Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (31 sloc) 939 Bytes

Wymaniania sprzętowe

Internet

 • Szybka prędkość pobierania
 • Nielimitowany dostęp (jeden zajmuje jakieś 700 MB)
 • Brak blokowania HTTP i HTTPS

Minimalne wymagania sprzętowe

 • 2 CPU Cores
 • 4 GB RAM
 • 10 GB free disk space

Zalecane wymagania sprzętowe

 • 4 CPU Cores
 • 8 GB RAM
 • 20 GB free disk space

Oprogramowanie

 • Najnowsza wersja Virtualbox
 • Najnowsza wersja Vagrant
 • Najnowsza wersja GIT
 • Najnowsza wersja Putty (jeżeli osoba korzysta z Windows)

Konta

Po instalacji

vagrant box add ubuntu/xenial64
vagrant box add ubuntu/trusty32