Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
490 lines (382 sloc) 13.9 KB

Puppet

.. todo:: sprawdzić czy działają tematy związane z tworzeniem faktów
.. todo:: sprawdzić jak zachowa się to z Facterem
.. todo:: sprawdzić deklarowanie i używanie zmiennych
.. todo:: podzielić puppeta na osobne pliki per temat (zadanie do rozwiązania)
.. todo:: co z tematem odpalania jako user a nie root?
.. todo:: uspójnić wszędzie nazwy userów i grup (vagrant, ubuntu, www-data, myuser) wybrać jeden
.. todo:: błąd ze sprawdzaniem czy user i grupa www-data istnieją, kiedy wykorzystujemy moduł apache

Architektura

 • zasada działania
 • infrastructure as a code
 • ad hoc changes
 • scaling
 • wprowadzanie zmian w zależności od faktów
 • developer env changes
 • instalacja ręczna pakietów

Jak działa

manifest.pp

file { '/var/www':
  ensure => 'directory',
  owner => 'www-data',
  group => 'www-data',
  mode => '0755',
}
exec { 'package definition update':
  command => '/usr/bin/apt-get update',
}

package { ['nmap', 'htop', 'git']:
  ensure => 'latest',
  require => Exec['package definition update'],
}

Model

 • klient server
 • standalone - puppet apply
 • fakty i kolejność wykonywania manifestów

Components

 • manifests (pliki z rozszerzeniem .pp)
 • zmienne
 • classes
 • resources
 • facts

Puppet language

 • DSL
 • ruby
 • ERB templates

Instalacja i konfiguracja

sudo apt-get update
sudo apt-get install puppet

Zaglądnij do katalogu /etc/puppet. Co się tam znajduje?

Przejdź do katalogu /etc/puppet/manifests.

Warning

Uwaga, puppet od wersji 4 ma inną składnię. W Ubuntu 16.04 (LTS) instaluje się Puppet 3.8.5. Wersja ta może być niekompatybilna z modułami pobieranymi przez puppeta (np. apache, tomcat, java). Rozwiązaniem jest ściąganie modułów w niższych wersjach (pasujących do wersji 3.8.5) lub instalacja puppeta w wersji wyższej niż ta w LTS.

#Instalacja puppet w ostatniej wersji

#Yum-based systems (np. Enterprise Linux 7)
sudo rpm -Uvh https://yum.puppet.com/puppet5/puppet5-release-el-7.noarch.rpm
sudo yum -y install puppet-agent
export PATH=/opt/puppetlabs/bin:$PATH

#Apt-based systems (np. Ubuntu 16.04 Xenial Xerus)
wget https://apt.puppetlabs.com/puppet5-release-xenial.deb
sudo dpkg -i puppet5-release-xenial.deb
sudo apt update
sudo apt-get -y install puppet-agent
export PATH=/opt/puppetlabs/bin:$PATH

HTTPS problem

Gdyby wystąpił problem z certyfikatem ssl przy instalacji modułów należy:

 • postaw maszynę w Amazonie (Ubuntu LTS)
 • zainstaluj squid
sudo apt-get update
sudo apt-get install squid
 • na maszynie gościa (tam gdzie chcesz instalować moduł puppeta ustaw:
export http_proxy=http://<IP>:3128
export https_proxy=http://<IP>:3128

Lub:

[user]
http_proxy = http://<IP>:3128
https_proxy = http://<IP>:3128
sudo service puppet restart
sudo su -
puppet module install

Ćwiczenia Praktyczne

Facter

Przyjrzyj się wynikom poleceń:

facter
facter ipaddress
facter lsbdistdescription

Co zauważyłeś? Jak można wykorzystać te informacje?

Kod przedstawia wynik polecenia facter na świerzej maszynie Ubuntu postawionej w Amazon AWS

