Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
138 lines (105 sloc) 3.61 KB

SonarQube

Sonar Family

 • SonarQube
 • SonarCloud
 • SonarLint
 • SonarScanner

Install

docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 -p 9092:9092 sonarqube

SonarScanner

Set-up

cd PROJECT_DIRECTORY
docker run --rm -d --name sonarqube -p 9000:9000 -v $(pwd):/src sonarqube
docker exec -u 0 -it sonarqube bash

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x -o /opt/node.sh
  bash /opt/node.sh
  apt install -y nodejs pylint python-coverage python-nose
  wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonar-scanner-cli/sonar-scanner-cli-3.3.0.1492.zip -O /opt/sonar-scanner.zip
  unzip -d /opt/ /opt/sonar-scanner.zip
  ln -s /opt/sonar-scanner-*/bin/sonar-scanner /usr/bin/sonar-scanner

Running

VERSION=$(git log -1 --format='%H')
nosetests --with-coverage --cover-erase --cover-xml --cover-inclusive --with-xunit --xunit-file=xunit.xml --cover-xml-file=coverage.xml
sonar-scanner -Dsonar.projectVersion=$VERSION -Dproject.settings=/src/sonar-python.properties

Python

.. literalinclude:: src/sonar-python.properties
  :language: properties

JavaScript

.. literalinclude:: src/sonar-javascript.properties
  :language: properties

CSS

.. literalinclude:: src/sonar-css.properties
  :language: properties

HTML

.. literalinclude:: src/sonar-html.properties
  :language: properties

Multi-language

.. literalinclude:: src/sonar-multilanguage.properties
  :language: properties


Budowanie Pull Request

sonar.pullrequest.base=master
sonar.pullrequest.branch=feature/my-new-feature
sonar.pullrequest.key=5
sonar.pullrequest.provider=GitHub
sonar.pullrequest.github.repository=my-company/my-repo https://blog.sonarsource.com/sonarcloud-loves-your-build-pipeline

Analiza kodu za pomocą mvn

pom.xml

<settings>
  <pluginGroups>
    <pluginGroup>org.sonarsource.scanner.maven</pluginGroup>
  </pluginGroups>
  <profiles>
    <profile>
      <id>sonar</id>
      <activation>
        <activeByDefault>true</activeByDefault>
      </activation>
      <properties>
        <!-- Optional URL to server. Default value is http://localhost:9000 -->
        <sonar.host.url>
         http://myserver:9000
        </sonar.host.url>
      </properties>
    </profile>
   </profiles>
</settings>

Używnianie

mvn sonar:sonar

Dokumentacja

Zadania

Instalacja

 • Zainstaluj SonarQube

Tip

User admin, Hasło admin

Wrzucanie wyników statycznej analizy kodu

 • Czy wcześniej zainstalowałeś Bitbucket Server?

 • Skonfiguruj aby statyczna analiza kodu uruchamiała z Jenkins

 • Skonfiguruj tak, by w każdym Pull Request jako komentarz do linii kodu wyświetlały się uwagi z SonarQube

 • Dostosuj poziom komentarzy, aby nie zalać programisty ich zbyt dużą ilością, np. wyświetlaj tylko Blocker i Critical