İTÜ Ayazağa Kampüsünde 21 Aralık 2013 tarihinde sunduğum Laravel 4: Events & Queues sunumunun proje dosyaları
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
public
.gitattributes
.gitignore
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README.md
artisan
composer.json
index.php
phpunit.xml
server.php
upgrade.md

README.md

Laravel 4 Workshop Sunumu

İTÜ Ayazağa Kampüsünde 21 Aralık 2013 tarihinde sunduğum Laravel 4: Events & Queues sunumunun proje dosyaları.

###Hazırladığım sunuma ise buradan erişebilirsiniz.

Eğer Sunumla ilgili bir sorunuz varsa buradan issue olarak açarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.

happy coding!