Skip to content

AlleKurier/api_v1

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlleKurier API v1

Wymagania

 • PHP 5.4.0 lub wyższy;
 • ext-json;
 • ext-curl;

Instalacja

Composer:

composer require allekurier/api_v1

Zip:

require __DIR__ . '/my_path/allekurier/api_v1/AutoLoader.php';

allekurier\api_v1\AutoLoader::init(__DIR__ . '/my_path');

Użycie

Przygotowanie API

$credentials = new allekurier\api_v1\Credentials('login', 'hasło');
$api = new allekurier\api_v1\AKAPI($credentials);

Utworzenie zamówienia

Funkcja zwraca HID zlecenia, numer listu przewozowego, aktualny status, koszt przesyłki.

Poprawnym wyjściem jest status ready. W sytuacji gdy zwrócony status będzie równał się processing należy zapisać HID zlecenia i w określonym interwale czasowym sprawdzać (funkcja getStatus) czy zlecenie zostało już przetworzone, aby kontynuować przetwarzanie (pobranie i wydruk dokumentów). Przyczyną stanu processing może np. być awaria systemu przewoźnika.

$order = new allekurier\api_v1\model\Order(
  'nazwa usługi',
  'typ opakowania',
  'opis przesyłki',
  'metoda odbioru',
  'kwota pobrania',
  'kwota ubezpieczenia',
  'numer referencyjny',
  'wartość towaru',
  'voucher'
);

$sender = new allekurier\api_v1\model\Sender(
  'nazwa nadawcy',
  'osoba kontaktowa',
  'kod pocztowy',
  'adres',
  'miasto',
  'telefon',
  'email',
  'kod państwa',
  'punkt przewoźnika',
  'numer konta bankowego'
);

$recipient = new allekurier\api_v1\model\Recipient(
  'nazwa odbiorcy',
  'osoba kontaktowa',
  'kod pocztowy',
  'adres',
  'miasto',
  'telefon',
  'email',
  'kod państwa',
  'punkt przewoźnika',
  'kod stanu'
);

// Wymagany gdy Order - metoda odbioru = register
$pickup = new allekurier\api_v1\model\Pickup(
  'data odbioru',
  'od godz',
  'do godz'
);

$packages = new allekurier\api_v1\model\Packages([
  new allekurier\api_v1\model\Package('waga', 'szerokość', 'wysokość', 'długość', 'czy standardowa')
]);

$additionalServices = [
  'sms',
  'email_notif_delivered'
];

$action = new allekurier\api_v1\action\CreateOrderAction(
  $order,
  $sender,
  $recipient,
  $packages,
  $pickup,
  $additionalServices
);

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  echo $response->number();
  echo $response->hid();
  echo $response->cost();
  echo $response->status();
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/order_create \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &Order%5Bpackage%5D=*typ_opakowania*
   &Order%5Bcod%5D=*kwota_pobrania*
   &Order%5Binsurance%5D=*kwota_ubezpieczenia*
   &Order%5Bdelivery%5D=*metoda_odbioru*
   &Order%5Bservice%5D=*nazwa_uslugi*
   &Order%5Bdescription%5D=*opis_przesylki*
   &Order%5Bvalue%5D=*wartosc_towaru*
   &Sender%5Bcountry%5D=*kod_kraju*
   &Sender%5Bphone%5D=*telefon*
   &Sender%5Baddress%5D=*adres*
   &Sender%5Bpostal_code%5D=*kod_pocztowy*
   &Sender%5Bperson%5D=*osoba_kontaktowa*
   &Sender%5Bcity%5D=*miasto*
   &Sender%5Bemail%5D=*email*
   &Sender%5Bname%5D=*nadawca*
   &Sender%5Bbank_account%5D=*numer_banku_do_zwrotu_pobrania*
   &Sender%5Bdropoff_point%5D=*kod_punktu_przewoznika*
   &Recipient%5Bcountry%5D=*kod_kraju*
   &Recipient%5Bpostal_code%5D=*kod_pocztowy*
   &Recipient%5Bphone%5D=*telefon*
   &Recipient%5Bcity%5D=*miasto*
   &Recipient%5Bname%5D=*odbiorca*
   &Recipient%5Bperson%5D=*osoba_kontaktowa*
   &Recipient%5Baddress%5D=*adres*
   &Recipient%5Bemail%5D=*email*
   &Packages%5B0%5D%5Bweight%5D=*waga_paczki*
   &Packages%5B0%5D%5Bheight%5D=*wysokosc_paczki*
   &Packages%5B0%5D%5Bwidth%5D=*szerokosc_paczki*
   &Packages%5B0%5D%5Blength%5D=*dlugosc_paczki*
   &Packages%5B0%5D%5Bcustom%5D=*czy_standardowa*
   &Pickup%5Bdate%5D=*data*
   &Pickup%5Bfrom%5D=*od_godz*
   &Pickup%5Bto%5D=*do_godz*
   &Services%5B0%5D=*nazwa_uslugi*'
Response:
{
  "Error":[],
  "Response":{
    "hid":"",
    "number":null,
    "cost":"12.76",
    "status":"processing"
  }
}

