@Ankhbayar
Тоог үсэгрүү хөрвүүлэгч хийх болох ашиглах