Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
98 lines (79 sloc) 2.5 KB
source 'http://rubygems.org'
gemspec
# Add i18n support.
gem 'refinerycms-i18n', '~> 2.1.0.dev', :git => 'git://github.com/parndt/refinerycms-i18n.git'
# Fixes uniqueness constraint on translated columns.
# See: https://github.com/svenfuchs/globalize3/pull/121
gem 'globalize3', :git => 'git://github.com/svenfuchs/globalize3.git', :branch => 'master'
gem 'quiet_assets', :group => :development
# Database Configuration
unless ENV['TRAVIS']
gem 'activerecord-jdbcsqlite3-adapter', :platform => :jruby
gem 'sqlite3', :platform => :ruby
end
unless ENV['TRAVIS'] && ENV['DB'] != 'mysql'
gem 'activerecord-jdbcmysql-adapter', :platform => :jruby
gem 'mysql2', :platform => :ruby
end
unless ENV['TRAVIS'] && ENV['DB'] != 'postgresql'
gem 'activerecord-jdbcpostgresql-adapter', :platform => :jruby
gem 'pg', :platform => :ruby
end
gem 'jruby-openssl', :platform => :jruby
group :development, :test do
gem 'refinerycms-testing', '~> 2.1.0.dev'
gem 'generator_spec', '>= 0.8.5', :git => 'git://github.com/stevehodgkiss/generator_spec.git'
gem 'guard-rspec', '~> 0.7.0'
gem 'fuubar', '~> 1.0.0'
platforms :mswin, :mingw do
gem 'win32console', '~> 1.3.0'
gem 'rb-fchange', '~> 0.0.5'
gem 'rb-notifu', '~> 0.0.4'
end
platforms :ruby do
gem 'spork', '~> 0.9.0'
gem 'guard-spork', '~> 0.5.2'
unless ENV['TRAVIS']
require 'rbconfig'
if RbConfig::CONFIG['target_os'] =~ /darwin/i
gem 'rb-fsevent', '~> 0.9.0'
gem 'ruby_gntp', '~> 0.3.4'
end
if RbConfig::CONFIG['target_os'] =~ /linux/i
gem 'rb-inotify', '~> 0.8.8'
gem 'libnotify', '~> 0.7.2'
gem 'therubyracer', '~> 0.10.0'
end
end
end
platforms :jruby do
unless ENV['TRAVIS']
require 'rbconfig'
if RbConfig::CONFIG['target_os'] =~ /darwin/i
gem 'ruby_gntp', '~> 0.3.4'
end
if RbConfig::CONFIG['target_os'] =~ /linux/i
gem 'rb-inotify', '~> 0.8.8'
gem 'libnotify', '~> 0.7.2'
end
end
end
end
# Gems used only for assets and not required
# in production environments by default.
group :assets do
gem 'sass-rails'
gem 'coffee-rails'
gem 'uglifier'
end
gem 'jquery-rails', '~> 2.0.0'
# To use debugger
# gem 'ruby-debug', :platform => :mri_18
# or in 1.9.x:
# gem 'debugger', :platform => :mri_19
# For Heroku/s3:
# gem 'fog'
# Load local gems according to Refinery developer preference.
if File.exist?(File.expand_path('../.gemfile', __FILE__))
eval(File.read(File.expand_path('../.gemfile', __FILE__)))
end