Apskaita5 edited this page Oct 15, 2017 · 20 revisions

Apskaita5 LogoApskaita5 - atvirojo kodo buhalterinės apskaitos programa parašyta pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus.

Be jokių abejonių, ši programa nepretenduoja į Rivilės ar Exaptos lygį. Jos tikslas yra tik smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinė apskaita. Todėl jokių labai specializuotų ir sudėtingo vartojimo formų joje nėra ir nebus. Galbūt, jei bus tautos palaikymas, programoje atsiras ir keletas paprastų vadybos modulių. 
Idėja tokia, kad bet koks buhalteris (būtent buhalteris, o ne pilietis, neturintis jokių žinių apie buhalteriją) galėtų dirbti šia programa be papildomų apmokymų, priešingai nei su daugeliu komercinių variantų. O tai reiškia minimalią formų specializaciją/paprastumą.

 

Programos forumas - tax.lt


You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.