Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (55 sloc) 1.98 KB
<!--Portfolio website-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
<link rel="stylesheet" href="Main.css">
<link rel="stylesheet" href="nav_and_footer.css">
<link rel="stylesheet" href="Responsive.css">
<meta charset="utf-8">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="language" content="dutch">
<meta name="author" content="Armand van Alphen">
<meta name="keywords" content="--------------">
<meta name="copyright" content="copyright">
<title>Home</title>
</head>
<body>
<div id="navigatie">
<table>
<tr>
<td class=tdd><a href="Portfolio_home.html">Home</a></td>
<td class=tdd><a href="Nu.html">Nu</a></td>
<td class=tdd><a href="Na_de_opleiding.html">Na de opleiding</a></td>
<td class=tdd><a href="5_jaar_aan_het_werk.html">5 jaar aan het werk</a></td>
<td class=ttd2></td>
</tr>
<tr>
<td class=tdd2></td>
<td class=tdd><a href="Noeri.html">Noeri</a></td>
<td class=tdd><a href="Amin.html">Amin</a></td>
<td class=tdd><a href="Plannen.html">Plannen</a></td>
<td class=tdd><a href="Persoonlijk.html">Mijn persoonlijkheid</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<main class="center" id=homelay>
<div class=mainhome id=homeimg></div>
<div class=mainhome id=hometext>
<p>
Hallo en welkom op mijn website.<br><br>
Ik ben Armand 24 jaar ik hou van de gezelschap van mijn familie en ik vind het leuk om met technologie bezig te zijn.<br><br>
Waarom deze webpagina?<br>
Deze webpagina gaat over mijn opleiding.<br>
Ik ben momenteel bezig met de opleiding
applicatie ontwikkeling op mbo 4 niveau leerjaar 1.<br><br>
Dit is een 3 jarige opleiding waarin we leren hoe wij apps kunnen maken websites kunnen maken en programma's kunnen schrijven.
</p>
</div>
</main>
<footer id=foot>
<footer id=foot1>
Footer
</footer>
</footer>
</body>
</html>
You can’t perform that action at this time.