Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
296 lines (295 sloc) 23.5 KB
---
parties:
update-available: "&9Parti pluginin Yeni sürümü bulundu: %version% (Şuanki sürüm: %thisversion%)"
common-messages:
invalid-command: "&cBilinmeyen Komut"
configuration-reloaded: "&aConfig Yenilendi"
not-in-party: "&cBir partide değilsin"
already-in-party: "&cŞuan Zaten Bir Partidesin!"
party-not-found: "&cBu Pari %party% Bulunamıyor"
party-full: "&cBu Parti Dolu!"
permissions:
no-permission: "&cBu Komutu Yazmak İçin Yetkin Yok"
no-permission-in-party: "&cBu Komutu Yazabilmek İçin %rank_name% Rankında Olmalısın"
main-commands:
accept:
broadcast: "&b&l%player% partiye katıldı"
accepted: "&aParti davetini kabul ettin"
accept-receipt: "&a%player% Davetini kabul etti"
no-invite: "&cBekleyen Bir Davetiniz Yok"
no-exists: "&cDavet Artık Mevcut Değil"
chat:
enabled: "&aParti sohbetine geçildi"
disabled: "&aParti sohbeti kapatıldı"
wrong-command: "&cYanlış Komut: Doğrusu &7/party chat [on/off]"
create:
created: "[{\"text\":\"Bir Parti Oluşturdun %party%.\n\",\"color\":\"aqua\",\"bold\":true},{\"text\":\"Type \",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"/party invite\",\"color\":\"gray\",\"clickEvent\":{\"action\":\"suggest_command\",\"value\":\"/party invite \"}},{\"text\":\" Arkadaşlarını Davet Et.\",\"color\":\"aqua\"}]"
created-fixed: "&b&lBir parti oluşturdun %party%"
name-already-exists: "&cBu parti adı %party% şuanda bulunuyor, başka bir isim seç"
name-too-long: "&cBu Parti İsimi Çok Uzun!"
name-too-short: "&cBu Parti İsmi Çok Kısa!"
invalid-name: "&cBilinmeyen Karakter. Şunlar Mevcut: a-Z Ya Da 0-9."
censored: "&cBu Parti İsmi Yasaklı Kelimeler İçeriyor!"
wrong-command: "&cYanlış Komut: &7/party create <name>"
delete:
deleted: "&aParti %party% Silindi"
deleted-silently: "&aParti %party% Sessizce Silindi"
broadcast: "&6&lPartin Silindi"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party delete <party> [silent]"
deny:
denied: "&7Parti Davetini Reddettin"
deny-receipt: "&7%player% Davetini Reddetti"
no-invite: "&cBekleyen Bir Davetiniz Yok"
no-exists: "&cDavet Artık Mevcut Değil"
ignore:
start-ignore: "&7Bu Parti Artık Susturuluyor %party%"
stop-ignore: "&7Artık Bu Partiyi Susturmuyosun %party%"
ignore-list:
header: "&b&lSusturulmuş Partiler:"
party-prefix: "&c"
separator: "&7, "
empty: "&7Boş"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party ignore [party]"
info:
content:
- "&b============ &l%party%'s Bilgileri &r&b============"
- "&b&lAçıklama&r&7: %desc%"
- "&b&lMotd&r&7: %motd%"
- "&bLider&7: %list_leader%"
- "&bModlar&7: %list_moderator%"
- "&bÜyeler&7: %list_member%"
- "&bAçık üyeler&7: %onlinenumber%"
list:
player-online-format: "&b%player%"
player-offline-format: "&7%player%"
player-separator: "&7, "
player-empty: "&7Kimse"
player-unknown: "&6Birileri"
missing-value: "&7Miss"
invite:
sent: "&bSen %player% Adlı Oyuncuyu Partine Davet Ettin"
player-invited: "[{\"text\":\"%player% Seni partisine davet etti.\n\",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Katılmak İstersen \",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Kabul Et\",\"color\":\"blue\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party accept\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Daveti kabul etmek için bas\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\" Veya \",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"Reddet\",\"color\":\"red\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party deny\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Daveti Reddet\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\"?\n\",\"color\":\"aqua\",\"bold\":false},{\"text\":\"Diğer komutlarlar \",\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"/party <accept/deny>\",\"color\":\"gray\"},{\"text\":\" to choose.\",\"color\":\"aqua\"}]"
timeout:
noresponse: "&7%player% Davetinizi kabul etmedi."
