Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
129 lines (106 sloc) 2.99 KB

Introduction

Wprowadzenie do technologii i platform chmurowych

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi,
 • zapoznanie z dobrymi praktykami,
 • wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej,
 • przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services. Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów. Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów. W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny (jednak nie jest to szkolenie z administracji usługami AWS).
 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji na Heroku i Google App Engine
 • Porównanie platform Amazon AWS, Heroku, Google App Engine
 • IaaS, PaaS, SaaS

Określenie potrzeb i wybór platformy

 • PaaS, IaaS, SaaS
 • jakie są dostępne platformy?
 • jakie mam potrzeby?
 • jak dobrać odpowiednią platformę do moich potrzeb?
 • szczegółowa charakterystyka PaaS, Iaas, SaaS
../../img/cloud-devops.png

Cloud DevOps

Przykłady platform

IaaS

 • Google Compute Engine
 • Amazon AWS
 • Rackspace
 • ecloud24
 • Open Stack

PaaS

 • Github Pages
 • Google App Engine
 • Heroku
 • Cloudera
 • Open Shift

SaaS

 • Force
 • Google Apps

Inne *aaS

 • Data
 • Security
 • Logging
 • Payment

Ekosystem narzędziowy a cloud

 • CI/CD: Travis, Bitbucket, CircleCI
 • IM: Rocket, HipChat, Slack
 • SCM: Github, Bitbucket
 • Service Discovery
  • server side, client side
  • DNS, Amazon ELB, Route 53, Netflix Eureka (client side), własne rozwiązania
 • Load Ballancing: Elastic Load Ballancers (AWS)
 • Service Catallogue
 • Authentication: OAuth
 • Messaging: Kafka, Hermes

Distributed Logging

 • Elastic Search
 • Logstash
 • Kibana

Hearthbeat detecting

 • statsd + graphite (Grafana)
 • pingdom

Monitoring

 • new relic
 • nagios
 • zabbix
 • tessera - dashboard statystyk z Graphite
 • selena

Alerting

Bazy danych

 • Document: MongoDB
 • RDBMS: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MSSQL
 • KV: Redis
 • Graph: neo4j

Kontenery i wirtualizacja

 • Vagrant
 • Docker
 • Rockit
 • Mesos, Swarm, Kubernetes

Netflix

 • chaos gorilla
 • chaos monkey
 • hystrix

Service Discovery

 • DNS
 • AWS Elastic Load Balancer
 • Własne usługi

Configuration

 • Zookeeper