Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
193 lines (129 sloc) 2.86 KB

Heroku

Tworzenie aplikacji w oparciu o platformę Heroku

 • Tworzenie aplikacji
 • Storage
 • Cache
 • Bazy danych

Set up

heroku login

Prepare the app

git clone https://github.com/heroku/python-getting-started.git
cd python-getting-started

Deploy the app

heroku create
git push heroku master
heroku ps:scale web=1

View logs

heroku logs --tail

Define a Procfile

web: gunicorn gettingstarted.wsgi --log-file -
web: python manage.py runserver 0.0.0.0:5000

Scale the app

heroku ps
heroku ps:scale web=0
heroku ps:scale web=1

Declare app dependencies

 • requirements.txt

Run the app locally

heroku local web -f Procfile.windows
heroku local web

Push local changes

git commit -am "Changes"
git push heroku master

Provision add-ons

heroku addons:create papertrail
heroku addons
heroku addons:open papertrail

Start a console

heroku run python manage.py shell
heroku run bash

Define config vars

heroku config:set TIMES=2
heroku config

Provision a database

heroku addons
heroku config
heroku pg
heroku pg:psql

Backup

Create

heroku pg:backups:capture

Schedule

heroku pg:backups:schedule DATABASE_URL --at '02:00 UTC'
heroku pg:backups:unschedule DATABASE_URL
heroku pg:backups:schedules

Download

heroku pg:backups:url b001
heroku pg:backups:url
heroku pg:backups:download

Status

heroku pg:backups
heroku pg:backups:info b001

Delete

heroku pg:backups:delete b101

Restore

heroku pg:backups:restore b101 DATABASE_URL
heroku pg:backups:restore 'https://s3.amazonaws.com/me/items/mydb.dump' DB_URL

Visibility

heroku pg:psql -c "select * from pg_stat_activity where application_name = 'heroku-postgres-backups'"

Buildpack

 • co to?
 • do czego to służy?
 • jak to robić?

Zadania

Uruchamianie aplikacji

 • Ściągnij repozytorium:

 • Załóż konto na Heroku

 • Stwórz nową aplikację

 • Dodaj remote Heroku do lokalnego repozytorium GIT

 • Uruchom aplikację na Heroku

 • Uruchom polecenie na platformie w cloud:

python manage.py migrate
 • Zrób dump bazy danych