timeout: "&7Daveti kabul etmedin."
revoke:
sent-revoked: "&7%player% Adlı Oyuncuya Attığınız Daveti İptal Ettiniz"
player-invite-revoked: "&7%party% Adlı Partiden Gelen Davet İptal Edildi"
cooldown:
global: "&cBir Oyuncuyu Davet Etmeden Önce %seconds% Saniye Beklemelisin"
individual: "&cBirilerini Davet Etmek İçin %seconds% Saniye Beklemelisin"
player-offline: "&cOyuncu Şuanda Aktif Değil"
player-no-permission: "&c%player% Partiye Katılma Yetkisi Yok"
player-in-party: "&c%player% Zaten Partide"
already-invited: "&c%player% Davet Edilmiş"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party invite <isim>"
kick:
sent: "&aSen %player% adlı oyuncuyu paritden attın!"
player-kicked: "&b%party% partisinden atıldın"
broadcast: "&b&l%player% partiden atıldı"
broadcast-disband: "&b&lParti kapandı çünkü lider atıldı"
player-higher-rank: "&cSenden daha üst birini atamazsın!"
player-not-in-party: "&c%player% Senin partin değil"
player-not-in-other-party: "&c%player% Bir partide mevcut değil"
players-conflict:
content:
- "&cBu isimde birkaç oyuncu bulduk:"
- "%list_players%"
- "&cBirini Partiden Atmak İçin '&7/party kick <isim> <numarası>&c' Komudunu Kullana Bilirsin"
player: '{"text":"","extra":[{"text":"[%number%] ","color":"gray"},{"text":"%username%","color":"gold"},{"text":" [","color":"gray"},{"text":"%party%","color":"aqua"},{"text":"]: En Son Giriş %lastseen%","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"run_command","value":"/party kick %old_username% %number%"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Kick this player","color":"gold"}}}'
wrong-command: "&cYanlış komut: Doğrusu &7/party kick <isim>"
leave:
left: "&b&l%party% adlı partiden ayrıldın"
broadcast: "&b&l%player% Partiden Çıktı"
party-disbanded: "&6&lParti Kapatıldı Çünkü Lider Partiden Çıktı"
migrate:
info: "&aŞuanda Bunu Kullanıyorsun: %database%\n&aBu Komut İle Dosyaları Taşıya Bilirsin: &7/party migrate <olduğu yer> <taşınılacak yer>"
completed: "&a%database_from% Dosyalar Buradan %database_to% Buraya Taşındı"
failed:
database-offline: "&c%database% Açık Olmak Zorunda!"
failed: "&cVeriTabanı %database_from% Buradan %database_to% Buraya Taşınamadı!"
same-database: "&c2 Tane VeriTabanı Seçmelisin!"
wrong-database: "&cVeriTabanı Bulunamıyor. Şunları Seçmeyi Dene: YAML, MySQL, SQLite!"
p:
cooldown: "&c%seconds% Saniye Beklemelisin"
censored: "&cBu Mesaj Kötü Şeyler İçeriyor!"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/p <message>"
rank:
changed: "&a%player% Adlı Oyuncun Yeni Rütbesi: %rank_name%"
broadcast: ""
wrong-rank: "&cRütbe '%rank_name%' Bulunamıyor!"
same-rank: "&c%player% Adlı Oyuncu Zaten %rank_name% Rütbesinde!"
low-rank: "&cSenden Daha Yetkili Birinin Rütbesini Değiştiremezsin!"
to-higher-rank: "&cSenden Üstün Bir Rütbedeki Birinin Rütbesini Değiştirmezsin!"
fixed-leader: "&cBirini Sabit Bir Lider Yapamazsın!"
changing-yourself: "&cKendi Rütbeni Değiştiremezsin!"
player-not-in-party: "&c%player% Senin partin değil"
player-not-in-other-party: "&c%player% Bir Partide Değil"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party rank <player> <rank>"
rename:
renamed: "&aPartinin %old% adı artık %party% olarak değiştirildi"
broadcast: "&6Partinin yeni ismi %party%!"
