Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (11 sloc) 905 Bytes

Wstęp

Cel dokumentu

Dokument opisuje proces powstawania oprogramowania. Powodem stworzenia dokumentu jest konieczność uporządkowania procedur i procesów związanych z produkcją, przekazaniem oraz dystrybucją systemów informatycznych dla Klienta.

Odbiorcy dokumentu

Dokument kierowany jest do osób rozpatrujących innowacyjność projektu informatycznego. Ponadto może być wskazówką dla wszystkich zaangażowanych w proces powstawania oprogramowania systemów informatycznych, a w szczególności do programistów, kierowników projektów, architektów i liderów zespołów produkcji oprogramowania.

Zakres dokumentu

Niniejszy dokument przedstawia całościowy proces produkcji oprogramowania począwszy od przyjęcia zamówienia lub wyjścia z tzw. inicjatywą projektową na wdrożeniu i obsłudze powdrożeniowej skończywszy.