Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (16 sloc) 1.99 KB

Dobre praktyki programistyczne

Wprowadzenie do procesu produkcyjnego Firmy dobrych praktyk inżynierskich (ang. good engineering practice) ma na celu zapewnienie, że rezultaty uzyskiwane w wyniku zastosowanych metod produkcji są źródłem korzyści dla społeczeństwa oraz że rozwijane metody produkcji są finansowo opłacalne. Założenia te realizowane są m.in. poprzez:

 • wykorzystywanie współczesnej wiedzy poprzez zastosowanie teoretycznych i stosowanych zasad produkcji oprogramowania,
 • racjonalne wykorzystywanie zebranych informacji,
 • branie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji zgodnych z bezpieczeństwem i dobrem publicznym oraz natychmiastowe ujawnianie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
 • unikanie, jeśli to tylko możliwe, mogących wystąpić konfliktów interesów i ujawnianie ich poszkodowanym stronom, jeśli istnieją,
 • uczciwe i realistyczne formułowanie stwierdzeń i oszacowań, opartych na dostępnych danych,
 • utrzymywanie i polepszanie kompetencji technicznych pracowników,
 • ciągły rozwój technologii oraz wiedzy dotyczącej poprawnego jej stosowania i konsekwencji z tego płynących,
 • podejmowanie zadań technologicznych przez pracowników tylko wtedy, gdy są wykwalifikowani poprzez szkolenia lub doświadczenie, lub po całkowitym ujawnieniu istotnych ograniczeń w ich umiejętnościach,
 • rzetelne określenie wymagań i oczekiwanych trudności (dokonanie analizy i rozwiązania problemów oraz wyrażenie ich na piśmie),
 • szukanie, oferowanie i akceptowanie szczerej i konstruktywnej krytyki pracy technicznej, w celu uznania i poprawienia błędów oraz słusznego przypisania wkładu w pracę innych osób,
 • niedopuszczanie się krzywdzenia innych osób, niszczenia ich mienia, reputacji lub szkodzenia ich posadzie, poprzez fałszywe lub złośliwe działanie,
 • wzajemne wspieranie się współpracowników w rozwoju zawodowym oraz pomoc w postępowaniu zgodnie z powyższymi normami etycznymi.