wrong-command: "&cYanlış komut: Şunu dene &7/party rename <yenisim>"
wrong-command-admin: "&cYanlış komut: Şunu dene &7/party rename <parti> <yeni isim>"
spy:
enabled: "&7Şuanda Görünmezsin!"
disabled: "&7Görünmezlikten Çıktın"
wrong-command: "&cYanlış Komut: Doğrusu &7/party spy [on/off]"
version:
updated: "&b&lParti Sürümü: &b%version% &7- Geliştiren &6AlessioDP"
outdated: "&b&lParti Sürümü: &b%version% &7- Geliştiren &6AlessioDP\n&aYeni Version Bulundu: &2%newversion%"
additional-commands:
claim:
claimed: "&aPartiye Yetki Verildi"
removed: "&aParti Yetkileri Silindi"
no-manager: "&cClaim Atmak İçin Yönetici Olması Lazım"
claim-no-exists: "&cClaim Bulunamadı"
wrong-command: "&cYanlış Komut: Doğrusu &7/party claim <yetki>\n&cYetkiler: trust, container & access"
color:
info: "&bPartinin Şuanki Rengi: %color_code%%color_command%"
empty: "&bPartinde Bir Renk Seçilmemiş"
changed: "&bParti Rengi Değişti %color_command%"
removed: "&bParti Rengi Silindi"
broadcast: ""
wrong-color: "&cRenk Bulunamadı. Şunları Seçebilirsin: kırmızı, yeşil ya da başka renkler!"
wrong-command: "&cYanlış Komut: Doğru Komut &7/party color <renk>"
desc:
changed: "&bParti açıklaması değişti"
removed: "&bParti açıklaması silindi"
broadcast: ""
invalid-chars: "&cBilinmeyen karakterler. Şunu dene: a-Z or 0-9. Minimum 3 ve maksimum 16 karakter."
censored: "&cBu Açıklama Yasaklı Kelimleler İçeriyor!"
wrong-command: "&cYanlış komut: Şunu dene &7/party desc <descriptio/remove>"
exp:
party:
gained: "&bYaratık kesmekten %exp% tecrübe puanı kazanıldı"
normal:
gained-killer: "&bYaratık Kesmekten %exp% Tecrübe Puanı Kazanıldı"
gained-others: "&b%player% Yaratık Kesti, %exp% Tecrübe Kazandın"
skillapi:
gained-killer: "&bYaratık Kesmekten %exp% Tecrübe Puanı Kazanıldı"
gained-others: "&b%player% Yaratık Kesti, %exp% Tecrübe Kazandın"
follow:
toggle-on: "&aŞimdi parti üyeleriniz liderinizi takip edecek"
toggle-off: "&aArtık Bu Parti Parti Liderini Takip Etmiyor"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party follow [on/off]"
home:
teleported: "&7Partş Evine Işınlanıldı"
teleport-in: "&7%time% Saniye Sonra Işınlanacaksın..."
teleport-denied: "&7Işınlanma Reddedildi"
teleport-waiting: "&cIşınlanmak İçin Beklemelisin!"
no-home: "&cEv Belirlenmemiş"
no-exists: "&cBu Pari %party% Bulunamıyor"
wrong-command: "&cYanlış komut: Doğrusu &7/party home"
wrong-command-admin: "&cYanlış komut: Doğrusu &7/party home [parti]"
join:
joined: "&a%party% adlı partiye katıldın"
player-joined: "&b&l%player% Partiye Hoşgeldin."
wrong-password: "&cYanlış şifre!"
wrong-command: "&cYanlış komut: Doğru komut » &7/party join <parti adı> [Şifre]"
list:
header: "&b============ &lÇevrimiçi Parti Listesi &r&b============"
footer: "&b================ &lSayfa %page% /%maxpages% &r&b================"
no-one: "&7Hiç Kimse Yok"
format-party: '[{"text":"%party%","color":"aqua","clickEvent":{"action":"run_command","value":"/party info %party%"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"","extra":[{"text":"Bilgileri Göster","color":"gold"}]}}},{"text":" [","color":"gray"},{"text":"Çevrimiçi %onlinenumber%","color":"gold"},{"text":"] %desc%","color":"gray"}]'
wrong-command: "&cYanlış komut: Doğrusu &7/party list [page]"
motd:
changed: "&bParti MOTD Değişti"
removed: "&bParti MOTD Silindi"
broadcast: ""
content:
- "&bParti MOTD:"
- "&b%motd%"
invalid-chars: "&cBilinmeyen karakter. Sadece '. , /'. Minimum 3 ve maksimum 100 karakter kullanılabilir."
