Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
943 lines (701 sloc) 26.3 KB

Pandas

.. todo:: convert tables to CSV
.. todo:: https://www.shanelynn.ie/summarising-aggregation-and-grouping-data-in-python-pandas/


Pandas is a Python package providing fast, flexible, and expressive data structures designed to make working with "relational" or "labeled" data both easy and intuitive. It aims to be the fundamental high-level building block for doing practical, real world data analysis in Python. Additionally, it has the broader goal of becoming the most powerful and flexible open source data analysis / manipulation tool available in any language. It is already well on its way toward this goal. Here are just a few of the things that pandas does well:

 • Easy handling of missing data (represented as NaN) in floating point as well as non-floating point data
 • Size mutability: columns can be inserted and deleted from DataFrame and higher dimensional objects
 • Automatic and explicit data alignment: objects can be explicitly aligned to a set of labels, or the user can simply ignore the labels and let Series, DataFrame, etc. automatically align the data for you in computations
 • Powerful, flexible group by functionality to perform split-apply-combine operations on data sets, for both aggregating and transforming data
 • Make it easy to convert ragged, differently-indexed data in other Python and NumPy data structures into DataFrame objects
 • Intelligent label-based slicing, fancy indexing, and subsetting of large data sets
 • Intuitive merging and joining data sets
 • Flexible reshaping and pivoting of data sets
 • Hierarchical labeling of axes (possible to have multiple labels per tick)
 • Robust IO tools for loading data from flat files (CSV and delimited), Excel files, databases, and saving/loading data from the ultrafast HDF5 format
 • Time series-specific functionality: date range generation and frequency conversion, moving window statistics, moving window linear regressions, date shifting and lagging, etc.

Podstawowymi strukturami danych w Pandas jest Series (seria) i DataFrame (obiekt tabeli); zobacz dokumentacje po więcej informacji.

import pandas as pd
import numpy as np

Series

Series jest to jednowymiarowa struktura danych podobna do ndarray. Serię tworzymy za pomocą polecenia Series; jako dane możemy przekazać wiele kolekcji:

my_list = [1,3,5,np.nan,6,8]

pd.Series(my_list)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  NaN
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

Series posiada indeks, który będzie stworzony automatycznie jeżeli nie został przekazany lub można go stworzyć:

daty = pd.date_range('20170101', periods=6)
# DatetimeIndex(['2017-01-01', '2017-01-02', '2017-01-03', '2017-01-04', '2017-01-05', '2017-01-06'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='D')

s = pd.Series(l, index=daty)
# 2017-01-01  1.0
# 2017-01-02  3.0
# 2017-01-03  5.0
# 2017-01-04  NaN
# 2017-01-05  6.0
# 2017-01-06  8.0
# Freq: D, dtype: float64

Niemniej, może to być każda seria która jest przynajmniej tak długa jak dane:

s = pd.Series(np.random.randn(5), index=list('abcde'))
# a  1.016521
# b  -0.441865
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64

Pobierać dane z Series możemy jak w Numpy:

s[1]
# -0.4418648443118965

s[2:]
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64

s[1:-2]
# b  -0.441865
# c  0.519119
# dtype: float64

Możemy też robić to jak w słowniku (lub lepiej), jeżeli indeks na to pozwala:

s["b"]
# -0.4418648443118965

s["c":]
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64

s["b":"c"]
# b  -0.441865
# c  0.519119
# dtype: float64

Można też wykonywać operacje na serii:

s * 5
# a  5.082606
# b  -2.209324
# c  2.595593
# d  4.743869
# e  1.038348
# dtype: float64

s ** 3
# a  1.050387
# b  -0.086272
# c  0.139894
# d  0.854059
# e  0.008956
# dtype: float64

s * s
# a  1.033315
# b  0.195245
# c  0.269484
# d  0.900172
# e  0.043127
# dtype: float64

s + s
# a  2.033042
# b  -0.883730
# c  1.038237
# d  1.897547
# e  0.415339
# dtype: float64

DataFrame

DataFrame to zbiór serii.

DataFrame jest obiektem dwuwymiarowym, który w obsłudze przypomina tabelę. Każda kolumna ma nazwę i jest serią danych (Series). Wszystkie kolumny mają wspólny indeks. Operacje można wykonywać na całych kolumnach lub wierszach. DataFrame tworzymy operacją DataFrame:

df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4), index=daty, columns=list('ABCD'))
  A B C D
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176
rows = 10
cols = 16

df = pd.DataFrame(
  index=range(rows),
  columns=range(cols))
df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
           'B' : pd.Timestamp('20130102'),
           'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
           'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
           'E' : pd.Categorical(["test", "train", "test", "train"]),
           'F' : 'foo' })
DataFrame
  A B C D E F
0 1.0 2013-01-02 1.0 3 test foo
1 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
2 1.0 2013-01-02 1.0 3 test foo
3 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
df2.E
# 0   test
# 1  train
# 2   test
# 3  train
# Name: E, dtype: category
# Categories (2, object): [test, train]

df2['E']
# 0   test
# 1  train
# 2   test
# 3  train
# Name: E, dtype: category
# Categories (2, object): [test, train]
df3 = pd.DataFrame([{'A': 1, 'B': 2}, {'C': 3}])
  A B C
0 1.0 2.0 NaN
1 NaN NaN 3.0

Istnieje też wiele innych metod tworzenia i czytania DataFrame, które zostały opicane w dokumentacji.

Pobierać dane można jak w serii i innych kolekcjach Pythonowych:

df['A'] =
# 2017-01-01  0.131926
# 2017-01-02  0.084471
# 2017-01-03  -1.308835
# 2017-01-04  -0.974425
# 2017-01-05  0.589973
# 2017-01-06  1.361922
# Freq: D, Name: A, dtype: float64

df[1:3]
#          A     B     C     D
# 2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
# 2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493

Niemniej zalecane jest używanie zoptymalizowanych funkcji Pandas:

df.loc[:,'A']
# 2017-01-01  0.131926
# 2017-01-02  0.084471
# 2017-01-03  -1.308835
# 2017-01-04  -0.974425
# 2017-01-05  0.589973
# 2017-01-06  1.361922
# Freq: D, Name: A, dtype: float64

df.loc[daty[0],'A']
# 0.13192554022073613

df.at[daty[0],'A']
# 0.13192554022073613

df.iloc[:,0] # integer locate (bez where i innych bajerów)
# 2017-01-01  0.131926
# 2017-01-02  0.084471
# 2017-01-03  -1.308835
# 2017-01-04  -0.974425
# 2017-01-05  0.589973
# 2017-01-06  1.361922
# Freq: D, Name: A, dtype: float64

df.iloc[0,0]
# 0.13192554022073613

df.iat[0,0]
# 0.13192554022073613

df.ix[0,0] # Deprecated in favor of df.iloc and df.loc
# 0.13192554022073613
df3[['A', 'B']]
  A B
0 1.0 2.0
1 NaN NaN

Można też używać wyrażeń boolowskich do filtrowania wyników:

df[df.B > 0.5]
  A B C D
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512

Jest też dostęp do poszczególnych elementów takich jak:

print('Indeks:\n{}'.format())
print('Kolumny:\n{}'.format())
print('Początek:\n{}'.format())
print('Koniec:\n{}'.format())

df.index
# DatetimeIndex(['2017-01-01', '2017-01-02', '2017-01-03', '2017-01-04', '2017-01-05', '2017-01-06'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='D')

df.columns
# Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')

df.head(2)
#          A     B     C     D
# 2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
# 2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183

df.tail(3)
#          A     B     C     D
# 2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
# 2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
# 2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176

Dane można też sortować po indeksie:

df.sort_index(ascending=False) # default axis=0
df.sort_index(ascending=False, inplace=True)
  A B C D
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718

Po kolumnach:

df.sort_index(axis=1, ascending=False)
  D C B A
2017-01-01 1.274718 -1.909562 -1.825204 0.131926
2017-01-02 -0.275183 0.160637 -0.932586 0.084471
2017-01-03 -0.042493 -0.757591 -0.285436 -1.308835
2017-01-04 1.328745 -0.435516 1.327082 -0.974425
2017-01-05 0.510512 -1.680741 0.748417 0.589973
2017-01-06 0.047176 0.400024 -0.827940 1.361922

Lub po wartościach:

df.sort_values('B')
df.sort_values('B', inplace=True)

# można sortować po wielu kolumnach (jeżeli wartości w pierwszej będą równe)
df.sort_values(['B', 'C'])
df.sort_values(['B', 'C'])
         
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745

Można też tabelę transponować:

df.T
             
A 0.131926 0.084471 -1.308835 -0.974425 0.589973 1.361922
B -1.825204 932586 -0.285436 1.327082 0.748417 -0.827940
C -1.909562 0.160637 -0.757591 -0.435516 -1.680741 0.400024
D 1.274718 -0.275183 -0.042493 1.328745 0.510512 0.047176

Nową kolumnę dodajemy przez przypisanie:

df3['Z'] = ['aa', 'bb']
         
0 1.0 2.0 NaN aa
1 NaN NaN 3.0 bb

Zmiana pojedynczej wartości może być również zrobiona przez przypisanie; używamy wtedy komend lokalizacyjnych, np:

Removing DataFrame None values

df3 = pd.DataFrame([{'A': 1, 'B': 2}, {'B': 2, 'C': 3}])
       
0 1.0 2.0 NaN
1 NaN 2.0 3.0
df3.dropna(how='all')
       
0 1.0 2.0 NaN
1 NaN 2.0 3.0
df3.dropna(how='any')
       
df3.dropna(how='any', axis=1)
   
0 2.0
1 2.0
df3.fillna(0.0)
       
0 1.0 2.0 NaN
1 NaN 2.0 3.0
values={'A': 5, 'B': 7, 'C': 9}
df3.fillna(values)
       
0 1.0 2.0 9.0
1 5.0 2.0 3.0
df3.fillna(method='ffill')
       
0 1.0 2.0 NaN
1 1.0 2.0 3.0
df3.fillna(method='bfill')
       
0 1.0 2.0 3.0
1 NaN 2.0 3.0

Descriptive Statistics

df.mean()
df.describe()
         
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean -0.019161 -0.299278 -0.703791 0.473913
std 0.988715 1.162060 0.943273 0.690404
min -1.308835 -1.825204 -1.909562 -0.275183
25% -0.709701 -0.906424 -1.449953 -0.020076
50% 0.108199 -0.556688 -0.596554 0.278844
75% 0.475461 0.489954 0.011598 1.083666
max 1.361922 1.327082 0.400024 1.328745

Dodatkowo, można używać funkcji znanych z baz danych jak grupowanie czy złączenie (join):

df2.groupby('E').size()
df2.groupby('E').mean()
df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3') # gdyby była kolizja nazw kolumn, to dodaj suffix '_3'
df2.merge(df3)
df2.merge(df3, how='outer')
# Odpowiednik:
# df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3')
df2.merge(df3, right_index=True, left_index=True, how='left', suffixes=('', '_3'))
df2.append(df3) # jak robi appenda, to nie zmienia indeksów (uwaga na indeksy powtórzone)
df2.append(df3, ignore_index=True) # nowy dataframe będzie miał kolejne indeksy
# Przydatne przy łączeniu dataframe wczytanych z wielu plików
pd.concat([df2, df3])
pd.concat([df2, df3], ignore_index=True)
pd.concat([df2, df3], join='inner')

Percentiles

df.qualtile(0.33)
df.qualtile(0.33, 0.1, 0.99)

Import

 • pd.read_*
pd.read_csv()
pd.read_excel()
pd.read_html()
pd.read_json()
pd.read_sas()
pd.read_sql()    # Read SQL query or database table into a DataFrame
pd.read_sql_query() # Read SQL query into a DataFrame
pd.read_sql_table() # Read SQL database table into a DataFrame

Export

 • Dane, które są w dataFrame można wyeksportować
 • DataFrame.to_*
DataFrame.to_csv()
DataFrame.to_excel()
DataFrame.to_html()
DataFrame.to_json()
DataFrame.to_latex()
DataFrame.to_dict()
DataFrame.to_sql() # Uses SQLAlchemy

Display Output

# Set options for whole script
pd.set_option('display.height',1000)
pd.set_option('display.max_rows',500)
pd.set_option('display.max_columns',500)
pd.set_option('display.width',1000)
# Unlimited for whole script
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', None)
# Use config only with context
with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', 3):
  print(df)

Vizualization

Hist

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

url = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/data-vizualization/data/iris.csv'
data = pd.read_csv(url)

data.hist()
plt.show()
img/matplotlib-pd-hist.png

Vizualization using hist

Density

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

url = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/data-vizualization/data/iris.csv'
data = pd.read_csv(url)

data.plot(kind='density', subplots=True, layout=(3,3), sharex=False)
plt.show()
img/matplotlib-pd-density.png

Vizualization using density

Box

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

url = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/data-vizualization/data/iris.csv'
data = pd.read_csv(url)

data.plot(kind='box', subplots=True, layout=(3,3), sharex=False, sharey=False)
plt.show()
img/matplotlib-pd-box.png

Vizualization using density

Scatter matrix

 • The in pandas version 0.22 plotting module has been moved from pandas.tools.plotting to pandas.plotting
 • As of version 0.19, the pandas.plotting library did not exist
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from pandas.plotting import scatter_matrix

url = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/data-vizualization/data/iris.csv'
data = pd.read_csv(url)

scatter_matrix(data)
plt.show()
img/matplotlib-pd-scatter-matrix.png

Vizualization using density

Descriptive statistics

Descriptive statistics
Function Description
count Number of non-null observations
sum Sum of values
mean Mean of values
mad Mean absolute deviation
median Arithmetic median of values
min Minimum
max Maximum
mode Mode
abs Absolute Value
prod Product of values
std Unbiased standard deviation
var Unbiased variance
sem Unbiased standard error of the mean
skew Unbiased skewness (3rd moment)
kurt Unbiased kurtosis (4th moment)
quantile Sample quantile (value at %)
cumsum Cumulative sum
cumprod Cumulative product
cummax Cumulative maximum
cummin Cumulative minimum

Practical Example

import pandas
from reach.importer.models import Spreadsheet

data_frame = pandas.read_excel(
  io='filename.xls',
  encoding='utf-8',
  parse_dates=['from', 'to'], # list of columns to parse for dates
  sheet_name=['Sheet 1'],
  skip_blank_lines=True,
  skiprows=1,
)

# Rename Columns to match database columns
data_frame.rename(columns={
  'from': 'date_start',
  'to': 'date_end',
}, inplace=True)

# Drop all records where "Name" is empty (NaN)
data_frame.dropna(subset=['name'], how='all', inplace=True)

# choose columns
columns = ['name', 'date_start', 'date_end']

# Add metadata
data_frame['blacklist'] = [True, False, True, False]
columns = columns + ['blacklist']

# Change NaN to None
data_frame.fillna(None, inplace=True)

return df[columns].to_dict('records')

Assignments

Iris

 1. Mając dane Irysów przekonwertuj je na dataframe

 2. Podaj jawnie encoding

 3. Pierwsza linijka stanowi metadane (nie wyświetlaj jej)

 4. Nazwy poszczególnych kolumn:

  • Sepal length
  • Sepal width
  • Petal length
  • Petal width
  • Species
 5. Przefiltruj inplace kolumnę 'Petal length' i pozostaw wartości powyżej 2.0

 6. Dodaj kolumnę datetime i wpisz do niej dzisiejszą datę (UTC)

 7. Dodaj kolumnę big_enough i dla wartości 'Petal width' powyżej 1.0 ustawi True, a dla mniejszych False

 8. Pozostaw tylko kolumny 'Sepal length', 'Sepal width' oraz 'Species'

 9. Wykreśl podstawowe statystyki opisowe

EVA

 1. Na podstawie podanych URL:

 2. Scrappuj stronę wykorzystując pandas.read_html()

 3. Przygotuj plik CSV z danymi dotyczącymi spacerów kosmicznych

Cars

Należy stworzyć DataFrame samochody z losową kolumną liczb całkowitych przebieg z przedziału [0, 200 000] oraz spalanie z przedziału [2, 20].

