Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
237 lines (168 sloc) 6.6 KB

Advanced OOP

__str__() and __repr__()

 • __repr__ jest dla developerów (być jednoznacznym),
 • __str__ dla użytkowników (być czytelnym).
.. literalinclude:: src/oop-repr.py
  :language: python
  :caption: Using ``__repr__()`` on a class

import datetime

datetime.datetime.now() # ``__repr__``
# datetime.datetime(2018, 7, 3, 11, 32, 51, 684972)

print(datetime.datetime.now()) # ``__str__``
# 2018-07-03 11:32:58.927387

What should be in the class and what not?

 • Jeżeli metoda w swoim ciele ma self i z niego korzysta to powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self to nie powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self ale wybitnie pasuje do klasy, to można ją tam zamieścić oraz dodać dekorator @staticmethod
.. literalinclude:: src/oop-staticmethod-without.py
  :language: python
  :caption: Case Study uzasadnionego użcycia ``@staticmethod``

.. literalinclude:: src/oop-staticmethod-with.py
  :language: python
  :caption: Case Study uzasadnionego użcycia ``@staticmethod``

.. literalinclude:: src/oop-staticmethod-decorator.py
  :language: python
  :caption: Case Study uzasadnionego użcycia ``@staticmethod``


@staticmethod

 • Using class as namespace
 • Will not pass instance as a first argument
 • self is not required
.. literalinclude:: src/oop-staticmethod.py
  :language: python
  :caption: Using ``@staticmethod``


Dynamically creating fields

.. literalinclude:: src/oop-init-dynamic.py
  :language: python
  :caption: Funkcja inicjalizująca, która automatycznie dodaje pola do naszej klasy w zależności od tego co zostanie podane przy tworzeniu obiektu


Setter and Getter

Accessing class fields

.. literalinclude:: src/oop-accessor-fields.py
  :language: python
  :caption: Accessing class fields

.. literalinclude:: src/oop-getter.py
  :language: python
  :caption: Case Study uzasadnionego użycia gettera w kodzie

@property, @x.setter, @x.deleter

 • @propery - for defining getters
 • @kola.setter - for defining setter
 • @kola.deleter - for defining deleter
 • Blokowanie możliwości edycji pola klasy
 • Dodawanie logowania przy ustawianiu wartości
.. literalinclude:: src/oop-property.py
  :language: python
  :caption: ``@property``, ``@x.setter``, ``@x.deleter``


Hash

 • set() można zrobić z dowolnego hashowalnego obiektu
 • dict() może mieć klucze, które są dowolnym hashowalnym obiektem
.. literalinclude:: src/oop-hash-dict.py
  :language: python
  :caption: ``dict()`` może mieć klucze, które są dowolnym hashowalnym obiektem

.. literalinclude:: src/oop-hash-set.py
  :language: python
  :caption: ``set()`` można zrobić z dowolnego hashowalnego obiektu

.. literalinclude:: src/oop-hash-generate-bad.py
  :language: python
  :caption: Generating hash and object comparision

.. literalinclude:: src/oop-hash-generate-good.py
  :language: python
  :caption: Generating hash and object comparision


is

 • is porównuje czy dwa obiekty są tożsame
 • Najczęściej służy do sprawdzania czy coś jest None
if name is None:
  print('Name is not set')
else:
  print('You have set your name')

Bardzo kuszący jest następujący przykład:

if name is 'Mark Watney':
  print('You are Space Pirate!')
else:
  print('You are not pirate at all!')

Nie jest on jednak do końca poprawny. Słowo kluczowe ``is`` porównuje czy dwa obiekty są tym samym obiektem, nie czy mają taką samą wartość. * Poniższy przykład ilustruje, że pomimo że dwa obiekty przechowują takiego samego stringa to nie są sobie tożsame, mimo że są sobie równe.

a = 'hello'
b = 'hello'

print(f'a is {a}, b is {b}')    # a is hello, b is hello
print(f'a == b returns: {a==b}')  # a == b returns: True
print(f'a is b returns: {a is b}') # a is b returns: True


print(id(a)) # 4640833352
print(id(b)) # 4640833352
a = 'hello'
b = ''.join('hello')

print(f'a is {a}, b is {b}')    # a is hello, b is hello
print(f'a == b returns: {a==b}')  # a == b returns: True
print(f'a is b returns: {a is b}') # a is b returns: False

print(id(a)) # 4640833352
print(id(b)) # 4662440600

Monkey Patching

.. literalinclude:: src/oop-monkey-patching-1.py
  :language: python
  :caption: Monkey Patching

.. literalinclude:: src/oop-monkey-patching-2.py
  :language: python
  :caption: Monkey Patching

.. literalinclude:: src/oop-monkey-patching-3.py
  :language: python
  :caption: Monkey Patching


Method Resolution Order

img/inherintace-diamond.jpg

Inherintace Diamond

.. literalinclude:: src/oop-mro.py
  :language: python
  :caption: Method Resolution Order


Objects and instances

.. literalinclude:: src/oop-objects-and-instances.py
  :language: python
  :caption: Objects and instances


Metaclass

 • Można zmienić, że obiekt nie dziedziczy po object
 • Każdy obiekt klasy jest instancją tej klasy
 • Każda napisana klasa jest instancją obiektu, który nazywa się metaklasą
 • Na 99% tego nie potrzebujesz

Warning

więcej na ten temat w rozdziale :ref:`Metaclass`

.. literalinclude:: src/oop-metaclass.py
  :language: python
  :caption: Metaclass


Assignments

Address Book (Medium)

 1. API programu powinno być tak jak na :numref:`listing-oop-addressbook-medium`
 2. Zrób tak, aby się ładnie wyświetlało zarówno dla jednego wyniku jak i dla wszystkich w książce
 3. Address ma mieć zmienną liczbę argumentów
 4. Jeżeli argument jest różny od None powinien być dynamicznie ustawiony (setattr()).
About:
 • Filename: oop_advanced_addressbook.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
The whys and wherefores:
 • Korzystanie z operatorów *args i **kwargs
 • Korzystanie i rozróżnianie .__repr__() od .__str__()
 • Dynamiczne tworzenie pól w obiekcie
.. literalinclude:: src/oop-assignment-addressbook-medium.py
  :name: listing-oop-addressbook-medium
  :language: python
  :caption: Address Book