censored: "&cBu MOTD kötü cümleler içeriyor!"
wrong-command: "&cYanlış komut: Doğru komut » &7/party motd <motd/remove>"
mute:
toggle-on: "&7Bildirimleri kapadın!"
toggle-off: "&7Bildirimleri açtın!"
wrong-command: "&cYanlış Komut: Doğrusu &7/party mute [on/off]"
password:
changed: "&aParti şifresi değişti"
removed: "&aParti şifresi kaldırıldı"
broadcast: ""
invalid-chars: "&cBilinmeyen karakterler. Şunları kullanın: a-Z or 0-9. Minimum 1 ve maksimum 16 karakter."
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party password <password/remove>"
protection:
toggle-on: "&aBu Partide Birbirine Vurulma Kapalı"
toggle-off: "&aBu Partide Birbirine Vurma Açık"
protected: "&cParti Arkadaşlarına Vuramazsın!"
warn-on-attack: "&c%player% Adlı Oyuncu %victim% Adlı Oyuncuya Saldırmaya Çalıştıyor!"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party protection [on/off]"
sethome:
changed: ""
removed: "&bParti Evi Silindi"
broadcast: "&aParti Yeni Bir Eve Sahip!"
wrong-command: "&cBilinmeyen Komut: Doğrusu &7/party sethome [remove]"
teleport:
teleporting: "&7Partini Buraya Işınla!"
player-teleported: "&b%player% Adlı Kişiye Işınlanıldı"
cooldown: "&c%seconds% Saniye Beklemelisin!"
vault:
no-money:
claim: "&cBurayı Almak İçin Yeterli Paran Yok[%price%$]"
color: "&c Renk Değiştirmek İçin Yeterli Paran Yok[%price%$]"
create: "&cParti Oluşturmak İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
desc: "&cAçıklama Eklemek İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
home: "&cHome Komudunu Kullanmak İçin Yeterli Paran Yok[%price%$]"
join: "&cPartiye Katılmak İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
motd: "&cMOTD Eklemek İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
sethome: "&cEv Belirlemek İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
teleport: "&cIşınlanmak İçin Yeterli Paran Yok [%price%$]"
confirm:
warn-onbuy: "[{\"text\":\"Command %cmd% costs %price%$.\n\",\"color\":\"green\"},{\"text\":\"Doğrulamak İçin Tıkla\",\"color\":\"dark_green\",\"bold\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/party confirm\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Parayı Ödemek İçin\",\"color\":\"gold\"}]}}},{\"text\":\" or type \",\"color\":\"green\",\"bold\":false},{\"text\":\"/party confirm\",\"color\":\"gray\"},{\"text\":\" Yazın.\",\"color\":\"green\"}]"
confirmed: "&aKomutu Gerçekleştirmek İçin."
no-cmd: "&cDoğrulanacak Komut"
other:
follow:
following-world: "&7Takip Edilen %player% Bu Dünyada %world%"
fixed-parties:
default-join: "&b%party% Adlı Partiye Katıldın"
join-leave:
server-join: "&b%player% Çevrimiçi!"
server-leave: "&7%player% Aktif değil!"
