Skip to content
Proof of concept av felles api for kontaktinformasjon til folkevalgte
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
adapters
data
lib
test
utils
.dockerignore
.gitignore
.travis.yml
Dockerfile
LICENSE
README.md
index.js
now.json
package-lock.json
package.json
renovate.json

README.md

Build Status js-standard-style

folkevalgt-api

Proof of concept av felles api for kontaktinformasjon til folkevalgte.

Støtter data hentet fra løsninger levert av Prokom, Acos og Tieto.

API

GET /kommuner

Lister ut alle registrerte kommuner

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/kommuner

GET /fylker

Lister ut alle registrerte fylker

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/fylker

GET /:områdenummer

Lister ut alle registrerte utvalg på bakgrunn av fylkesnummer eller kommunenummer

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/08

GET /:områdenummer/:utvalgsId

Lister ut alle medlemmer i utvalg på bakgrunn av fylkesnummer/kommunenummer og utvalgsId

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/08/216162

License

MIT

You can’t perform that action at this time.