Skip to content

Applifting/culture

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time

ENGLISH BELOW

Firemní kultura Appliftingu 🚀

V tomto repozitáři najdete firemní kulturu Appliftingu. Věříme, že pokud ji uvolníme jako open source, tak:

 1. 🔮 Naše jednání bude transparentní a naši partneři a klienti budou vědět, co od nás očekávat.
 2. 🔄 Pokud nebudeme jednat dle naší firemní kultury, okolní svět nás upozorní a pomůže nám vrátit se k našim hodnotám a principům.
 3. 🌎 V Appliftingu dává lidem práce smysl a jsou spokojení. Chceme, aby to podobně fajn bylo i v jiných organizacích. Doufáme, že ostatní inspirujeme k tomu, aby pozitivně měnili pracovní kulturu kolem sebe a sdíleli své poznatky, nástroje a výsledky.

🚩 Naše Vize a Mise

Kodexy Appliftingu

Níže najdete interní dokumenty Appliftingu, dle kterých se u nás řídíme.

 1. 📜🚀📜 Kodex Appliftera - Základní dokument, shrnující naše hodnoty
 2. 📜👨‍✈️📜 Kodex team leadera - Kodex, dle kterého se řídí naši vedoucí týmů
 3. 📜👨‍🏫📜 Kodex mentora (coming soon) - Kodex, dle kterého se řídí ti, kdo pečují o profesionální a lidský postup ostatních Applifterů
 4. 📜🤝📜 Příručka pro řešení pnutí - V tomto dokumentu je popis procesu, který se v Appliftingu používá pro řešení pracovních i osobních pnutí
 5. 📜🤝📜 Příručka pro získání zpětné vazby a Příručka pro dávání zpětné vazby - Tyto dvě příručky popisují, jak si říct o zpětnou vazbu, jak s ní pracovat, ale i jak jí dávat
 6. 📜🏛📜 Jak funguje Rada starších - Dokument shrnující pravomoci našeho boardu a způsob, jakým do něj Applifteři volí členy.

Pomáháme ostatním

Jdeme za hranici naší práce. Chceme mít pozitivní vliv na komunity kolem nás a systematicky se tomu věnujeme.

 • 🤗 Spirit of Applifting - Applifteři mohou pomáhat ostatním a Applifting proplácí jejich čas. Nemusí tak při dělání toho co považují za prospěšné myslet na svůj rozpočet.
 • 💰 Malou část zisku darujeme charitám - Každý rok dáváme 0,5% zisku na charity. Obdarované organizace jsou vybírány Appliftery. Každý tak může přispět na to, co mu dává smysl.
 • 👨‍💻👩‍💻 Giving back to the tech community - Sponzorujeme a pořádáme akce jako ReactGirls nebo RailsGirls. V našich prostorách hostujeme spoustu tech meetupů, včetně našeho vlastního Applifting meetupu.

Zpětná vazba

Fungují vám elementy naší firemní kultury? Máte pro nás připomínky? Nápady na zlepšení? Pokud ano, tak nám zde prosím otevřete pull-request, vytvořte issue, nebo se s námi spojte pomocí našeho 🐦 Twitter účtu @applifting_cz. Velmi si vážíme jakékoli zpětné vazby.


Applifting's company culture 🚀

This repository describes company culture in Applifting. We believe that, in sharing it as an open source:

 1. 🔮 Our actions and behavior will be transparent and our clients & partners will know what to expect from us.
 2. 🔄 If we don't act according to our company culture, the surrounding world will let us know and will help us return to our values and principles.
 3. 🌎 People like working in Applifting. They are happy and find their job meaningful. We want people to have a similar positive experience in other companies as well. By releasing our culture, we hope to inspire others to improve the work culture around them and share their findings, tools and results.

🚩 Our Vision And Mission

Applifting Codexes

You can find the core Applifting documents which we abide by below:

 1. 📜🚀📜 Applifter's Codex - Foundational document stating our values.
 2. 📜👨‍✈️📜 Team Leader's Codex - Codex for our team leaders.
 3. 📜👨‍🏫📜 Mentor's Codex (coming soon) - Codex for people who take care about personal and professional growth of other Applifters.
 4. 📜🤝📜 Tension solution guide - This document describes the process that Applifting uses for solving tensions of both work and personal character
 5. 📜🏛📜 How Council of Elders works - Defines powers and responsibilities of our board. Describes the process, how council members are elected by Applifters.

Outreach

We do not stop at the borders of our company. We are committed to having a positive impact on the communities around us.

 • 🤗 Spirit of Applifting - Applifters can do whatever they think is helpful to others and Applifting pays for their well-spent time.
 • 💰 Small portion of profit to charities - Every year, we give out 0,5% of profit to charities. Charities are selected by Applifters so everyone can donate to cause that's meaningful to them.
 • 👨‍💻👩‍💻 Giving back to the tech community - We sponsor or host events such as ReactGirls and RailsGirls. A variety of other tech meetups are also hosted on our premises including our Applifting meetup.

Feedback

Do elements of our company culture work for you? Do you have any feedback? Ideas for improvement? Please get in touch! Open a pull-request, create an issue, or connect with us on 🐦 Twitter @applifting_io. We greatly appreciate any feedback.

About

Applifting culture completely open sourced

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published