Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
591 lines (408 sloc) 16.1 KB

Print Formatting

Python umożliwia kilka sposobów manipulacji stringami i uwzględnianie zmiennych w wyświetlanych napisach.

Funkcja print

def print(*args, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False):
  """
  Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
  Optional keyword arguments:
  file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
  sep:  string inserted between values, default a space.
  end:  string appended after the last value, default a newline.
  flush: whether to forcibly flush the stream.
  """
  ...

Konkatenacja stringów

Wykorzystanie parametrów funkcji print()

Do łączenia ciągów znakowych, które mają zostać wyświetlone dla użytkownika, można wykorzystać bezpośrednio właściwość funkcji print, która może przyjąć wiele argumentów, które następnie ze sobą połączy.

name = 'José Jiménez'

print('My name...', name, '!')
# My name... José Jiménez!

Można tutaj podać jako argumenty zarówno ciągi znaków jak i wartości liczbowe. Ciągi znaków będą od siebie odseparowane ciągiem znaków przekazanym przez argument sep, domyślnie jest to spacja ' '.

name = 'José Jiménez'

print('My name...', name, '!', sep=';')
# My name...;José;Jiménez!

Operator +

Operator + skleja ze sobą stringi. Ten sposób jest niepolecany, ale można go jeszcze często spotkać. Szczególnie u osób, które programują w innych językach tj. Java, JavaScript i C#.

name = 'José Jiménez'

print('My name... ' + name + '!')
# My name... José Jiménez!

Można go użyć do wyświetlania zmiennych liczbowych, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie.

name = 'José Jiménez'
age = 35

print('My name... ' + name + ' and I am ' + str(age) + ' years old!')
# My name... José Jiménez and I am 35 years old!
 • f-string formatting are preferred over str addition

 • How many str are in the memory?

  first_name = 'José'
  last_name = 'Jiménez'
  
  print(first_name + ' ' + last_name) # José Jiménez
  print(f'{first_name} {last_name}')  # José Jiménez

Interpolacja zmiennych

Operator: %s, %d, %f

Używanie tych operatorów przypomina używanie funkcji printf, znanej między innymi z C++. W tekście stringa wstawiamy odpowiedni operator: %s dla stringa, %d dla liczby całkowitej, %f dla liczby zmiennoprzecinkowej. Następnie podajemy po znaku % krotkę z wartościami do wstawienia.

 • kolejnościowe
 • nazwane
 • typy: string, int, float
 • operatory na stringu
name = 'José Jiménez'
age = 42

def my(name):
  return name

print('My name... %s!' % name)       # My name... José Jiménez!
print("%s has %s years" % (name, age))   # José Jiménez has 42 years
print('%s has %s years' % (age, name))   # 42 has José Jiménez years
print('%s has %.1f years' % (name, age))  # José Jiménez has 42.0 years
print('%s has %10.1f years' % (name, age)) # José Jiménez has    42.0 years
print('%s has %d years' % (my(name), age)) # José Jiménez has 42 years

print('%(name)s has %(age)d years' % {
  'age': age,
  'name': name,
})
# José Jiménez has 42 years

print('My name... %(name)s.' % locals())
# My name... José Jiménez.

Metoda .format()

Wbudowana metoda format upraszcza nieco powyższy schemat. Zamiast operatora z procentem, używamy w tekście stringu {}, następnie na tym stringu wywołujemy funkcję format, której argumentami są wartości do wstawienia do tekstu.

 • string
 • int
 • float
 • operatory na stringu
 • jako parametry do print("string", **args)
name = 'José Jiménez'
age = 42

print('{name} is {age} years'.format(name=name, age=age))  # 'José Jiménez is 42 years'
print('{age} is {name} years'.format(**locals()))      # '42 is José Jiménez years'
print('{} is {} years'.format(name, age))          # 'José Jiménez is 42 years'
print('{0} is {1} years'.format(name, age))         # 'José Jiménez is 42 years'
print('{1} is {0} years'.format(name, age))         # '42 is José Jiménez years'
print('{1:.3} is {0:.1} years'.format(float(age), name))  # 'Jos is 42.0 years'
print('{1:.3} is {0:10.1} years'.format(float(age), name)) # 'Jos is    42.0 years'

f-strings - Python >= 3.6

f-strings to rozwinięcie funkcji format. Jedyne co trzeba zrobić żeby umieścić zmienną w tekście to dodać przed stringiem f i w nawiasach klamrowych wpisać nazwę zmiennej (np. f'to jest zmienna: {zmienna}').

