Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
89 lines (67 sloc) 2.26 KB

SonarQube

Sonar Family

 • SonarQube
 • SonarCloud
 • SonarLint
 • SonarScanner

Install

docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 -p 9092:9092 sonarqube

SonarScanner

Budowanie Pull Request

sonar.pullrequest.base=master
sonar.pullrequest.branch=feature/my-new-feature
sonar.pullrequest.key=5
sonar.pullrequest.provider=GitHub
sonar.pullrequest.github.repository=my-company/my-repo https://blog.sonarsource.com/sonarcloud-loves-your-build-pipeline

Analiza kodu za pomocą mvn

pom.xml

<settings>
  <pluginGroups>
    <pluginGroup>org.sonarsource.scanner.maven</pluginGroup>
  </pluginGroups>
  <profiles>
    <profile>
      <id>sonar</id>
      <activation>
        <activeByDefault>true</activeByDefault>
      </activation>
      <properties>
        <!-- Optional URL to server. Default value is http://localhost:9000 -->
        <sonar.host.url>
         http://myserver:9000
        </sonar.host.url>
      </properties>
    </profile>
   </profiles>
</settings>

Używnianie

mvn sonar:sonar

Dokumentacja

Zadania

Instalacja

 • Zainstaluj SonarQube

Tip

User admin, Hasło admin

Wrzucanie wyników statycznej analizy kodu

 • Czy wcześniej zainstalowałeś Bitbucket Server?

 • Skonfiguruj aby statyczna analiza kodu uruchamiała z Jenkins

 • Skonfiguruj tak, by w każdym Pull Request jako komentarz do linii kodu wyświetlały się uwagi z SonarQube

 • Dostosuj poziom komentarzy, aby nie zalać programisty ich zbyt dużą ilością, np. wyświetlaj tylko Blocker i Critical