Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

姓名


联系方式

 • 手机:158********(归属地:xx;最优联系时间:xx;)
 • 邮箱:yuanweijie1993@gmail.com
 • 微信:158********

个人信息

工作经历

ABC公司 ( 2016年6月 ~ 至今 )

XX部门,XX职位,XX职级,2018.08~至今

XX项目

在xx产品中,我主导开发了xx功能,遇到了xx难题,使用了xx技术,解决了xx问题,带来了xx增长或收入。

XX部门,XX职位,XX职级,2016.06~2018.08

DEF项目

在xx产品中,我主导开发了xx功能,遇到了xx难题,使用了xx技术,解决了xx问题,带来了xx增长或收入。

开源项目和作品

开源项目

项目简要说明

项目简要说明

技术文章

教育经历

 • 硕士,XX大学,xx专业,2016.9~2019.6
 • 学士,XX大学,xx专业,2012.9~2016.6

技能清单

以下均为我熟练使用的技能:

 • 操作系统: Linux
 • 编程语言: C/C++/Shell/Lua
 • 开发工具: Gcc/Gdb/Vi/make/Visual Studio
 • 网络协议: Tcp/Socket/Apache/Epoll
 • 文档编写: Markdown/LaTEX
 • 版本管理: Git/Svn

技能关键字

如下技能关键字是从数百份 JD 中统计出来的,括号中是出现的词频:

linux(369)
windows(178)
mysql(110)
tcp(96)
unix(93)
python(72)
socket(71)
sql(68)
android(67)
oracle(61)
java(59)
http(51)
ios(51)
shell(47)
web(44)
stl(41)
mfc(39)
vc(31)
lua(31)
php(24)
perl(24)
html(23)
javascript(23)
api(21)
gdb(21)
pc(20)
sdk(18)
gcc(18)
udp(17)
nosql(16)
nginx(15)
ui(13)
cocos2d(13)
gdi(12)
app(12)
boost(12)
smarty(12)
svn(12)
atl(12)
wtl(11)
3d(11)
win32(10)
hadoop(9)
visual studio(9)
gis(9)
sip(9)
postgresql(8)
redis(8)
2d(8)
hive(8)
sqlserver(8)
sqlite(7)
dsp(7)
uml(7)
ffmpeg(7)
sybase(7)
p2p(7)
xml(7)
xmpp(7)
oop(7)
opengl(7)
db(7)
xp(6)
make(6)
pro(6)
apache(6)
voip(6)
rtp(6)
bi(6)
mac(6)
manscdp(5)
scrum(5)
mansrtsp(5)
erlang(5)
aac(5)
arm(5)
dns(5)
ruby(5)
qa(5)
wifi(5)
mongodb(5)
embedded(4)
module(4)
usb(4)
epoll(4)
windbg(4)
ace(4)
mobvista(4)
db2(4)
mp4(4)
webkit(4)