Skip to content
Матеріали до статті "Методи дослідження соціальних уявлень в Україні: огляд та перспективи"
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
11_2013 - zakharov.R
11_2013_zakharov.csv
LICENSE
README.md
README.md~

README.md

Матеріали до статті "Методи дослідження соціальних уявлень в Україні: огляд та перспективи"

В даному репозиторії розміщені додатки до статті Захарова К. В. "Методи дослідження соціальних уявлень в Україні: огляд та перспективи".

Перелік файлів

README.md - файл з описом матеріалів

LICENSE - ліцензія щодо можливості використання даних та скрипту

11_2013_zakharov.csv - файл з даними щодо публікацій, які стосуються соціальних уявлень

11_2013_zakharov.R - скрипт для R, за допомогою якого можна відтворити результати зазначені в публікації

Усі файли мають кодировку 'utf-8'

Позначення змінних в базі даних

 • author - автор публікації
 • title - назва публікації
 • source - відомості про джерело публікації
 • year - рік публікації
 • type - тип публікації (дисертація, стаття тощо)
 • country - країна публікації
 • samples - розміри вибірок, які досліджувалися в публікації (тут і для всіх подальших змінних значення "1" або NA - автор не вказав розмір вибірки, NAN - матеріал недоступний)
 • theory - позначення, чи є стаття теоретичною
 • projpics - позначення, чи застосовані у статті проективні малюнки
 • associations - позначення, чи застосовані у статті метод вільних асоціацій
 • projmeth - позначення, чи застосовані у статті інші проективні методики
 • discourse - позначення, чи застосовані у статті дискурс-аналіз
 • testing - позначення, чи застосовані у статті тестування
 • form - позначення, чи застосовані у статті опитування
 • questionnaire - позначення, чи застосовані у статті анкетування
 • interview - позначення, чи застосовані у статті інтерв'ю
 • focus.group - позначення, чи застосовані у статті фокус-групи
 • composition - позначення, чи застосовані у статті написання творів
 • content.analysis - позначення, чи застосовані у статті контент-аналіз
 • training - позначення, чи застосовані у статті тренінг
 • psychosemantic - позначення, чи застосовані у статті психосемантика
 • observation - позначення, чи застосовані у статті спостереження
 • expeval - позначення, чи застосовані у статті оцінки експертів
 • experiment - позначення, чи застосовані у статті експеримент
 • descriptive - позначення, чи застосовані у статті описова статистика
 • correlation - позначення, чи застосовані у статті кореляційний аналіз
 • regression - позначення, чи застосовані у статті регресійний аналіз
 • factor - позначення, чи застосовані у статті факторний аналіз
 • ttest - позначення, чи застосовані у статті критерій Стьюдента
 • binomial - позначення, чи застосовані у статті біноміальний критерій
 • cluster - позначення, чи застосовані у статті кластерний аналіз
 • hkw - позначення, чи застосовані у статті H-Крускалла-Уоліса
 • angtfischer - позначення, чи застосовані у статті коефіцієнт кутового перетворення Фішера
 • anova - позначення, чи застосовані у статті дисперсійний аналіз
 • chisq - позначення, чи застосовані у статті критерій хі-квадрат Пірсона
 • chuprov - позначення, чи застосовані у статті коефіцієнт Чупрова
 • cramer - позначення, чи застосовані у статті коефіцієнт Крамара
 • dsomers - позначення, чи застосовані у статті критерій d Сомерса
 • umwh - позначення, чи застосовані у статті U-Манна-Уітні
 • chisqfriedm - позначення, чи застосовані у статті хі-квадрат Фрідмана
 • fischer - позначення, чи застосовані у статті критерій Фішера
 • wilcox - позначення, чи застосовані у статті T-Уілкоксона
 • msd - позначення, чи застосовані у статті багатомірне шкалювання
 • normality - позначення, чи застосовані у статті перевірка нормальності розподілу
You can’t perform that action at this time.