Permalink
Browse files

Update README_CZ.md

MSF => MST fuse
  • Loading branch information...
ArnieX committed Dec 29, 2017
1 parent d664647 commit 3f11727894b7cb14fad9a7234ea7d58aa7b83ec9
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README_CZ.md
View
@@ -261,7 +261,7 @@ Přední strana obsahuje většinově THT součástky, proto začněte s SMD sou
|DC1|HLK-PM01|
|F2|100°C tepelná pojistka|
|R2|S10K275|
|F1|MSF250/0.5A|
|F1|MST250/0.5A|
|C10|47nF|
|C2|47μF|
|C9|47μF|

0 comments on commit 3f11727

Please sign in to comment.