Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
0_Log_stopy_zwrotu.R
0_Zwykłe_stopy_zwrotu.R
10_Dodanie_zmiennych_rangowych.R
11_Model_wszystkie_zmienne.R
11_VaR.R
12_Model_VaR.R
12a_ Zamiana_typ_na_akcji_dłużne.R
13_Dobór_zmiennych_pakietem_olsrr.R
14_Akcji_dłużne.R
1_Wstepny_model.R
2_Merge_feesdata_navizfa.R
3_Convert_xls_to_csv.R
4_Chart_total_asstes.R
5_Model_z_flow.R
6_Wzrost_aktywów_stopa_przepływy.R
6a_Tabela_wszystkie_zmienne.R
7_Test_F_anova.R
8_Model_normalizacja_zmiennych.R
9_Dobor_zmiennych_wsp_zmien_kor.R
You can’t perform that action at this time.