architecture => amd64
augeasversion => 1.4.0
bios_release_date => 12/01/2006
bios_vendor => innotek GmbH
bios_version => VirtualBox
blockdevice_sda_model => HARDDISK
blockdevice_sda_size => 10737418240
blockdevice_sda_vendor => VBOX
blockdevice_sdb_model => HARDDISK
blockdevice_sdb_size => 10485760
blockdevice_sdb_vendor => VBOX
blockdevices => sda,sdb
boardmanufacturer => Oracle Corporation
boardproductname => VirtualBox
boardserialnumber => 0
domain => local
facterversion => 2.4.6
filesystems => btrfs,ext2,ext3,ext4,iso9660,squashfs,vfat
fqdn => ecosystem.local
gid => root
hardwareisa => x86_64
hardwaremodel => x86_64
hostname => ecosystem
id => root
interfaces => enp0s3,lo
ipaddress => 10.0.2.15
ipaddress_enp0s3 => 10.0.2.15
ipaddress_lo => 127.0.0.1
is_virtual => true
kernel => Linux
kernelmajversion => 4.4
kernelrelease => 4.4.0-64-generic
kernelversion => 4.4.0
lsbdistcodename => xenial
lsbdistdescription => Ubuntu 16.04.2 LTS
lsbdistid => Ubuntu
lsbdistrelease => 16.04
lsbmajdistrelease => 16.04
macaddress => 02:9a:e7:4d:41:74
macaddress_enp0s3 => 02:9a:e7:4d:41:74
manufacturer => innotek GmbH
memoryfree => 844.15 MB
memoryfree_mb => 844.15
memorysize => 992.18 MB
memorysize_mb => 992.18
mtu_enp0s3 => 1500
mtu_lo => 65536
netmask => 255.255.255.0
netmask_enp0s3 => 255.255.255.0
netmask_lo => 255.0.0.0
network_enp0s3 => 10.0.2.0
network_lo => 127.0.0.0
operatingsystem => Ubuntu
operatingsystemmajrelease => 16.04
operatingsystemrelease => 16.04
os => {"name"=>"Ubuntu", "family"=>"Debian", "release"=>{"major"=>"16.04", "full"=>"16.04"}, "lsb"=>{"distcodename"=>"xenial", "distid"=>"Ubuntu", "distdescription"=>"Ubuntu 16.04.2 LTS", "distrelease"=>"16.04", "majdistrelease"=>"16.04"}}
osfamily => Debian
partitions => {"sda1"=>{"uuid"=>"7ed30d1a-9225-48c6-b835-31d7fb6d36c0", "size"=>"20969439", "mount"=>"/", "label"=>"cloudimg-rootfs", "filesystem"=>"ext4"}}
path => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin
physicalprocessorcount => 1
processor0 => Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz
processor1 => Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz
processorcount => 2
processors => {"models"=>["Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz"], "count"=>2, "physicalcount"=>1}
productname => VirtualBox
ps => ps -ef
puppetversion => 3.8.5
rubyplatform => x86_64-linux-gnu
rubysitedir => /usr/local/lib/site_ruby/2.3.0
rubyversion => 2.3.1
selinux => false
serialnumber => 0
sshdsakey => AAAAB...l4NA==
sshecdsakey => AAAAE....+vE=
sshed25519key => AAAAC3...ZWVG
sshfp_dsa => SSHFP 2 1 26e..e4b
SSHFP 2 2 a00e6f...25a4d
sshfp_ecdsa => SSHFP 3 1 326...0ef
SSHFP 3 2 b52....97a
sshfp_ed25519 => SSHFP 4 1 897....6d1
SSHFP 4 2 75c...580
sshfp_rsa => SSHFP 1 1 036d...74ad
SSHFP 1 2 d41...dd25
sshrsakey => AAAAB3....svzP
swapfree => 0.00 MB
swapfree_mb => 0.00
swapsize => 0.00 MB
swapsize_mb => 0.00
system_uptime => {"seconds"=>14947, "hours"=>4, "days"=>0, "uptime"=>"4:09 hours"}
timezone => UTC
type => Other
uniqueid => 007f0100
uptime => 4:09 hours
uptime_days => 0
uptime_hours => 4
uptime_seconds => 14947
uuid => B0ACC1E7-052A-4BA8-A68E-5CC6E6A5F56B
virtual => kvm

Korzystanie z faktów w manifestach:

Sposób klasyczny, jako zmienne na głównym poziomie:
# Definicja
operatingsystem = 'Ubuntu'

# Wykorzystanie
case $::operatingsystem {
 'CentOS': { include centos }
 'MacOS': { include mac }
}
Jako zmienne w tablicy faktów:
# Definicja
$facts['fact_name'] = 'Ubuntu'

# Wykorzystanie
case $facts['fact_name'] {
 'CentOS': { include centos }
 'MacOS': { include mac }
}

Tworzenie nowych faktów:

require 'facter'

Facter.add(:system_role) do
 setcode "cat /etc/system_role"
end
require 'facter'

Facter.add(:system_role) do
 setcode do
  Facter::Util::Resolution.exec("cat /etc/system_role")
 end
end

Druga metoda tworzenia faktów:

export FACTER_system_role=$(cat /etc/system_role); facter

Przykłady

Exec  { path => "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin" }
group  { "vagrant": ensure => present }
user  { "vagrant": ensure => present, gid => "vagrant" }
exec  { "apt-get update": command => "/usr/bin/apt-get update" }

package { [
  "git",
  "vim",
  "nmap",
  "htop",
  "wget",
  "curl",
  "nginx",
  "python3",
  "python3-dev",
  "python3-pip",
  "p7zip-full",
  "uwsgi",
  "uwsgi-plugin-python3",
  "postgresql-9.3",
  "postgresql-server-dev-9.3",
  "libmemcached-dev"
 ] :
  ensure => latest,
  require => Exec["apt-get update"],
}

file { [
  "/var/www",
  "/var/www/log",
  "/var/www/public",
  "/var/www/public/media",
  "/var/www/public/static",
  "/var/www/tmp",
  "/var/www/src"
 ]:
  ensure => directory,
  owner => "vagrant",
  group => "vagrant",
  mode => 0755,
}