Pobranie aktualnego statusu przesyłki

Zwraca podstawowe informacja o zleceniu na podstawie jego numeru. Służy do pobierania ostatniego zdarzenia z historii zlecenia (statusu), numeru przesyłki i śledzenia, oraz dat (utworzenie, nadanie, doręczenie).

$action = new allekurier\api_v1\action\GetOrderStatusAction('hid przesyłki');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  echo $response->hid();
  echo $response->number();
  echo $response->traceNumber();
  echo $response->created();
  echo $response->sent();
  echo $response->delivered();
  echo $response->date();
  echo $response->name();
  echo $response->status();
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/order_status \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &hid=*hid*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": {
    "Order": {
      "hid": "",
      "number": null,
      "trace_number": null,
      "created": "2017-11-16 13:39:58",
      "sent": null,
      "delivered": null,
      "status": "canceled"
    },
    "Event": {
      "date": "2017-11-16 13:41:06",
      "status": "canceled",
      "name": "Anulowane"
    }
  }
}

Pobranie listu przewozowego

Pobieranie dokumentów do wydruku. Funkcja zwraca zakodowany (base64) pdf z listami przewozowymi. W przypadku DPD domyślnie zwracany jest protokół przekazania towaru. Dokumenty można drukować tylko gdy status zlecenia ustawiony jest na ready.

$action = new allekurier\api_v1\action\GetOrderLabelAction(
  'numer przesyłki', 
  'czy pobierać małe etykiety?' // true/false (parametr opcjonalny)
);

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  file_put_contents('my_path/label.pdf', $response->label());
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/order_label \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &number=*numer_przesylki*'
Response:
{
  "Error":[],
  "Response":{
    "Order":{
      "hid":"",
      "number":"",
      "status":"ready"
    },
    "label":""
  }
}

Pobranie historii przesyłki

Śledzenie przesyłki. Zwracana jest data każdego zdarzenia, kod oraz opis. Dodatkowo podawane są HID zlecenia, data utworzenia, faktycznego nadania oraz doręczenia (lub zwrotu do nadawcy). Zwraca tablicę zdarzeń Event

$action = new allekurier\api_v1\action\GetOrderHistoryAction('numer przesyłki');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  foreach ($response->history() as $event) {
    echo $event->date();
    echo $event->name();
    echo $event->status();
  }
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/order_history \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &number=*numer_przesylki*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": {
    "Order": {
      "hid": "",
      "number": "",
      "created": "2017-11-14 11:49:11",
      "sent": null,
      "delivered": null
    },
    "Event": [
      {
        "date": "2017-11-14 11:49:11",
        "status": "created",
        "name": "Zlecenie utworzone"
      },
      ...
    ]
  }
}

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zlecenia na podstawie numeru. Listy przewozowe UPS należy bezwzględnie anulować, nawet w sytuacji gdy kurier nie odbierze przesyłki (mimo to naliczana jest opłata za transport!). Przyjmujemy że bez względu na przewoźnika list przewozowy należy anulować. Anulowanie listu powoduje anulowanie zlecenia odbioru z danej lokalizacji.