 • f'{variable}'
 • f'{self.field}'
 • f'{datetime:%Y-%m-%d %H:%M}'
import datetime

name = 'José'
age = 42
now = datetime.datetime.utcnow
format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'

def my(name):
  return name

print(f'My name... {name}!')                   # 'My name... José Jiménez'
print(f'My name... {my(name)}, age: {age} years')        # 'My name... José, age: 42 years'
print(f'Today is: {datetime.datetime.now():%Y-%m-%d %H:%M:%S}') # 'Today is: 1969-07-21 02:56:15'
print(f'Today is: {now():%Y-%m-%d %H:%M:%S}')          # 'Today is: 1969-07-21 02:56:15'
print(f'Today is: {now():{format}}')               # 'Today is: 1969-07-21 02:56:15'

SQL Injection

username = input('Username: ') # User type: ' OR 1=1; DROP TABLE users --
password = input('Password: ') # User type: whatever

query = f"""

  SELECT id, username, email
  FROM users
  WHERE username='{username}' AND password='{password}'

"""

print(query)
# SELECT id, username, email
# FROM users
# WHERE username='' OR 1=1; DROP TABLE users -- ' AND password='132'
img/sql-injection.jpg

SQL Injection

PEP 3101 -- Advanced String Formatting

Basic formatting

one, two = 'one', 'two'

'%s %s' % (one, two)    # one two
'{} {}'.format(one, two)  # one two
'{1} {0}'.format(one, two) # two one
f'{one} {two}'       # one two

Padding and aligning strings

text = 'test'

'%10s' % text          # '   test'
'%10s' % (text,)        # '   test'
'{:>10}'.format(text)      # '   test'
f'{text:>10}'          # '   test'
text = 'test'

'%-10s' % text         # 'test   '
'%-10s' % (text,)        # 'test   '
'{:10}'.format(text)      # 'test   '
f'{text:10}'          # 'test   '
text = 'test'

'{:_<10}'.format(text)     # 'test______'
f'{text:_<10}'         # 'test______'

'{:^10}'.format(text)      # '  test  '
f'{text:^10}'          # '  test  '

'{:^6}'.format(text)      # ' test '
f'{text:^6}'          # ' test '

Truncating long strings

text = 'Lorem Ipsum'

'%.5s' % text          # 'Lorem'
'%.5s' % (text,)        # 'Lorem'
'{:.5}'.format(text)      # 'Lorem'
f'{text:.5}'          # 'Lorem'

Combining truncating and padding

text = 'Lorem Ipsum'

'%-10.5s' % text        # 'Lorem   '
'%-10.5s' % (text,)       # 'Lorem   '
'{:10.5}'.format(text)     # 'Lorem   '
f'{text:10.5}'         # 'Lorem   '

Numbers

number = 35

'%d' % number          # '35'
'%d' % (number,)        # '35'
'{:d}'.format(number)      # '35'
f'{number:d}'          # '35'
number = 3.141592653589793

'%f' % number          # '3.141593'
'%f' % (number,)        # '3.141593'
'{:f}'.format(number)      # '3.141593'
f'{number:f}'          # '3.141593'

Padding numbers

number = 42

'%4d' % (number,)        # ' 42'
'{:4d}'.format(number)     # ' 42'
f'{number:4d}'         # ' 42'
number = 3.141592653589793

'%06.2f' % number        # '003.14'
'%06.2f' % (number,)      # '003.14'
'{:06.2f}'.format(number)    # '003.14'
f'{number:06.2f}'        # '003.14'
'%04d' % (42,)
# '0042'

'{:04d}'.format(42)
# '0042'

Signed numbers

'%+d' % (42,)
# '+42'

'{:+d}'.format(42)
# '+42'
'% d' % ((- 23),)
# '-23'

'{: d}'.format((- 23))
# '-23'
'% d' % (42,)
# ' 42'

'{: d}'.format(42)
# ' 42'
'{:=5d}'.format((- 23))
# '- 23'

'{:=+5d}'.format(23)
# '+ 23'

Named placeholders

data = {'first': 'Hodor', 'last': 'Hodor!'}

'%(first)s %(last)s' % data
# 'Hodor Hodor!'

'{first} {last}'.format(**data)
# 'Hodor Hodor!'
'{first} {last}'.format(first='Hodor', last='Hodor!')
# 'Hodor Hodor!'

