Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
167 lines (118 sloc) 3.68 KB

Top 0b111 buzzwordów i praktyk, których mogłeś nie znać

.. todo:: Figure caption w Buzzwordach

Celem tego wykładu jest przekazanie kilkunastu najważniejszych keywordów i opowiedzenie w kilku zdaniach o najważniejszych z nich. Mam nadzieję, że ułatwi Ci to znalezienie samodzielnie informacji na ten temat w internecie.

000. Agile to nie tylko Scrum, Estymacja to nie koniecznie planning poker i ciąg Fibonacci'ego, Dobry PO to 66,(6)% sukcesu, kiedy Pair Programming się sprawdz 001. Provisioning środowiska, wersjonowanie schematów bazy danych, VMki i kontenery (FlywayDB, Puppet, Vagrant, Docker) 010. Statyczna analiza kodu, Testy Mutacyjne (SonarQube, Squid, SonarLint, PITest) 011. Wersjonowanie i dokumentowanie API (swagger) 100. GIT Flow + Feature Branching + Feature Flags + Release Toggles = CI/CD 101. Rozproszone logowanie zdarzeń, hartbeat i statystyki (Logstash, Kibana, Graphite) 110. Collective Code Ownership, Refactoring i Emerging Architecture / Evolutionary Design 111. Lean Startup UX, A/B, Hipotezy, MVP, Build + Measure + Learn, Smoke Testy, Continuous Improvement, Kaizen i Retrospektywy

000. Agile to nie tylko Scrum

 • Estymacja to nie koniecznie planning poker i ciąg Fibonacci’ego

 • Dobry PO to 66,(6)% sukcesu

 • Kiedy Pair Programming się sprawdza

 • youtube: Spotify Engineering Culture

  Healing the divide between business and programming. -- Kent Beck, 1999

img/agile-division-chart.png

001. Automatyzacja i Ekosystem Narzędziowy

 • Provisioning środowiska:
  • Puppet, Chef, Salt, Ansible
 • wersjonowanie schematów bazy danych:
  • FlywayDB
 • VMki i kontenery:
  • Vagrant, Docker
img/ecosystem-whiteboard-01.jpg

010. Jakość

 • Statyczna analiza kodu:
  • SonarQube, Squid, SonarLint
 • Testy Mutacyjne:
  • PITest
img/apollo-saturn5.jpg
img/apollo-lunar-module.gif
img/ecosystem-pitest-mutators-02.jpg
img/ecosystem-pitest-mutators-03.jpg
img/ecosystem-pitest-report-03.png

011. API

 • Wersjonowanie
 • REST
 • JSON
 • Stabilne
 • Dokumentacja
  • Swagger
img/ecosystem-swagger-list-01.png
img/ecosystem-swagger-get-01.png
img/ecosystem-swagger-post-01.png

100. Release Management

 • GIT Flow
 • Feature Branching
 • Feature Flags
 • Dark Features
 • Release Toggles
 • CI/CD
img/spotify-release-trains-and-feature-toggles.png
img/git-flow-whiteboard.jpg

101. Monitorowanie i statystyki

 • Rozproszone logowanie zdarzeń
  • Graphite, statsd
 • Statystyki
  • Logstash, Kibana
 • Hartbeat

110. IT Architecture

 • Collective Code Ownership
 • Refactoring
 • Emerging Architecture / Evolutionary Design

111. Lean IT

 • Lean Startup
 • UX,
 • Testy A/B
 • Hipotezy
 • MVP
 • Build + Measure + Learn
 • Smoke Testy
 • Continuous Improvement
 • Kaizen
 • Retrospektywy
img/agile-summary-table.png

Summary

img/agile-summary-table.png
You can’t perform that action at this time.