$action = new allekurier\api_v1\action\CancelOrderAction('numer przesyłki');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  if ($response->isCanceled()) {
    echo 'Anulowane';
  }
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/order_cancel \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &number=*numer_przesylki*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": {
    "status": 1
  }
}

Pobranie usług

Metoda zwraca dostępne usługi wraz z kwotami dla podanych danych. Zwraca tablicę usług Service

$order = allekurier\api_v1\model\Order::createForPricing(
  'typ opakowania',
  'kwota pobrania',
  'kwota ubezpieczenia'
);

$sender = allekurier\api_v1\model\Sender::createForPricing(
  'kod państwa',
  'kod pocztowy tylko dla palet'
);

$recipient = allekurier\api_v1\model\Recipient::createForPricing(
  'kod państwa',
  'kod pocztowy tylko dla palet'
);

$packages = new allekurier\api_v1\model\Packages([
  new allekurier\api_v1\model\Package('waga', 'szerokość', 'wysokość', 'długość', 'czy standardowa')
]);

$action = new allekurier\api_v1\action\GetServicesAction($order, $sender, $recipient, $packages);

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  foreach ($response->services() as $service) {
    echo $service->carrierCode();
    echo $service->carrierName();
    echo $service->code();
    echo $service->name();
    echo $service->net();
    echo $service->gross();
  }
}

Pobranie dodatkowych usług

Metoda zwraca dostępne dodatkowe usługi danej usługi wraz z kwotami dla podanych danych. Zwraca tablicę usług dodatkowych AdditionalService

$action = new allekurier\api_v1\action\GetAdditionalServicesAction('nazwa uslugi', 'typ opakowania');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  foreach ($response->services() as $service) {
    echo $service->code();
    echo $service->name();
    echo $service->net();
  }
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/additional_services \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &service=*kod_uslugi*
   &package=*typ_opakowania*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": {
    "cod_instant": {
      "name": "Pobranie Natychmiastowe (1 dzień)",
      "price": "2.00"
    },
    "rod": {
      "name": "Zwrot dokumentów",
      "price": "13.00"
    }
  }
}

Pobranie godzin odbioru

Metoda zwraca możliwe godziny odbioru przesyłki przez danego przewoźnika dla zadanego kodu pocztowego. Tablica „from” określa godziny startowe okienka na odbiór, tablica „to” zawiera możliwe końce okienek, Wartości liczone w sekundach od północy np. godzina 11:00 = 11 * 3600 = 39600. Zwaraca tablicę dat PickupDate

$action = new allekurier\api_v1\action\GetPickupDatesAction('przewoźnik', 'kod pocztowy', 'kod państwa');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  foreach ($response->dates() as $date) {
    echo $date->date();
    echo $date->description();
    var_dump($date->from());
    var_dump($date->to());
  }
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/pickup_dates \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &carrier=*przewoznik*
   &postal_code=*kod_pocztowy*
   &country=*kod_kraju*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": [
    {
      "date": "2017-11-16",
      "description": "Dzisiaj",
      "from": {
        "41400": "11:30",
        "43200": "12:00"
      },
      "to": {
        "57600": "16:00"
      },
      "to_minima": {
        "41400": 57600,
        "43200": 57600
      },
      "call_to": 43200,
      "class": "todayPickupDate",
      "call_to_formatted": "12:00"
    },
    ...
  ]
}

Pobranie punktów przewoźnika

Metoda zwraca punkty wybranego przewoźnika w okolicy od podanego kodu pocztowego. Zwraca tablicę punktów DropoffPoint

$action = new allekurier\api_v1\action\GetDropoffPointsAction('przewoźnik', 'kod pocztowy');

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  foreach ($response->points() as $point) {
    echo $point->id();
    echo $point->latitude();
    echo $point->longitude();
    echo $point->name();
    echo $point->code();
    echo $point->address();
    echo $point->postalCode();
    echo $point->image();
    echo $point->openHours();
    echo $point->isSupportCod();
  }
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/access_points \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*
   &carrier=*przewoznik*
   &postal_code=*kod_pocztowy*'
Response:
{
  "Error":[],
  "Response":{
    "Coordinates":{
      "longitude":"",
      "latitude":""
    },
    "AccessPoints":[
      {
        "AccessPoints":{
          "id":"",
          "latitude":"",
          "longitude":"",
          "code":"",
          "name":"",
          "address":"",
          "address2":null,
          "postal_code":"",
          "city":"",
          "image_url":null,
          "open_hours":null,
          "cod":"0"
        },
        "0":{
          "diff":""
        }
      },
      ...
    ]
  }
}

Pobranie środków użytkownika

Metoda zwraca stan konta użytkownika

$action = new allekurier\api_v1\action\GetUserBalanceAction;

