Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (11 sloc) 905 Bytes

Wstęp

Cel dokumentu

Dokument opisuje proces powstawania oprogramowania. Powodem stworzenia dokumentu jest konieczność uporządkowania procedur i procesów związanych z produkcją, przekazaniem oraz dystrybucją systemów informatycznych dla Klienta.

Odbiorcy dokumentu

Dokument kierowany jest do osób rozpatrujących innowacyjność projektu informatycznego. Ponadto może być wskazówką dla wszystkich zaangażowanych w proces powstawania oprogramowania systemów informatycznych, a w szczególności do programistów, kierowników projektów, architektów i liderów zespołów produkcji oprogramowania.

Zakres dokumentu

Niniejszy dokument przedstawia całościowy proces produkcji oprogramowania począwszy od przyjęcia zamówienia lub wyjścia z tzw. inicjatywą projektową na wdrożeniu i obsłudze powdrożeniowej skończywszy.