Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (10 sloc) 523 Bytes

Manifest Agile

Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy.

W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

  • Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia.
  • Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.
  • Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.
  • Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej.