Permalink
Browse files

easyb

  • Loading branch information...
1 parent 0b0745f commit e615bf3aafe54b02b8fd923b013bd47e4c799190 @Annurgaia committed Apr 26, 2012
Showing with 0 additions and 15 deletions.
  1. +0 −15 ohtuprojekti/src/test/easyb/viitteen_poisto.story
@@ -18,18 +18,3 @@ scenario "käyttäjän voi onnistuneesti poistaa viitteen järjestelmästä", {
}
}
-scenario "kayttaja ei voi poistaa viitetta jota ei ole", {
- given 'komento "poista" valittu', {
- mockTietokanta = mock(Viitehallinta.class)
- io = new StubIO("poista", "V2012", "lopeta")
- vp = new Viitepalvelu(mockTietokanta, null, null)
- ui = new TekstiUI(io, vp)
- }
- when 'tietokannasta puuttuva tunniste syotetty', {
- when(mockTietokanta.poistaViite(anyString())).thenReturn(false)
- ui.run()
- }
- then 'viitetta ei poisteta tietokannasta', {
- io.getPrintit().shouldHave("Poistoa ei tehty, tarkista tunniste.")
- }
-}

0 comments on commit e615bf3

Please sign in to comment.