Getitem and Getattr

person = {'first': 'Jean-Luc', 'last': 'Picard'}

'{p[first]} {p[last]}'.format(p=person)
# 'Jean-Luc Picard'
data = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
'{d[4]} {d[5]}'.format(d=data)
# '23 42'
class Plant(object):
  type = 'tree'

'{p.type}'.format(p=Plant())
# tree
class Plant(object):
  type = 'tree'
  kinds = [{'name': 'oak'}, {'name': 'maple'}]

'{p.type}: {p.kinds[0][name]}'.format(p=Plant())
# 'tree: oak'

Datetime

from datetime import datetime

'{:%Y-%m-%d %H:%M}'.format(datetime(2001, 2, 3, 4, 5))
# '2001-02-03 04:05'

Value conversion

class Data(object):

  def __str__(self):
    return 'str'

  def __repr__(self):
    return 'repr'


'%s %r' % (Data(), Data())   # str repr
'{0!s} {0!r}'.format(Data())  # str repr
f'{Data()!s} {Data()!r}'    # str repr

Parametrized formats

'{:{align}{width}}'.format('test', align='^', width='10')
# '  test  '
'%.*s = %.*f' % (3, 'Gibberish', 3, 2.7182)
# 'Gib = 2.718'

'{:.{prec}} = {:.{prec}f}'.format('Gibberish', 2.7182, prec=3)
# 'Gib = 2.718'
'%*.*f' % (5, 2, 2.7182)
# ' 2.72'

'{:{width}.{prec}f}'.format(2.7182, width=5, prec=2)
# ' 2.72'
'{:{prec}} = {:{prec}}'.format('Gibberish', 2.7182, prec='.3')
# 'Gib = 2.72'
from datetime import datetime
dt = datetime(2001, 2, 3, 4, 5)

'{:{dfmt} {tfmt}}'.format(dt, dfmt='%Y-%m-%d', tfmt='%H:%M')
# '2001-02-03 04:05'
'{:{}{}{}.{}}'.format(2.7182818284, '>', '+', 10, 3)
# '   +2.72'
'{:{}{sign}{}.{}}'.format(2.7182818284, '>', 10, 3, sign='+')
# '   +2.72'

Custom objects

class HAL9000(object):
  def __format__(self, format):
    if (format == 'open-the-pod-bay-doors'):
      return "I'm afraid I can't do that."
    return 'HAL 9000'

'{:open-the-pod-bay-doors}'.format(HAL9000())
# "I'm afraid I can't do that."

Więcej informacji

pprint

from pprint import pprint

data = [{'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'}, {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'}, {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович'}]

pprint(data)
# [{'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'},
# {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
# {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович'}]
from pprint import pformat

data = [{'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'}, {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'}, {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович'}]

# returns formatted data
my_string = pformat(data)

Assignments

Powielanie napisów

 1. Dany jest ciąg znaków: text = 'Lorem Ipsum'

 2. Napisz trzy funkcje:

  • print_1(text) wykorzystującą range()
  • print_2(text) wykorzystującą pętlę while
  • print_3(text) wykorzystującą mnożenie stringów
 3. Każda funkcja ma wyświetlić 5 kopii tego ciągu znaków

 4. Każdy ciąg znaków w osobnej linii

 5. Napisz doctest do wszystkich funkcji

About:
 • Filename: print_lines.py
 • Lines of code to write: 8 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
The whys and wherefores:
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • formatowanie ciągu znaków
 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

Przeliczanie temperatury

 1. Napisz program, który wyświetli tabelę przeliczeń stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita w zakresie od –20 do +40 stopni Celsjusza (co 5 stopni).

 2. Wynik musi być taki jak na listingu poniżej

 3. Znak ma być zawsze wyświetlany

 4. Zwróć uwagę na wyjustowanie tekstu

 5. Zwróć uwagę na wypełnienie miejsca niezajętego przez cyfry

  -------------------------------------------
  | Temperatura | -   20°C | ....-4....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | -   15°C | ....+5....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | -   10°C | ...+14....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | -   5°C | ...+23....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   0°C | ...+32....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   5°C | ...+41....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   10°C | ...+50....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   15°C | ...+59....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   20°C | ...+68....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   25°C | ...+77....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   30°C | ...+86....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   35°C | ...+95....°F |
  -------------------------------------------
  | Temperatura | +   40°C | ...+104...°F |
  
About:
 • Filename: print_formatting.py
 • Lines of code to write: 8 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
Hints:
 • Fahrenheit to Celsius: (°F - 32) / 1.8 = °C

 • Celsius to Fahrenheit: (°C * 1.8) + 32 = °F

 • def celsius_to_fahrenheit(degree):
    return degree*1.8 + 32
The whys and wherefores:
 • zaawansowane formatowanie ciągu znaków