Skip to content

AqibTeam/M31rProjecte

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
Projecte UF2 2019 - Dames
Dames
Aquest projecte consisteix en desenvolupar un joc en grups de dos alumnes.

El joc de les Dames és un joc de taula que enfronta dos jugadors, amb l'objectiu d'eliminar totes les fitxes de l'oponent.

Teniu una demo i les normes a http://www.minidamas.com.Passos a seguir
Llegiu el problema (Especificacions del joc, Lliurament)
Feu proves del joc per entendre be com funciona. (http://www.minidamas.com)
Penseu sobre el problema i suggeriu idees en grup (Brainstorming)
Organitzeu la informació
Desenvolupeu el joc en llenguatge Java (CODI)
Elaboreu el joc de proves
Proveu el joc de proves i modifiqueu-lo si és necessari
Formuleu propostes de millora
Informe: El podeu anar elaborant a mesura que aneu prenent decisions.

Especificacions del joc
- El joc tindrà un menu amb les següents opcions:

Jugar partida
Resultats partides: Mostrar els resultats de les partides jugades fins aleshores. Caldrà guardar el nom del jugador que ha guanyat la partida i amb el total de fitxes del seu color.
Sortir: S'acabarà el joc quan es premi la lletra 'q' i abans d'acabar se li haurà de mostrar un missatge a l'usuari de què s'ha acabat. en aquest cas no acaba la partida i no tenim guanyador.
- El taulell serà una matriu de 8x8 (64 cel·les). 

- Per posar una fitxa al taulell cal indicar fila i columna, i caldrà comprovar si és una posició on pugui tirar.

- Heu de decidir quantes partides com a màxim volem guardar els resultats.

- Per guardar els resultats decidiu quina estructura de dades creieu més adequada. (Ex: vectors paral·les, index indica el número de partida; en un vector el nom del jugador, altre les fitxes totals seves)

- La partida acaba quan cap dels dos jugadors pot fer cap moviment legítim (cal guardar resultats de la partida), o quan prem la lletra 'q' (no ha de guardar resultats de la partida).Lliurament
Es demana el lliurament d'un fitxer amb el nom dames_nom1_cognom1_nom2_cognom2.zip amb el següent contingut:

- Fitxer codi font amb comentaris (.java)

- Informe (document .pdf) amb:

L'esquema principal del joc (tipus pseudocodi d'accions o passos principals per fer el programa, com el joc resumit).
Explicació de decisions de disseny preses
Joc de proves (casos normals i extrems)
Per a cada cas s'ha d'especificar: Títol de cada cas, explicació (dades que s'introdueixen i què succeeix), impressió de pantalla, possibles millores.
Propostes de millora (més opcions, control d'errors, ...)

About

Projecte UF2 2019 - Dames

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages