Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
235 lines (173 sloc) 6.45 KB

scikit-learn

Loading Sample Datasets

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-datasets.py
  :language: python
  :caption: Loading Sample Datasets


Fit and Predict

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-fit-predict.py
  :language: python
  :caption: Fit and Predict


Classifier

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-classifier.py
  :language: python
  :caption: Classifier


Feature Selection

from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold

features = [
  [0, 0, 1],
  [0, 1, 0],
  [1, 0, 0],
  [0, 1, 1],
  [0, 1, 0],
  [0, 1, 1]
]

# Remove all features below 80% change variance in the samples
sel = VarianceThreshold(threshold=(0.8 * (1 - 0.8)))

sel.fit_transform(features)
# array([[0, 1],
#    [1, 0],
#    [0, 0],
#    [1, 1],
#    [1, 0],
#    [1, 1]])
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from sklearn.feature_selection import chi2

iris = load_iris()
features = iris.data
labels = iris.target

features.shape
# (150, 4)

best_features = SelectKBest(chi2, k=2).fit_transform(features, labels)
# array([[1.4, 0.2],
#    [1.4, 0.2],
#    ...
#    [5.4, 2.3],
#    [5.1, 1.8]])

best_features.shape
# (150, 2)

Evaluation

Score

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-score.py
  :language: python
  :caption: Score

Cross Validation

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-cross-validation.py
  :language: python
  :caption: Cross Validation


Label Encoder

.. literalinclude:: src/ml-sklearn-label-encoder.py
  :language: python
  :caption: Label Encoder


Writing Own Classifier

Random Classifier

import random


class RandomNeighborClassifer:
  def fit(self, features, labels):
    self.features_train = features
    self.labels_train = labels

  def predict(self, features_test):
    predictions = []

    for row in features_test:
      label = random.choice(self.labels_train)
      predictions.append(label)

    return predictions

Accuracy for Iris dataset: 0.346666666667

Zadania praktyczne

Nearest Neighbor Classifier

 1. Napisz klasyfikator najbliższego sąsiada

 2. Podziel dane treningowe i testowe pół-na-pół

 3. Dla zbioru Iris ma osiągać accuracy na poziomie powyżej 90%

 4. Klasa NearestNeighborClassifier powinna mieć interfejs zgodny z scikit-learn:

  • .fit() - do uczenia funkcji
  • .predict() - do predykcji
 5. Do porównania użyj accuracy = metrics.accuracy_score(labels_test, labels_predicted)

Hints:
 • Dla każdego feature sprawdzasz jaka jest najmniejsza odległość

 • Wybierasz najmniejszą odległość ze wszystkich

 • Do obliczania odległości skorzystaj z algorytmu Euclidesa.

 • from scipy.spatial.distance import euclidean as euclidean_distance

 • from sklearn import metrics
  from scipy.spatial.distance import euclidean as euclidean_distance
  from sklearn.model_selection import train_test_split
  from sklearn import datasets
  
  
  class NearestNeighborClassifier:
    def fit(self, features, labels):
      raise NotImplementedError
  
    def predict(self, features_test):
      raise NotImplementedError
  
  dataset = datasets.load_iris()
  features = dataset.data
  labels = dataset.target
  
  data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)
  
  features_train = data[0]
  features_test = data[1]
  labels_train = data[2]
  labels_test = data[3]
  
  model = NearestNeighborClassifier()
  model.fit(features_train, labels_train)
  predictions = model.predict(features_test)
  accuracy = metrics.accuracy_score(labels_test, predictions)
  
  print(accuracy)
About:
 • Filename: ml-sklearn-classifier.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 30 min

Porównanie classifierów

 • Pobierz dane Brest Cancer Dataset (datasets.load_breast_cancer())
 • Podziel zestaw na dane testowe (15%) i dane treningowe (85%) i ustaw random_state=0
 • Dla danych przeprowadź analizę wykorzystując różne modele danych
 • Wyświetl nazwę, dokładność oraz odchylenie standardowe modelu
Nearest Neighbors | Accuracy: 71.18% (+/- 3.78%)
    Linear SVM | Accuracy: 76.04% (+/- 2.79%)
     RBF SVM | Accuracy: 64.24% (+/- 0.22%)
 Gaussian Process | Accuracy: 68.58% (+/- 3.07%)
  Decision Tree | Accuracy: 68.24% (+/- 4.53%)
  Random Forest | Accuracy: 73.96% (+/- 3.28%)
    Neural Net | Accuracy: 65.28% (+/- 2.75%)
     AdaBoost | Accuracy: 72.57% (+/- 4.16%)
   Naive Bayes | Accuracy: 73.62% (+/- 2.89%)
       QDA | Accuracy: 73.97% (+/- 4.42%)
Hints:
classifiers = [
  {'name': "Nearest Neighbors", 'model': KNeighborsClassifier()},
  {'name': "Linear SVM",    'model': SVC(kernel="linear")},
  {'name': "RBF SVM",      'model': SVC(kernel="rbf")},
  {'name': "Gaussian Process", 'model': GaussianProcessClassifier()},
  {'name': "Decision Tree",   'model': DecisionTreeClassifier()},
  {'name': "Random Forest",   'model': RandomForestClassifier()},
  {'name': "Neural Net",    'model': MLPClassifier(max_iter=1500)},
  {'name': "AdaBoost",     'model': AdaBoostClassifier()},
  {'name': "Naive Bayes",    'model': GaussianNB()},
  {'name': "QDA",        'model': QuadraticDiscriminantAnalysis()},
]
Zadanie z gwiazdką:
 • Zrównoleglij uruchamianie predykcji za pomocą modułu threading oraz architektury opartej na Workerach.
 • Wyświetl posortowaną malejąco listę wg. dokładności
About:
 • Filename: ml-sklearn-comparision.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 20 min