Skip to content
No description, website, or topics provided.
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
js
.gitattributes
draw.html
kleur-probeersel.txt
readme.txt
test.html
testHexagon.html
testTriangle.html

readme.txt

Het doel van dit project is/was om via javascript
figuren te kunnen tekenen en eventueel te animeren.
voor voorbeelden wat hiervan gemaakt is kun je draw.html, test.html, testTriangle en testHexagon proberen.
Hiervan is het meest instresant draw.html;

draw.html hebruikt naast de standaard methodes uit de libary de 3 methodes uit de map color_wheel
welke de data aanmaakt en manipuleerd die benodigt zijn voor de canvas_drawing_methods;
You can’t perform that action at this time.