Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Snapdebrief - OUTDATED and no longer under active maintenance -
PHP HTML CSS Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Docker
app
bin
src
var
web
.gitignore
Dockerfile
Jenkinsfile
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
docker-entrypoint.sh
phpunit.xml.dist
update.sh

README.md

Brievenhulp: Snap de brief!

Snap de Brief is een project van de Gemeente Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Datalab van de Gemeente Amsterdam

Meer informatie datapunt.ois@amsterdam.nl

Waarom is deze code gedeeld

Het FIXXX-team van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt software voor de gemeente. Veel van deze software wordt vervolgens als open source gepubliceerd zodat andere gemeentes, organisaties en burgers de software als basis en inspiratie kunnen gebruiken om zelf vergelijkbare software te ontwikkelen. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat software die met publiek geld wordt ontwikkeld ook publiek beschikbaar is.

Onderhoud en security

Deze repository bevat een "as-is" kopie van het project op moment van publiceren. Deze kopie wordt niet actief onderhouden.

Wat mag ik met deze code

De Gemeente Amsterdam heeft deze code gepubliceerd onder de Mozilla Public License v2. Een kopie van de volledige licentie tekst is opgenomen in het bestand LICENSE.

Het FIXXX-team heeft de verdere doorontwikkeling van deze software overgedragen aan de probleemeigenaar. De code in deze repository zal dan ook niet actief worden bijgehouden door het FIXXX-team.

Open Source

Dit project maakt gebruik van diverse andere Open Source software componenten. O.a. Symfony, Doctrine, Composer, Monolog, Twig, Swiftmailer, LiipImagine, Jsqueeze, scssphp, PasswordStrengthBundle, Intervention Image, MessageBird API, JavaScript Canvas to Blob, JavaScript Load Image, Awesomplete, HTML5 Shiv, jQuery leanModal

Installeren

Om deze software te draaien moet je beschikking hebben over een webserver met PHP (Apache, Nginx of IIS) en een PostgreSQL databaseserver.

Om de SMS functionaliteit te kunnen gebruiken heb je een contract nodig met een SMS service provider. Geïmplementeerd is de provider MessageBird.

Maak een nieuwe PostgreSQL database aan voor dit project. Voer met een superuser onderstaand statement uit om de UUID functies beschikbaar te maken.

CREATE EXTENSION "uuid-ossp";

Maak een clone van de code.

git clone git@bitbucket.org:datapunt/brievenhulp.git
cd brievenhulp
composer install

Afhankelijk van je systeem en de rechtenstructuur moet je sommige directories beschrijfbaar maken. Zie ook Setting up Permissions in de handleiding van Symfony 3.0. De volgende directories moeten schrijfbaar zijn voor Symfony

  • var/cache/*
  • var/logs/*
  • var/sessions/*
  • var/temp/*
  • var/data/*

Installeer composer en voer een composer install uit

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar install

Voer Doctrine Migrations uit om de database te initialiseren

php app/console doctrine:migrations:migrate

Voer tenslote een cache clear uit voor dev en prod om zeker te weten dat alle cache gereed is.

php app/console cache:clear --env=dev
php app/console cache:clear --env=prod

Configueer tenslote een vhost van de webserver. Zie ook de specifieke handleiding per webserver in de Symfony 3.0 handleiding

Cronjobs

Stel de volgende cron job in, draai deze met een hoge frequentie (bijvoorbeeld elke minuut)

php bin\console brievenhulp:assign-hulpverlener

Stel de volgende cron job in, draai deze met een lage frequentie (bijvoorbeeld dagelijkse)

php bin\console brievenhulp:cleanup-hulpvragen

Command line commands

Een wachtwoord instellen voor een gebruiker

php bin\console brievenhulp:set-password email password

Een nieuwe gebruiker maken

php bin\console brievenhulp:create-user naam organisatie telefoon email password role
You can’t perform that action at this time.