help:
header: "&b================= &lParti Yardım %page%/%maxpages% &r&b================="
footer: ""
console-help:
- "Sadece Bu Komutları Kullanabilirsin:"
- "/party migrate - DataBase yi Başka Bir Yere Kopyalar"
- "/party reload - Configi Yeniler"
main-commands:
help: '{"text":"","extra":[{"text":"/party help [sayfa]","color":"aqua"},{"text":" - Sayfaları Gösterir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party help "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
accept: '{"text":"","extra":[{"text":"/party accept","color":"aqua"},{"text":" - Daveti Kabul Eder","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party accept"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
chat: '{"text":"","extra":[{"text":"/party chat [aç/kapa]","color":"aqua"},{"text":" - Parti Sohbetini Değiştirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party chat "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
create: '{"text":"","extra":[{"text":"/party create <isim>","color":"aqua"},{"text":" - Yeni Parti Oluşturur","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party create "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
delete: '{"text":"","extra":[{"text":"/party delete <parti>","color":"aqua"},{"text":" - Partiyi Siler","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party delete "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
deny: '{"text":"","extra":[{"text":"/party deny","color":"aqua"},{"text":" - Daveti Reddetir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party deny"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
ignore: '{"text":"","extra":[{"text":"/party ignore [parti]","color":"aqua"},{"text":" - Add/remove/show Susturur","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party ignore "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
info: '{"text":"","extra":[{"text":"/party info [parti]","color":"aqua"},{"text":" - Parti Bilgisini Gösterir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party info "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
invite: '{"text":"","extra":[{"text":"/party invite <oyuncu>","color":"aqua"},{"text":" - Oyuncuyu Partine Çağırır","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party invite "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
kick: '{"text":"","extra":[{"text":"/party kick <oyuncu>","color":"aqua"},{"text":" - Partiden Oyuncuyu Atar","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party kick "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
leave: '{"text":"","extra":[{"text":"/party leave","color":"aqua"},{"text":" - Partiden Çıkarsın","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party leave "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
migrate: '{"text":"","extra":[{"text":"/party migrate <from> <to>","color":"aqua"},{"text":" - DataBase yi Kopyalar","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party migrate "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
p: '{"text":"","extra":[{"text":"/p <mesaj>","color":"aqua"},{"text":" - Partine Mesaj Gönderir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/p "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
rank: '{"text":"","extra":[{"text":"/party rank <player> <rank>","color":"aqua"},{"text":" - Oyuncunun Rütbesini Değiştirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party rank "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
reload: '{"text":"","extra":[{"text":"/party reload","color":"aqua"},{"text":" - Parti Configini Yeniler","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party reload"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
rename: '{"text":"","extra":[{"text":"/party rename [party] <newname>","color":"aqua"},{"text":" - Partiyi Yeniden İsimlendirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party rename "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
spy: '{"text":"","extra":[{"text":"/party spy [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Mesajlarını Diğer Partilerden Gizler","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party spy "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
version: '{"text":"","extra":[{"text":"/party version","color":"aqua"},{"text":" - Parti Sürümünü Gösterir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party version"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
additional-commands:
claim: '{"text":"","extra":[{"text":"/party claim <permission>","color":"aqua"},{"text":" - Partiye Yetki Verir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party claim "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
color: '{"text":"","extra":[{"text":"/party color <color>","color":"aqua"},{"text":" - Parti Rengini Değiştirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party color "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
desc: '{"text":"","extra":[{"text":"/party desc <description/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Set/remove Parti Açıklaması Ekler","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party desc "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
follow: '{"text":"","extra":[{"text":"/party follow [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Parti Liderini Takip Eder","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party follow "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
home: '{"text":"","extra":[{"text":"/party home [party]","color":"aqua"},{"text":" - Parti Evine Işınlar","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party home "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
join: '{"text":"","extra":[{"text":"/party join <parti> [şifre]","color":"aqua"},{"text":" - Partiye Katıl","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party join "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
list: '{"text":"","extra":[{"text":"/party list [sayfa]","color":"aqua"},{"text":" - Açık Sunucuları Listeler","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party list "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
motd: '{"text":"","extra":[{"text":"/party motd <motd/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Set/remove parti motd","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party motd "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
mute: '{"text":"","extra":[{"text":"/party mute [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Bildirimleri değiştirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party mute "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
password: '{"text":"","extra":[{"text":"/party password <pw/remove>","color":"aqua"},{"text":" - Parti Şifresini Değiştirir","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party password "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
protection: '{"text":"","extra":[{"text":"/party protection [on/off]","color":"aqua"},{"text":" - Dost Ateşini Kapa/Aç","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party protection "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
sethome: '{"text":"","extra":[{"text":"/party sethome [remove]","color":"aqua"},{"text":" - Set/remove party home","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party sethome "},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
teleport: '{"text":"","extra":[{"text":"/party teleport","color":"aqua"},{"text":" - Partini Sana Işınlar","color":"gray"}],"clickEvent":{"action":"suggest_command","value":"/party teleport"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Tıklarsan Komutu Uygular","color":"gold"}}}'
dont-edit-this:
version: 6