gemeentemasterdam-makkelijkemarkt-dashboard
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Docker
app
src
web
.gitignore
Dockerfile
Jenkinsfile
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
update.sh

README.md

Makkelijke Markt: Dagelijkse administratie van straatmarkten

Makkelijke Markt is een project van de Gemeente Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Datalab van de Gemeente Amsterdam

Makkelijke Markt bestaat uit drie repositories: API, Android App, Web dashboard

Meer informatie datapunt.ois@amsterdam.nl

Waarom is deze code gedeeld

Het FIXXX-team van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt software voor de gemeente. Veel van deze software wordt vervolgens als open source gepubliceerd zodat andere gemeentes, organisaties en burgers de software als basis en inspiratie kunnen gebruiken om zelf vergelijkbare software te ontwikkelen. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat software die met publiek geld wordt ontwikkeld ook publiek beschikbaar is.

Onderhoud en security

Deze repository bevat een "as-is" kopie van het project op moment van publiceren. Deze kopie wordt niet actief onderhouden.

Wat mag ik met deze code

De Gemeente Amsterdam heeft deze code gepubliceerd onder de Mozilla Public License v2. Een kopie van de volledige licentie tekst is opgenomen in het bestand LICENSE.

Het FIXXX-team heeft de verdere doorontwikkeling van deze software overgedragen aan de probleemeigenaar. De code in deze repository zal dan ook niet actief worden bijgehouden door het FIXXX-team.

Open Source

Dit project maakt gebruik van diverse andere Open Source software componenten. O.a. Symfony, Doctrine, Composer, Monolog, Twig, Swiftmailer, PHPExcel, ExcelBundle, Guzzle, Bootstrap, jQuery, WhiteOctoberTCPDFBundle, TCPDF, rome.js, pickadate.js

Installeren van het dashboard

Om deze software te draaien moet je beschikking hebben over een webserver met PHP (Apache, Nginx of IIS) en een PostgreSQL databaseserver.

Maak een clone van de code.

git clone git@github.org:amsterdam/makkelijkemarkt-dashboard.git
cd makkelijkemarkt-dashboard
composer install

Afhankelijk van je systeem en de rechtenstructuur moet je sommige directories beschrijfbaar maken. Zie ook Setting up or Fixing File Permissions in de handleiding van Symfony 2.7. De volgende directories moeten schrijfbaar zijn voor Symfony

  • app/cache
  • app/logs

Installeer composer en voer een composer install uit

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar install

Voer Doctrine Migrations uit om de database te initialiseren

php app/console doctrine:migrations:migrate

Voer tenslote een cache clear uit voor dev en prod om zeker te weten dat alle cache gereed is.

php app/console cache:clear --env=dev
php app/console cache:clear --env=prod

Configueer tenslote een vhost van de webserver. Zie ook de specifieke handleiding per webserver in de Symfony 2.7 handleiding