dodaj kolumnę marka:

 • jeżeli samochód ma spalanie [0, 5] marka to VW
 • jeżeli samochód ma spalanie [6, 10] marka to Ford
 • jeżeli samochód ma spalanie 11 i więcej, marka to UAZ

dodaj kolumnę pochodzenie:

 • jeżeli przebieg poniżej 100 km, pochodzenie nowy
 • jeżeli przebieg powyżej 100 km, pochodzenie uzywany
 • jeżeli przebieg powyżej 100 000 km, pochodzenie z niemiec

przeanalizuj dane statystycznie

Zadanie z gwiazdką:
 1. pogrupuj dane po marce i po pochodzenie:
 • sprawdź liczność grup
 • wykonaj analizę statystyczną
np.random.randint()
np.random.randn() # rozklad normalny
np.random.rand()
n = 50

samochody = pd.DataFrame({
  'przebieg': np.random.randint(0, 200_000, size=n),
  'spalanie': 2 + 18*np.random.rand(n),
})

samochody.head()
     
0 5588 15.264853
1 99747 4.308231
2 97302 11.575376
3 117155 18.862744
4 73709 18.138283
samochody.describe()
     
count 0.000000 50.000000
mean 96794.320000 10.307848
std 62282.663803 5.036276
min 2143.000000 2.132470
25% 36741.500000 5.952677
50% 93007.000000 10.316452
75% 154008.500000 13.820076
max 198046.000000 19.694027
samochody.loc[samochody.spalanie < 5, 'marka'] = 'VW'
# alternatywnie
samochody['marka'] = pd.cut(samochody.spalanie,
            bins=[0, 5, 10, 100],
            labels=['VW', 'Ford', 'UAZ'])
       
0 5588 15.264853 UAZ
1 99747 4.308231 VW
2 97302 11.575376 UAZ
3 117155 18.862744 UAZ
4 73709 18.138283 UAZ
samochody['pochodzenie'] = pd.cut(samochody.przebieg,
                 bins=[0, 100, 1e5, np.inf],
                 labels=['nowy', 'uzywany', 'z niemiec'])
samochody.head()
         
0 5588 15.264853 UAZ uzywany
1 99747 4.308231 VW uzywany
2 97302 11.575376 UAZ uzywany
3 117155 18.862744 UAZ z niemiec
4 73709 18.138283 UAZ uzywany
samochody.groupby(['marka', 'pochodzenie']).describe().T
marka VW Ford UAZ
pochodzenie uzywany z niemiec uzywany z niemiec uzywany z niemiec
przebieg count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 53130.600000 147559.285714 52263.909091 179048.000000 47688.615385 147846.375000
std 43207.205363 27935.718079 35514.114012 8345.607132 33578.183062 29669.603213
min 2988.000000 109498.000000 8550.000000 164217.000000 1746.000000 105497.000000
25% 20030.000000 130846.000000 23674.000000 176727.500000 14940.000000 122390.750000
50% 48931.000000 147778.000000 50347.000000 181309.500000 50751.000000 154775.500000
75% 93957.000000 164885.000000 85860.500000 183584.500000 73709.000000 166537.500000
max 99747.000000 184177.000000 99884.000000 187909.000000 97302.000000 192988.000000
spalanie count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 3.508948 3.645898 7.409556 7.028662 14.566981 16.438332
std 1.068128 0.867709 1.636214 1.803311 3.030231 3.786771
min 2.486142 2.426900 5.123669 5.076044 10.143688 10.215177
25% 2.697416 3.021124 6.182025 5.648620 12.600224 15.449772
50% 3.108775 3.870043 7.442336 6.652541 13.524153 17.990315
75% 4.308231 4.245297 8.671341 8.621158 18.009058 18.933888
max 4.944177 4.691502 9.611147 9.199502 19.708519 19.580096