Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
383 lines (272 sloc) 8.89 KB

OOP Basic

Object Paradigm

 • Model world as objects that interacts with each other
.. glossary::

  class
    Templates for objects.

  objects
    Instances of a class.

  method
    Function inside the class.

  property
  attribute
  field
    Variable inside the class.
    Also known as "Properties" or "Attributes"


Classes

 • Capitalized CamelCase name convention
 • Classes are templates for objects

Classes vs Instances

 • Instances are also known as Objects
 • Two newlines between class and code
 • snake_case names
img/blueprint.png

Intuition definition: Class is a blueprint, instances are homes made from this plan. Image source: :cite:`FigureBlueprintHouse`

Fields

 • Fields are also known as "Properties" or "Attributes"
 • snake_case name convention
 • Fields are defined in __init__() method
 • Fields store information for instances

Initializer Method

 • __init__() is not a constructor!
 • It's a first method run after object is initiated
 • All classes has default __init__()
 • Initialize all fields only in __init__

Methods

 • Methods are functions in the class
 • First argument is always instance (self)
 • While calling function you never pass self

Simple Methods

Methods accessing fields

Methods with argument

Methods with arguments with default value

Methods calling other methods

One class per file?

 • Osobne pliki - gdy klasy są duże
 • Jeden plik - gdy klasy są małe i czytelne

Assignments

Defining Classes

 • Filename: oop_iris.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Stwórz klasę Iris z polami:

  • sepal_length: float,
  • sepal_width: float,
  • petal_length: float,
  • petal_width: float,
  • species: str.
 2. Napisz metodę total() wyliczającą sumę dla pól numerycznych

 3. Napisz metodę average() wyliczającą średnią dla pól numerycznych

 4. Stwórz obiekt setosa z pomiarami:

  • sepal_length: 5.4
  • sepal_width: 3.9
  • petal_length: 1.3
  • petal_width: 0.4
 5. Wyświetl na ekranie nazwę gatunku oraz sumę i średnią z pomiarów.

Dragon (Part 1)

 • Filename: oop_dragon_1.py
 • Lines of code to write: 100 lines
 • Estimated time of completion: 75 min
 • Warning: Don't delete code, assignment will be continued
img/dragon.gif

Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

 1. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu

 2. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie nowej metody, klasy lub pól to należy to zrobić

 3. Smok ma mieć:

  • nazwę
  • pozycję x na ekranie
  • pozycję y na ekranie
  • nazwę pliku tekstury, domyślnie img/dragon/alive.png
  • punkty życia, domyślnie losowy int z zakresu od 50 do 100
 4. Smok może:

  • być ustawiony w dowolne miejsce ekranu
  • zadawać komuś losowe obrażenia z przedziału od 5 do 20
  • otrzymywać obrażenia
  • być przesuwany o zadaną liczbę punktów w którymś z kierunków
 5. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt (x=0, y=0)

  • idąc w prawo dodajesz x
  • idąc w lewo odejmujesz x
  • idąc w górę odejmujesz y
  • idąc w dół dodajesz y
 6. Przy każdym obrażeniu wypisz na ekranie nazwę smoka, ilość obrażeń i pozostałe punkty życia

 7. Nie można zadawać smokowi obrażeń, jeżeli już nie żyje

 8. Kiedy punkty życia smoka spadną do, lub poniżej zera:

  • ustaw status obiektu na dead
  • na ekranie ma pojawić się napis XXX is dead gdzie XXX to nazwa smoka
  • zmień nazwę pliku tekstury na img/dragon/dead.png
  • na ekranie pojawi się informacja ile złota smok wyrzucił (losowa 1-100)
  • na ekranie pojawi się informacja o pozycji gdzie smok zginął
 9. Przeprowadź grę:

  • Stwórz smoka w pozycji x=50, y=120 i nazwij go Wawelski
  • Ustaw nową pozycję na x=10, y=20
  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 20 w dół
  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 15 w prawo
  • Przesuń smoka o 15 w prawo i 5 w górę
  • Przesuń smoka o 5 w dół
  • Zadaj 10 obrażeń smokowi
  • Zadaj 5 obrażeń smokowi
  • Zadaj 3 obrażeń smokowi
  • Zadaj 2 obrażeń smokowi
  • Zadaj 15 obrażeń smokowi
  • Zadaj 25 obrażeń smokowi
  • Zadaj 75 obrażeń smokowi
You can’t perform that action at this time.