: '{"text":"","extra":[{"text":"/party protection [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Przelacz ogien bratobojczy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party protection "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
sethome: '{"text":"","extra":[{"text":"/party sethome [remove]","color":"aqua"},{"text":" - Ustaw dom grupy","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party sethome "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
teleport: '{"text":"","extra":[{"text":"/party teleport","color":"aqua"},{"text":" - Teleportuj grupe do siebie","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party teleport"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Wykonaj komende","color":"gold"}}}'
dont-edit-this:
version: 6