$response = $api->call($action);

if ($response->hasErrors()) {
  var_dump($response->getErrors());
} else {
  echo $response->balance();
}
cURL:
curl -X POST \
 https://allekurier.pl/api_v1/user_balance \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'User%5Bemail%5D=*email*
   &User%5Bpassword%5D=*haslo*'
Response:
{
  "Error": [],
  "Response": [
    {
      "User": {
        "hid": "XXXXXX",
        "balance": "0.00",
        "free": "0.00"
      }
    }
  ]
}

Modele

Request

Order
Pole Opis Wymagane Typ Opis
service Nazwa usługi tak string dpdclassic, dhlstandard, upsexpresssaver, upsstandard, kexstandard, inpostcourier, paczkawruchu
package Typ opakowania tak string parcel, envelope, europallet, isopallet, bigpallet
description Opis przesyłki tak string
delivery Metoda odbioru tak string register - Zamawiam kuriera po odbiór przesyłki,
none - Dostarczę przesyłkę do punktu przewoźnika.
cod Kwota pobrania nie float
insurance Kwota ubezpieczenia nie float
reference Numer referencyjny nie string np. numer faktury, zamówienia
value Wartość towaru nie float Wymagane przy przesyłkach poza Unię Europejską
voucher Kod vouchera nie string  
Sender - S / Recipient - R
Pole Opis Model Wymagane Typ Opis
name Odbiorca / Nadawca S & R tak string imię nazwisko / nazwa firmy
person Osoba kontaktowa S & R tak string imię nazwisko osoby kontakowej
postal_code Kod pocztowy S & R tak string
address Adres S & R tak string ulica, numer domu / mieszkania
city Miasto S & R tak string
phone Telefon S & R tak string
email Email S & R tak string
country Kod kraju S & R tak string ISO 3166-1 alfa-2
dropoff_point Kod punktu przewoźnika S & R nie string Punkty przewoźników
bank_account Numer konta bankowego S nie string wymagane gdy podano Order.cod
state Kod stanu R nie string wymagane dla USA i Kanady
Pickup
Pole Opis Wymagane Typ Przykład
date Data tak string 2017-01-20
from Od godz tak string 12:00:00
to Do godz tak string 16:00:00
Package (Typ opakowania)
Pole Opis Wymagane Typ Opis
weight Waga tak float
width Szerokość tak float
height Wysokość tak float
length Długość tak float
custom Czy standard tak bool Paczka standardowa / niestandardowa

Response

Service
Pole Opis Typ
carrierCode Kod przewoźnika string
carrierName Nazwa przewoźnika string
code Kod usługi string
name Nazwa usługi string
net Koszt netto float
gross Koszt brutto float
AdditionalService
Pole Opis Typ
code Kod usługi string
name Nazwa usługi string
net Koszt netto float
DropoffPoint
Pole Opis Typ
id Id punktu int
latitude string
longitude string
name Nazwa punktu string
code Kod punktu string
address Adres punktu string
postalCode Kod pocztowy string
image Zdjęcie punktu string
openHours Godziny otwarcia string
isSupportCod Czy obsługuje pobrania bool
PickupDate
Pole Opis Typ
date Data string
description Opis string
from Tablica godz podjazdu od godz array
to Tablica godz podjazdu do godz array
Event
Pole Opis Typ
name Nazwa zdarzenia string
date Data zdarzenia string
status Status zdarzenia string

Słownik

Typ opakowania - package

Kod Nazwa Max waga Szerokość Długość Wysokość
parcel Paczka 70 1 > && < 270 1 > && < 300 1 > && < 270
envelope List 0,5 - - -
europallet Paleta 120x80 cm 900 - - < 180
isopallet Paleta 120x100 cm 900 - - < 180
bigpallet Paleta 120x120 cm 900 - - < 180

Przewoźnicy

Kod Nazwa Kod usług
dpd Dpd dpdclassic
ups Ups upsstandard, upsexpresssaver, upsexpress
dhl Dhl dhlstandard
inpostcourier Inpost Kurier inpostcourier
ruch Ruch paczkawruchu
poczta Poczta Polska
inpost Inpost Paczkomaty paczkomat
fedex Fedex Polska fedex
geis Geis Parcel kexstandard

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages