Skip to content
Module for authenticate with oauth2 and retreiving data from kontakt- og reservasjonsregisteret
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
test
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
example.js
package-lock.json
package.json
renovate.json

README.md

Kontakt- og Reservasjonsregisteret klient

Node.js klient for kontakt- og reservasjonsregisterets Oauth2-API (Server-til-server) - mer info

Denne klienten benytter node-jsonwebtoken for generering av JWT.

Husk å stille klokken på PC-en(!)

Programflyt

  1. Kjører discover av angitt URL, og henter informasjon fra /.well-known/openid-configuration
  2. Lager JWT-token med sertifikat, og signerer med privat nøkkel
  3. Sender http-forespørsel med JWT for å hente token
  4. Mottar token

Installasjon

git clone https:/github.com/alheimsins/kor-client
npm i
node example.js

Test klient

Endre evt klient-innstillinger i example.js

Legg inn ditt sertifikat og privatnøkkel i src/data/

Start med node example.js

example.js eksempelet henter informasjon om person fra kontakt- og reservervasjonsregisteret

Client options

Parameter Verdi
url URL - f.eks. https://oidc-ver1.difi.no/
cert Virksomhetssertifikat i PEM-format
privateKey Privat nøkkel til virksomhetssertifikat
privateKeyPassphrase (valgfri) Passord for å dekryptere privat nøkkel
issuer client ID som er registert hos ID-porten OIDC-provider
scope Scope som klient forespør tilgang til, kan sende inn liste av scope separert med whitespace

License

MIT

About

Created with ❤ for Alheimsins

You can’t perform that action at this time.