Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
92 lines (73 sloc) 2.47 KB

XP: dobre praktyki inżynieryjne

Praktyki developerskie a praktyki projektowe

 • Praktyki projektowe (Scrum, Kanban, XP, Lean)
 • Praktyki developerskie (TDD, S.O.L.I.D., CI/CD, Code Review / Pull Request, DevOps)

Feature i bugfix branch

 • GIT i GIT Flow
 • Strategia budowania branchy
 • Statyczna analiza kodu Pull Requestów
 • Strategie repozytoriów: Fork, Central Repo, Army model

Refactoring

 • Spaghetti code
 • Zależności w kodzie i między modułami
 • S.O.L.I.D.
 • TDD: test first vs test last development
 • Refactoring legacy systemów

Praktyka

 • Czym w praktyce jest dług techniczny
 • Ekosystem narzędziowy
 • Budowanie bazy wiedzy jako wynik Code Review
 • Code Review jako element Collective Code Ownership

FAQ

 • Kto powinien być zaangażowany w Code Review?
 • Ile czasu poświęcić na Code Review?
 • Czy Code Review jest potrzebne przy TDD?
 • Jak wielkość elementów w backlog wpływa na Code Review?
 • Jak uniknąć wąskiego gardła w postaci Code Review?
 • Czy zawsze należy robić Code Review?
 • Czy można zautomatyzować proces Code Review?
 • Na co warto zwrócić uwagę w Code Review?
 • Jakiej wielkości zmiany poddawać Code Review?
 • Jak komunikować problem z kodem?
 • Jak blokować scalenie kodu, który zawiera błędy?
 • Jak robić Code Review na żyjącym branchu?
 • Notyfikacje i jak pozostać na bieżąco ze zmianami?
 • Jak unikać silosów kompetencyjnych za pomocą Code Review?

Code Review

 • Systemy do Code Review, ich wady i zalety
 • Unified diff vs side-by-side
 • Komentarze i taski
 • Pair programming vs Code Review
 • Pull Request vs Merge Request
 • Dobre praktyki Code Review
 • Rozwiązywanie konfliktów w systemie kontroli wersji
 • Składnia Markdown i reStructuredText

Podstawy optymalizacji i wydajności systemów

 • Złożoność obliczeniowa
 • Złożoność pamięciowa
 • Złożoność cyklometryczna
 • Dług techniczny

Automatyzacja Code Review

 • Włączenie procesu CI/CD do Code Review
 • Statyczna analiza kodu źródłowego
 • Pipeline as a Code
 • Quality Gates
 • Triggerowanie statusów w Jirze
 • Strategie mergowania (merge, rebase, squash+merge, squash+rebase)

Jakość kodu

 • SonarQube i SonarLint
 • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej
 • Quality Gates
 • Mierzenie pokrycia testami
 • Testy mutacyjne
You can’t perform that action at this time.