Permalink
Browse files

korjattu viitelaskuri tallennuksessa

  • Loading branch information...
1 parent 36ef035 commit 567a53f25b4433a8376c172b05bc3d7eb22d5eff @iimakis iimakis committed Apr 27, 2012
@@ -24,7 +24,13 @@ public ViiteHallinta() throws IOException {
viiteIO = new ViiteIO("viitteet");
LinkedHashMap<String, ViiteInterface> tallennetutViitteet = viiteIO.lueViitteetTiedostosta("viitteet");
sailo = new ViiteSailo(tallennetutViitteet);
- viitelaskuri = sailo.getViitteet().size();
+ if (sailo.getViitteet().size() > 0) {
+ Object[] keys = sailo.getViitteet().keySet().toArray();
+ String lastKey = (String)keys[keys.length-1];
+ viitelaskuri = Integer.parseInt(lastKey);
+ }
+ else
+ viitelaskuri = 0;
tag = new TaginHallinta();
for (String id : tallennetutViitteet.keySet()) {
if (tallennetutViitteet.get(id).getTagit() != null)

0 comments on commit 567a53f

Please sign in to comment.