Moduły

puppet module search apache
puppet module install puppetlabs-apache

JBoss

To install JBoss Application Server you can use just, it will install Wildfly 8.2.0.Final by default:

include jboss

To install JBoss EAP or older JBoss AS use:

class { 'jboss':
 product => 'jboss-eap',
 version => '6.4.0.GA',
}

or use hiera:

jboss::params::product: 'jboss-as'
jboss::params::version: '7.1.1.Final'
$user = 'jb-user'
$passwd = 'SeC3eT!1'

node 'controller' {
 include jboss::domain::controller
 include jboss
 jboss::user { $user:
  ensure  => 'present',
  password => $passwd,
 }
}

Przydatny linki

Zadania do rozwiązania

Instalacja pakietów za pomocą Puppet

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/packages.pp

 • Zainstaluj następujące pakiety za pomocą Puppet:

  • nmap
  • htop
  • git
 • Upewnij się by Puppet wykonał polecenie apt-get update na początku

Zmiana hostname

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/hostname.pp
 • Za pomocą manifestu zmień hostname maszyny na ecosystem.local
 • Upewnij się, że po wpisaniu polecenia hostname będzie ustawiona na odpowiednią wartość
 • Upewnij się, że hostname nie przywróci się do domyślnej wartości po ponownym uruchomieniu

Zarządzanie użytkownikami, grupami i katalogami

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/users.pp

 • Upewnij się, że użytkownik vagrant istnieje, ma uid=1337 i należy do grupy vagrant

 • Upewnij się, że grupa vagrant istnieje i ma gid=1337

 • Upewnij się, że:

  • Katalog /var/www istnieje
  • Właścicielem jego jest user vagrant
  • Właścicielem jego jest grupa vagrant
  • Ma uprawnienia rwxr-xr-x

Konfiguracja Apache2

 • Za pomocą Puppet upewnij się by był użytkownik www-data i miał uid=33

 • Za pomocą Puppet upewnij się by była grupa www-data i miała gid=33

 • Upewnij się że katalog /var/www istnieje i właścicielem jego są user www-data i grupa www-data i że ma uprawnienia rwxr-xr-x

 • Zainstaluj i skonfiguruj Apache2 wykorzystując moduł Puppet

 • Z terminala wygeneruj certyfikaty self signed OpenSSL (.cert i .key) (za pomocą i umieść je w /etc/ssl/)

 • Za pomocą Puppet Stwórz dwa vhosty:

  • insecure.example.com na porcie 80 i z katalogiem domowym /var/www/insecure-example-com
  • ssl.example.com na porcie 443 i z katalogiem domowym /var/www/ssl-example-com + używanie certyfikatów SSL wcześniej wygenerowanych
 • Stwórz pliki z treścią:

  • /var/www/insecure-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - Insecure
  • /var/www/ssl-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - SSL!
 • W przeglądarce na komputerze lokalnym wejdź na stronę:

Warning

Uwaga, puppet od wersji 4 ma inną składnię. W Ubuntu 16.04 (LTS) instaluje się Puppet 3.8.5. Puppet module instaluje zawsze najnowszą (w tym wypadku niekompatybilną z naszym puppetem)! Aby zainstalować apache należy wymusić odpowiednią wersję (ostatnia supportująca Puppeta 3.8 to 1.10.

$ puppet module install puppetlabs-apache --version 1.10.0

Instalacja i konfiguracja MySQL

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/mysql.pp
 • Zainstaluj bazę danych MySQL wykorzystując moduł Puppet
 • Ustaw hasło dla użytkownika root na mypassword
 • Ustaw nasłuchiwanie serwera mysqld na wszystkich interfejsach (0.0.0.0)
 • Stwórz bazę danych mydb z utf-8
 • Stwórz usera myusername z hasłem mypassword
 • Nadaj wszystkie uprawnienia dla usera myusername dla bazy mydb
 • Ustaw backupowanie bazy danych do /tmp/mysql-backup

Instalacja i konfiguracja Tomcat

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/tomcat.pp

 • Zainstaluj język Java za pomocą modułu Puppet

 • Zainstaluj Tomcat 8 za pomocą Puppet w katalogu /opt/tomcat8

 • Skonfiguruj dwie instancje Tomcat działające jednocześnie:

  • Jedna uruchamiana na domyślnych portach
  • Druga uruchamiana na 8006 a connector z portu 8081 przekierowywał na 8443
  • Na pierwszej uruchom war z lokacji /opt/tomcat8/webapps/docs/appdev/sample/sample.war