Skip to content
CSS JavaScript HTML
Branch: master
Clone or download
Andrzej Jabłoński
Latest commit d670558 Aug 9, 2019

README.md

hydrapp

screenshot project

Opis projektu

Bardzo prosta aplikacja PWA monitorująca nawodnienie organizmu. Przydatna zwłaszcza latem gdzie szybko można się odwodnić 😓 Dzięki notowaniu ilości wypitych szklanek wody dziennie w aplikacji twój organizm cię pokocha ❤️

Technologie

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript

Metodologie użyte w projekcie

  • BEM
  • SASS (składnia SCSS)

Automatyzacja

WTF gulp starter kit

git clone https://github.com/maciejkorsan/wtf-gulp-starter

WTF gulp starter kit

  • live server
  • kompilacja SASS do CSS
  • minifikacja
  • dodanie prefiksów
  • publikacja strony na github pages

Instalacja projektu

npm install -g gulp-cli

npm install

Użycie

gulp

Publikacja strony na github pages npm run deploy

hydrapp

You can’t perform that action at this time.